Lector Dynamiek van de Stad

Lector Dynamiek van de Stad

Geplaatst Deadline Locatie
2 feb 28 feb Den Haag

Functieomschrijving

In verband met het aanstaande pensioen van de huidige lector Guido Walraven, zoeken we een nieuwe lector die een eigen kleur gaat geven aan het huidige lectoraat Dynamiek van de Stad. De naam van het lectoraat zal in samenspraak met de nieuwe lector worden bepaald. Het lectoraat is primair gekoppeld aan de Inholland opleiding Social Work in Rotterdam/Den Haag en is ingebed in de onderzoeksgroep Welzijn & Empowerment binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW).
De nieuwe lector richt zich in lijn met de ontwikkelingen rond het Centre of Expertise (CoE) Preventie in Zorg en Welzijn op hedendaagse sociale vraagstukken binnen het sociaal domein. Met praktijkgericht onderzoek draagt de lector bij aan kenniscreatie, kenniscirculatie en innovatie in en met de beroepspraktijk, en zorgt de lector dat de kwaliteit van het onderwijs verbetert.
Het doel van het lectoraat Dynamiek van de Stad was, bij de oprichting in 2005, om (toekomstige) professionals, hoger beroepsonderwijs, stadsbewoners, (sociaal) ondernemers en stadsbestuur te helpen om hun zicht op de inclusieve stad te articuleren en om te reflecteren op hun eigen bijdrage daaraan. De bestaande onderzoekslijnen binnen het lectoraat richten zich nu op de thema’s stedelijk burgerschap en sociale inclusie, transformatie sociaal domein en sociale innovatie en sociaal ondernemerschap:

 • Het samenspel van stedelijk burgerschap en sociale inclusie - Binnen dit onderzoeksthema wordt gekeken naar (nieuwe) vormen van stedelijk burgerschap, burgerschapsvaardigheden en -vorming.
 • Transformatie sociaal domein - Binnen dit onderzoeksthema, met als kern de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid, wordt gekeken naar (nieuwe) werkwijzen in het sociaal domein en naar de rol van de (aanstaande) professional.
 • Sociale innovatie en sociaal ondernemerschap - Binnen dit onderzoeksthema wordt gekeken naar (nieuwe) vormen van samenwerking, ondernemerschap en innovatie op het snijvlak van overheid, markt en maatschappelijk middenveld. Ook wordt stilgestaan bij de groei van ‘nieuwe’ hybride organisatievormen (zoals coöperaties en sociale ondernemingen) en de druk vanuit de overheid op organisaties uit het maatschappelijk middenveld om te professionaliseren en steeds ondernemender te worden.

Inhoudelijk profiel
Met de komst van een nieuwe lector komt er ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe of aangescherpte onderzoekslijnen. De vragen vanuit de samenleving, het werkveld en het onderwijs vormen de basis voor de onderzoeksagenda. Preventie in Zorg en Welzijn, de kernopdracht, en de 10 uitgangspunten zoals benoemd in de handreiking van het CoE geven daarbij richting. Daarmee draagt de lector bij aan een gezonde en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin zorgen voor jezelf en de ander het middel is om samen verder te komen. Een samenleving waarin we al onze activiteiten richten op het voorkomen van problemen en op het bevorderen van een gezonde, sociale deelname aan de maatschappij. Vanuit de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers.

Wat ga je precies doen als nieuwe collega
Het is aan de lector om, mede vanuit zijn/haar visie, expertises en interessegebieden, de geschetste onderzoeksagenda verder te prioriteren en uit te werken in onderzoekslijnen en -vragen. Bij de waardering en vormgeving van de onderzoeksagenda worden de volgende inhoudelijke criteria toegepast:

