Promovendus die onderzoek doet naar het meten en inzichtelijk maken van diverse aspecten van kwaliteit van zorg in de verpleeghuissector, resulterend in kwaliteitsverbetering binnen de organisatie

Promovendus die onderzoek doet naar het meten en inzichtelijk maken van diverse aspecten van kwaliteit van zorg in de verpleeghuissector, resulterend in kwaliteitsverbetering binnen de organisatie

Geplaatst Deadline Locatie
3 jul 19 jul Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In de gezondheidszorg wordt gestreefd naar betere gezondheid van de bevolking, vermindering van zorgkosten, betere ervaren zorg en dienstverlening door zorggebruikers en betere werkbeleving van medewerkers. Dit wordt ook wel de Quadruple Aim genoemd. Op welke manier kunnen we deze doelen binnen de verpleeghuisorganisaties inzichtelijk te maken?

Functieomschrijving

Wanneer ouderen het thuis niet meer redden en een opname in een verpleeghuis nodig is, moeten zij en hun naasten ervan op aan kunnen dat zij kwalitatief goede zorg en dienstverlening ontvangen. Tegelijkertijd moeten verpleeghuizen een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving zijn voor hun zorgpersoneel, waarbij oog is voor het welzijn van de medewerkers en er optimaal gebruik gemaakt wordt van hun kennis en vaardigheden. Ten slotte hebben verpleeghuizen een (maatschappelijke) verplichting om de beschikbare financiële middelen op de juiste manier te benutten bij het leveren van hun zorg. Deze aspecten van de gezondheidszorg vormen ook de basis van de Quadruple Aim. De Quadruple Aim wordt internationaal geaccepteerd als benadering om de gezondheidszorg zo optimaal mogelijk te laten presteren waarbij voortdurend gezocht wordt naar een goede balans met zoveel mogelijk winst op alle vier de doelen.

Inzicht in hoe je presteert op de verschillende componenten van de Quadruple Aim stelt organisaties in staat om integraal te werken aan verbetering van hun kwaliteit van zorg en het welzijn van cliënten en medewerkers.
Er worden al verschillende soorten metingen op het gebied van kwaliteit van zorg uitgevoerd binnen de verpleeghuissector, zoals de Landelijke Prevalentiemeting Zorgkwaliteit (LPZ) of het meten van cliëntervaringen en medewerkerstevredenheid. Daarnaast wordt er ook steeds meer informatie uit elektronische cliëntdossiers of financiële data gebruikt om de zorg te verbeteren.
Het is echter niet bekend in hoeverre Nederlandse organisaties die verpleeghuiszorg bieden inzicht hebben in hun kwaliteit van zorg vanuit de verschillende invalshoeken en wat de samenhang daartussen is. Dit komt omdat er (nog) geen eenduidige manier is om de Quadruple Aim te meten, maar ook omdat er nog weinig inzicht is in welke dimensies van kwaliteit van zorg door stakeholders in de verpleeghuissector relevant worden gevonden, en hoe we deze dimensies kunnen presenteren.

Het doel van dit project is om na te gaan op welke manier de vier componenten van de Quadruple Aim binnen organisaties in de verpleeghuissector in kaart kunnen worden gebracht, zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande instrumenten en reeds beschikbare informatie, en zodanig dat het verschillende stakeholders in staat stelt de gegevens te gebruiken voor verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit zal gebeuren door het uitvoeren van literatuuronderzoek en zowel kwantitatieve als kwalitatieve dataverzamelingsmethoden. Hierbij kan worden gedacht aan het opstellen en verspreiden van vragenlijsten, en het uitvoeren van interviews en/of focusgroepen om zowel te komen tot een manier waarop we de Quadruple Aim kunnen meten en presenteren, maar ook om het proces en de effecten van het project te bepalen. Continue afstemming met stakeholders in de verpleeghuissector (o.a. cliënten en hun naasten, zorgverleners, bestuurders en zorgverzekeraars) vormt een rode draad in dit project.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste onderzoeker met uitstekende communicatieve vaardigheden. U heeft een afgeronde universitaire opleiding gevolgd in de gezondheidswetenschappen, geneeskunde of verwante opleiding en heeft affiniteit met de ouderenzorg in het algemeen en met het meten en verbeteren van de kwaliteit van ouderenzorg in het bijzonder. U bent in staat met verschillende soorten stakeholders binnen de verpleeghuissector de voortgang van het project af te stemmen en verliest hierbij het beoogde resultaat van het project niet uit het oog. U heeft doorzettingsvermogen, toont initiatief en kan zelfstandig werken. U heeft ervaring met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal en een goede beheersing van schrijfvaardigheid in de Engelse taal. Ervaring met werken in de verpleeghuissector strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers.

Werkgever

Maastricht University\MUMC+

Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.400 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

Health Services Research

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege Vista college. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies).

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 36—40 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • Universitair
  • AT2020.194

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps