Ombudsfunctionaris medewerkers

Ombudsfunctionaris medewerkers

Geplaatst Deadline Locatie
17 sep 2 okt Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 okt 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Radboud Universiteit in Nijmegen zoekt een onpartijdige, onafhankelijke en objectieve Ombudsfunctionaris voor de medewerkers (0,6 fte), die bijdraagt aan een veilig werkklimaat en aan het lerend vermogen van de organisatie.

Functieomschrijving

De Ombudsfunctionaris voor medewerkers is een door het College van Bestuur (CvB) benoemde onafhankelijke, gezaghebbende en onpartijdige functionaris. Het doel van de functie is om een bijdrage te leveren aan verbetering van een gezonde en veilige werkomgeving en het lerend vermogen van de universiteit.

De Ombudsfunctionaris kan, al dan niet naar aanleiding van meldingen of klachten van medewerkers, uit eigen beweging onderzoeken of een orgaan of medewerker van de universiteit zich in een bepaalde aangelegenheid behoorlijk heeft gedragen of gedraagt. Het kan gaan over gedrag of juist het nalaten daarvan.

De belangrijkste taken van de Ombudsfunctionaris zijn adviseren, verwijzen, bemiddelen en onderzoeken en oordelen. De Ombudsfunctionaris legt actief verbinding en zoekt samenwerking met andere actoren in het netwerk met betrekking tot een veilig werk- en studieklimaat.

De Ombudsfunctionaris brengt van haar werkzaamheden jaarlijks een geanonimiseerd verslag uit, rapporteert rechtstreeks aan het CvB en is organisatorisch ondergebracht bij de Secretaris van de Universiteit.

De ombudsfunctie in het kort

 • Belangrijkste rol: bijdragen aan een veilig werkklimaat en aan het lerend vermogen van de organisatie;
 • Belangrijkste taken: signaleren, adviseren, bemiddelen en het (on)gevraagd doen van onderzoek op het gebied van sociale onveiligheid en ongewenst gedrag;
 • Belangrijkste kenmerken: onpartijdig, onafhankelijk en objectief.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Beschikt over een relevante academische opleiding (bijvoorbeeld juridisch en/of sociaalwetenschappelijk) en is bekend met verhoudingen binnen een universitaire omgeving.
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en aantoonbare ervaring met de dynamiek en politiek-bestuurlijke verhoudingen binnen een universiteit of vergelijkbare werkomgeving.
 • Heeft inzicht in en kennis van arbeidsrecht en relevante in- en externe regelgeving.
 • Beschikt over een afgeronde opleiding Conflictbemiddeling/Mediation of heeft intensieve trainingen gevolgd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de functie.
 • Heeft relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten, klachtafhandeling en klachtonderzoek en is in staat uit de samenhang van klachten trends te signaleren.
 • Heeft aantoonbaar het vermogen tot onafhankelijk analytisch denken en handelen.
 • Is in staat om een netwerk op te bouwen en draagvlak te creëren.
 • Kan omgaan met tegenstrijdige belangen, weerstanden en pressie. Ook in staat om in voornoemde situaties onafhankelijk te zijn en onpartijdigheid uit te stralen en te fungeren als een gerespecteerde gesprekspartner.
 • Heeft een sterk gevoel voor culturele diversiteit en een uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift.
 • Is bereid steeds te werken aan de eigen professionalisering, zowel door bijscholing als door regelmatig overleg/intervisie.

Persoonlijke kenmerken

 • Is integer, van onbesproken gedrag en niet-controversieel.
 • Is toegankelijk, kan goed luisteren en oordeelt niet meteen.
 • Is samenwerkingsgericht en kan verbinden.
 • Kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren.
 • Is standvastig en moedig in geval van pressie door partijen.
 • Toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.
 • Toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding en kan omgaan met precaire zaken. Is open en transparant waar dit kan.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: twee jaar met een mogelijkheid tot verlenging.

Ingangsdatum: 1 december 2021, of zo spoedig mogelijk daarna.

De functie kan worden ingevuld vanuit een dienstverband met de universiteit of op basis van externe inhuur.

De functie van ombudsfunctionaris is onverenigbaar met andere functies bij de Radboud Universiteit (RU) of met andere werkzaamheden die conflicteren met de functie van ombudsfunctionaris.

De Ombudsfunctionaris beschikt over een vaste werkplek op of dichtbij de campus.

De RU biedt in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

 • een aanstelling van 0,6 fte;
 • een salaris van maximaal € € 6.421 bij een fulltime aanstelling;
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen;
 • goede scholingsmogelijkheden;
 • administratieve ondersteuning evenals ICT-ondersteuning.

Werkgever

Radboud Universiteit

De Radboud Universiteit (RU) in Nijmegen behoort tot de top van de Europese klassieke universiteiten. De RU wil hierbij nadrukkelijk van betekenis zijn en laat zich daarbij leiden door wetenschappelijke vragen én maatschappelijke uitdagingen.

De RU is een bijzondere universiteit die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging uit het begin van de twintigste eeuw. Overeenkomstig deze traditie voelen medewerkers en studenten zich betrokken bij elkaar, bij de samenleving en bij de wereld. Zorg voor elkaar en de inzet voor de emancipatie van sociale en culturele minderheden zijn daarbij belangrijke waarden. Onze samenleving staat voor complexe uitdagingen die vragen om interdisciplinaire samenwerking. Daarom kiest de RU bewust voor sterke disciplines in de breedte en samenwerking tussen de disciplines. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de RU samenbrengt.

De RU biedt haar studenten en medewerkers een inspirerend, prettig en veilig werk- en studieklimaat. Medewerkers en studenten treden elkaar en de buitenwereld integer en respectvol tegemoet. Iedereen die deel uitmaakt van onze academische gemeenschap is daarop aanspreekbaar en kan een ander daarop aanspreken.

Er wordt binnen de universitaire sector veel waarde gehecht aan deze collegialiteit, gelijkwaardigheid, veiligheid en integriteit. Ze vormen daarmee de basis van goed onderwijs en goed onderzoek.

De Nederlandse universiteiten zijn al langer bezig met het verbeteren van de sociale veiligheid en het investeren in een gezonde en veilige werkomgeving. Deze ambitie van universiteiten, is vastgelegd in de nieuwe Code Goed Bestuur van de VSNU.

Ook de minister van OCW benadrukt de noodzaak om te zorgen voor een verbetering van werk- en studieomgeving in het hoger onderwijs. Hierbij wordt verwezen naar het onderzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) Harassment in Dutch Academia, waarin inzichtelijk is gemaakt hoe intimidatie en wangedrag vele vormen kent en alle wetenschappelijke functieniveaus raakt, van promovendus tot hoogleraar, zowel als slachtoffer en als omstander. Dit beeld wordt bevestigd door het rapport Sociale veiligheid van medewerkers op universiteiten van FNV en VAWO, dat ongeveer gelijktijdig werd opgeleverd.

Binnen deze context van sectorspecifieke uitdagingen en ambities van de universiteiten moet de nieuwe functie van ombudsfunctionaris, naast de reeds bestaande hulpstructuren en commissies, binnen de RU op korte termijn ingericht en vormgegeven worden.

Specificaties

 • Beleid- en staf
 • max. €6421 per maand
 • Universitair
 • 7518

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you