 • Bijdrage aan het versterken van de handelingsbekwaamheid professionals; wetenschappelijke uitkomsten van praktijkgericht onderzoek dragen bij aan competenties (kennis, houding, vaardigheden en gedrag) van studenten, docenten en professionals werkzaam in het sociale en gezondheidsdomein.
 • Overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers
 • Impuls die gegeven wordt aan onderzoek en valorisatie op hedendaagse vraagstukken op het vlak van empowerment/zelfmanagement van burgers, interprofessioneel werken en/of het gebruik van technologische ontwikkelingen (e-Social/Health) met een focus op (interprofessionele) professionalisering binnen het sociale domein.
 • Veldsteun voor het thema (zowel praktijk als opleiding); de onderzoeksvragen zijn vraaggericht en leveren een concrete bijdrage aan kwaliteitsimpulsen in het werkveld om de gevolgen van de transities en de daarbij nodige transformatie op te vangen.
 • Bevordering effectiviteit van omgaan met diversiteit en vraagstukken rondom inclusie.
 • Maatschappelijke urgentie/ legitimatie; bijdrage aan kennisvergaring, -verrijking en -verspreiding over relevante maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met de grote transities in het brede gezondheids- en sociale domein die spelen in met name de metropoolregio Rotterdam- Den Haag.
 • Potentie van het thema om subsidies te genereren.
 • Bijdrage aan realiseren van strategie Inholland; versterken profilering van sociale en pedagogische opleidingen.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

De lector is een verbinder en toont zich een initiatiefrijk en inspirerend, motiverend, bezielend en visionair persoon die energie weet vrij te maken en te richten.

 • De lector draagt zorg voor organisatie, (financieel) beheer, taakverdeling en afstemming van werkzaamheden van onderzoeksprojecten.
  Te denken valt aan het opstellen van onderzoeksplannen, het verzamelen, analyseren, toetsen en interpreteren van onderzoeksgegevens, het begeleiden van onderzoekers en het toepassen van het kwaliteitssysteem ten aanzien van het onderzoek, het onderhouden en bijstellen van onderzoeksmethoden en instrumenten
 • Door inspirerend en coachend leiderschap geeft de lector richting aan het praktijkgericht onderzoek in de onderzoeksgroep en kenniskring.
 • De lector initieert, ontwikkelt en voert praktijkgericht onderzoek uit in wisselwerking met de beroepspraktijk/samenleving, overheid en onderwijs.
 • De lector heeft als belangrijke taak op zijn/haar onderzoeksgebied een stimulerende werking te hebben op andere lectoraten, kennis- onderwijs- en veldorganisaties. Hij/zij houdt de verschillende belangen in het oog en draagt bij aan verandering van de lokale omgeving;
 • De lector heeft de overtuiging dat samenwerking in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld van belang is voor kwaliteitsversterking van het onderwijs, innovatie van de beroepspraktijk en professionalisering van medewerkers. De lector heeft ervaring met werkplaatsen, labs of communities of practice waarin de partners uit de driehoek gezamenlijk onderzoek doen;
 • De lector participeert in regionale (Zuid-Holland) en nationale netwerken in het vakgebied. Daarmee zorgt de lector voor vernieuwende kennis, producten en diensten.
 • De lector beweegt zich gemakkelijk op verschillende niveaus als bestuur, beleid en onderzoek.
 • De lector is aantoonbaar in staat om externe middelen te verwerven (o.a. RAAK en ZonMw subsidies).

De lector wordt benoemd op grond van zijn of haar expertise, visie en wetenschappelijke kwaliteiten.

