UD Ondernemingsrecht, met aandacht voor data science (0,8 - 1,0 fte)

UD Ondernemingsrecht, met aandacht voor data science (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 15 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Tilburg University | Tilburg Law School 
is op zoek naar een  
UD Ondernemingsrecht, met aandacht voor data science (0,8 - 1,0 fte)


Departement                               :    Private, Business & Labour Law
Locatie                                        :    Tilburg  
Wetenschapsgebied                   :    Ondernemingsrecht  
Full time equivalent                     :    0,8 - 1,0 fte (32 - 40 uur per week) 
Duur arbeidsovereenkomst         :    Onbepaald
Maandelijks full time salaris        :    € 3.821,= - € 5.230,= bruto 

Het Department of Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School is per 1 september 2022 op zoek naar een voltijdse, enthousiaste UD die vanuit het ondernemingsrecht over de grenzen heen durft te kijken naar andere wetenschapsgebieden zoals data science, privaatrecht en Law & Economics.

Functiebeschrijving 
Het Department of Private Law, Business Law & Labour Law (PBLL) werft een universitair docent aan die onderzoek verricht op het gebied van het ondernemingsrecht in samenhang met het algemene privaatrecht (met bijzondere aandacht voor data science), en onderwijs verricht in Nederlandstalige en Engelstalige vakken van de bachelor- en masterfase, in opleidingen van TLS en datascienceopleidingen. Hoewel primair expertise in het ondernemingsrecht wordt gevraagd, is de bedoeling dat de kandidaat een verbindende rol speelt tussen de verschillende aandachtsgebieden van het departement, in het bijzonder de wisselwerking tussen het ondernemingsrecht en het algemene privaatrecht, wat zowel op gebied van onderwijs als onderzoek tot uitdrukking kan komen. Daarbij verdient het de voorkeur als de kandidaat affiniteit heeft met het gebruik van data science methoden in onderzoek.


Van de UD wordt een mede-dragende rol verwacht in het departement, zowel wat betreft onderwijs en onderzoek als ten aanzien van bestuur en beheer. Het onderwijs en onderzoek zal zich concentreren op het brede gebied van het ondernemingsrecht, in het bijzonder met aandacht voor de invloed van technologische ontwikkelingen, duurzaamheid en verdienstelijking op dit ondernemingsrecht. Deze invloed is sterk merkbaar. Oprichtingen van vennootschappen gebeuren digitaal, verslagleggingsverplichtingen zien in het bijzonder toe op duurzaamheid, en financiering van ondernemingen dient aan duurzaamheidscriteria te beantwoorden. Juridisch onderzoek van deze domeinen is in volle ontwikkeling. Ook spelen effectiviteits- en efficiëntiecriteria een rol waardoor vertrouwdheid met deze beoordelingsmaatstaven en hun werking een voordeel is. 


Binnen PBLL is er al lange tijd bijzondere aandacht voor deze ontwikkelingen, wat mede tot uitdrukking komt in het Signature Plan Connecting Organizations. Ter versterking van de formatie zoekt het departement dus een enthousiaste, ervaren kandidaat op dit gebied, die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het profiel van het departement in de wetenschappelijke gemeenschap. De kandidaat zal deze rol uitoefenen in een multidisciplinair en interdisciplinair team van wetenschappers op het terrein van het ondernemingsrecht met open mindset voor de andere rechtsgebieden waarin het departement een belangrijke rol speelt, in het bijzonder het privaat- en arbeidsrecht. Hierbij hoort het verzorgen van (interdisciplinair) onderwijs in internationale en nationale programma’s op verschillende niveaus en het doen van internationaal en nationaal juridisch en interdisciplinair onderzoek. 