 • De lector is regionaal en (inter)nationaal een autoriteit op het eigen onderzoeksgebied en is sterk in profilering.
 • Hij/zij is een hooggekwalificeerde professional: gepromoveerd, loopbaan, grotere projecten, publicaties en positie maken duidelijk dat de lector tot de potentiële top van het aandachtsveld behoort.
 • Hij/zij heeft gezag als deskundige: geldt als belangrijke bron voor het kennisdomein, blijkend uit publicaties, representaties en positie binnen het relevante kennisdomein.
 • De lector werkt een samenhangend onderzoeksagenda uit naar inhoud, doelen, methodologie en begroting.
 • De lector is gericht op samenwerking met collegae uit onderwijs en management en draagt bij aan (interprofessionele) professionalisering via onderzoek en onderwijsontwikkeling.
 • De lector maakt deel uit van het team Social Work Zuid en levert in samenwerking met het management een aantoonbare bijdrage aan de verbinding tussen onderwijs en onderzoek en onderwijsontwikkeling en -actualisering. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de samenstelling van de kenniskring, docentschap, publicaties, deelname aan commissies en in participatie in studiedagen, workshops, congressen etc.
 • De lector heeft ervaring met onderwijs geven en begeleiding van studenten. Hij/zij beschikt over een didactische bevoegdheid of is bereid deze te behalen.
 • De lector is intrinsiek gemotiveerd en in staat om de verbinding met opleidingen en werkveld te maken waardoor hij bijdraagt aan de kwaliteit en actualiteit van het onderwijs en aan professionalisering van docenten.

De lector bewerkstelligt duurzame samenwerking met andere lectoren, (docent)onderzoekers en opleidingsteams binnen het gehele domein.

 • Dat doet de lector door vragen uit de maatschappij en de onderwijsorganisatie te analyseren en te vertalen naar een interdisciplinaire onderzoeksagenda met cross-overs tussen onderzoeksdomeinen.
 • De lector heeft een actieve en coöperatieve rol in de onderzoeksgroep en het CoE Preventie in Zorg en Welzijn.
 • De lector verzamelt van binnen en van buiten de Hogeschool (docent)onderzoekers om zich heen die expertise bezitten in het kennisdomein, waarbinnen gedurende zijn aanstellingsperiode praktijkgericht onderzoek wordt gedaan. Hiermee worden de docentonderzoekers in staat gesteld onderzoekend vermogen vanuit multidisciplinair onderzoek te ontwikkelen en te integreren in het onderwijs.

Kenniscirculatie en valorisatie van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leiden tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering.

 • Daarover maakt de lector afspraken met de opdrachtgever en het management.
 • De lector is resultaatgericht: een denker met concrete scheppingskracht.
 • De lector draagt bij aan de profilering van opleidingen en Inholland en is gericht op profilering en verdieping van het thema De Gezonde Samenleving.
  Dat betekent, dat de lector in verbinding met betrokken externe partijen, docenten en studenten zorgdraagt voor het openbaar maken van onderzoeksresultaten en –producten, maar ook bijdragen levert aan de opinievorming op het onderzoeksgebied.

De lector hanteert de kaders van onderzoek bij Hogeschool Inholland:

 • Geldende criteria voor praktijkgericht onderzoek binnen het eigen onderzoeksgebied
 • Gedragscode Praktijkgericht Onderzoek
 • Handboek Kwaliteit Praktijkgericht Onderzoek Hogeschool Inholland
 • Vijf standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO)

Dit betreft een schets van een ideale situatie. We realiseren ons dat de gevraagde competenties en expertise in de praktijk wellicht niet realiseerbaar zijn in één persoon. Inholland is voor iedereen. Dat willen we ook weerspiegelen in de personeelsbezetting van onze organisatie. Wij geloven in een inclusieve organisatie, die de kracht van diversiteit gebruikt om tot nog betere resultaten te komen. Vacatures staan daarom open voor iedereen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Wat bieden wij jou als nieuwe collega

 • De onderzoeksagenda focust zich op een periode van vier jaar. Er wordt daarom een lector geworven met een tijdelijke aanstelling van 4 jaar. Na deze periode wordt opnieuw vastgesteld wat de wensen en mogelijkheden zijn.
 • Een salaris van minimaal € 5.797,43 en maximaal €7.485,19 bruto per maand, schaal 15, bij een volledig dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van de aard van de werkzaamheden en daarbij behorende verantwoordelijkheden. Hierin is jouw relevante (werk)ervaring leidend.
 • Een werkweek van 32 uur per week, maar weet dat alles vanaf 24 uur per week ook bespreekbaar is.
 • Een goed te bereiken werkplek in Rotterdam en Den Haag. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Kies je voor eigen vervoer weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime-aanstelling en een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen. Onze verlofregeling is inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij vinden het belangrijk dat je altijd bereid bent om te leren. Bij ons staat leren=durven centraal.
 • Er wordt een verzekering tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor je afgesloten die volledig door ons, Hogeschool Inholland, wordt betaald.
 • Je hebt bij ons recht op een ruimhartige regeling betaald ouderschapsverlof en een aanvulling op de wettelijke regelingen als het gaat om partnerverlof bij de geboorte of adoptie van jouw kind(je).
 • Een prettige en informele werkomgeving, waarin we onze collega’s en studenten bij naam kennen.
 • Naast bovengenoemde arbeidsvoorwaarden bieden wij ook een keuzemenu aan. In dit keuzemenu zit o.a. de mogelijkheid tot het kopen en verkopen van bovenwettelijke verlofuren, het fietsplan en de mogelijkheid van saldering woon-werkverkeer en vakbondscontributie.
 • Sociale partners blijven inzetten op verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, van de onderwijsorganisatie en van het personeel. Wij volgen de cao hbo. Een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bij wie kom jij werken
Je geeft leiding aan een enthousiaste kenniskring, op dit moment bestaande uit 12 (3,5 fte) docent-onderzoekers. Met hen wordt samengewerkt aan de verdere vormgeving van het onderzoek. Er is veel ruimte voor de visie, expertises en interessegebieden van de nieuwe lector, wel passend bij de ontwikkelingen rond het CoE en binnen de opleiding.  

Werkgever

Hogeschool Inholland

Als je komt werken bij Inholland, dan ervaar je dat studenten én collega's bij ons centraal staan. Onze cultuur is persoonlijk en dichtbij, dat betekent een leer-en werkomgeving waarin we elkaar bij naam kennen. Bij ons krijg je de ruimte om je zowel professioneel als persoonlijk te blijven ontwikkelen, in elke rol en op elk niveau. Om zo een inspirerend voorbeeld te zijn voor onze studenten (en zij voor ons) en relevant te blijven in een steeds veranderende wereld.
Op onze 8 locaties verspreid over de Randstad, van de kop van Noord-Holland tot de Drechtsteden, moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals die de samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Vanuit een veilige basis bereiden we hen voor op de banen van morgen. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en onderzoek, dat zo goed mogelijk aansluit op de ontwikkelingen in de praktijk en dat gericht is op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie en van techniek tot onderwijs.
Onze docenten en collega's van de stafdiensten leggen de lat hoog, voor onze studenten, voor elkaar en voor zichzelf. In de steeds veranderende wereld heb je moed nodig om je jezelf kwetsbaar op te stellen en je mening te durven aanpassen. En lef te hebben om kritisch te blijven, dingen uit te proberen en je gevoel te volgen. Continu blijven zoeken, vallen, opstaan en doorgaan. Leren = durven!

Additionele informatie

Nieuwsgierig geworden, maar heb je nog vragen? 
Wij snappen dat je vragen hebt over deze functie. Een overzicht van de bestaande onderzoekslijnen, betrokken onderzoekers en een inhoudelijk lectoraatprofiel is op te vragen bij Floor Aarts (Beleidsadviseur Onderzoek) via floor.aarts@inholland.nl of 06-50277856 of Jennifer Swint (Teamleider Social Work Rotterdam) via jennifer.swint@inholland.nl, 06-21115249.

Durf jij voor deze uitdaging te kiezen?  
Je kunt op deze vacature solliciteren tot en met 28 februari. Een eerste terugkoppeling kun je verwachten in de week van 1 maart.  De eerste (online) gesprekken staan gepland op 9 en 11 maart. De 2e gespreksronde staat gepland op 17 maart. Word jij onze nieuwe collega? Dan verwelkomen we je graag zo spoedig mogelijk in ons team. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Beleid- en staf
 • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • max. 32 uur per week
 • €5797—€7485 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP Lector Dynamiek van de Stad

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Theresiastraat 8, 2593 AN, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Inholland). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 28 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).