Het onderwijs, dat niet alleen voorbereidt op de juridische beroepspraktijk en het rechtswetenschappelijk onderzoek, maar ook plaatsvindt binnen opleidingen van andere vakgebieden en disciplines als data science en bedrijfseconomie, is een belangrijk deel van het takenpakket. Het vormt de basis van de departementale inkomsten en biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te dragen en te toetsen. De aan te trekken UD verzorgt onderwijs bij diverse vakken in de bachelor- en masteropleidingen van TLS en andere faculteiten, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het kan hierbij gaan om kernvakken in de Nederlandse juridische opleiding zoals ondernemingsrecht, maar ook Engelstalig (rechtsvergelijkend) onderwijs in de Global Law Bachelor of onderwijs in de data science opleidingen. 

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Organizations. In dat kader wordt verwacht dat de UD in aansluiting op het Signature Plan een eigen onderzoekslijn ontwikkelt, en deelneemt aan het nationale en internationale juridische privaatrechtelijke debat op het gebied van technologische ontwikkelingen, mede vanuit een interdisciplinair perspectief. Het (vernieuwende) onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. Ook wordt van de UD verwacht zich in te spannen in het verwerven van tweede- en derde geldstroominkomsten, onder meer door het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO en/of ERC en het verzorgen van PAO-cursussen en ander onderwijs buiten de reguliere curricula. Tot slot zal de UD een belangrijke rol hebben in het realiseren van de externe profilering van het Signature Plan, in samenwerking met ondersteunende staf.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties en persoonlijke kwaliteiten
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

Voor deze functie beschikt u over de volgende kwaliteiten. U heeft een WO-opleiding op het gebied van recht met specialisatie in het ondernemingsrecht. Bijkomende opleidingen in data science of economie strekken tot aanbeveling. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bij voorkeur ook over aantoonbare onderwijservaring. U heeft aantoonbare affiniteit met nationaal en internationaal onderzoek. U kunt systematisch en gestructureerd werken, en bent in staat om onafhankelijk onderzoek te verrichten. U hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen de academische wereld. Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheerst u het Engels in woord en geschrift. U behaalde of U bent bereid de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen. Verder bent u goed in staat om in teamverband te werken en bent u flexibel.

 
Het departement PBLL is op zoek naar een uitstekende, wetenschappelijk opgeleid ondernemingsrechtjurist die over aantoonbare affiniteit met de inhoud van de vacature beschikt, blijkend uit een proefschrift en verdere publicaties op het gebied van het ondernemingsrecht. In elk geval zijn nodig:

 

 •     Uitstekende kennis van het nationaal en Europees ondernemingsrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) nationale of internationale publicaties; 
 •     Een behaald of door de examencommissie goedgekeurd doctoraatsproefschrift;
 •     Interesse en bij voorkeur ook kennis van aanverwante wetenschapsdomeinen zoals data science en economie; 
 •     Interesse in en bij voorkeur onderzoekservaring op het gebied van het Signature Plan Connecting Organizations;
 •     Een (beginnend) netwerk binnen de Nederlandse en internationale rechtswetenschap op het gebied van het ondernemingsrecht;
 •     Het vermogen om onderzoeksresultaten te delen met de maatschappij en relevante praktijk;
 •     Het hebben van teamspirit: u voelt zich onderdeel van een team en u draagt graag bij aan een open en inclusieve werkomgeving;
 •     Didactische bekwaamheid en aantoonbare (Nederlands- en Engelstalige) onderwijservaring op universitair niveau;
 •     Bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 •     Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift, zoals blijkt uit publicaties;
 •     Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 
Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,8 - 1,0 fte (32 - 40 uur per week) van de volledige werktijd.

Het salaris bedraagt minimaal € 3.821,= en maximaal € 5.230,= bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Docent en salarisschaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. U krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband. 
U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen u uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Organisatie 
Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.


Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 


Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 


Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Het Department of Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit ongeveer tachtig onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 
U maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die u wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor u klaar om u te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs. 

 

Specificaties

 • Universitair docent; Juridisch personeel
 • 32—40 uur per week
 • 20321

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you