Ombudsfunctionaris (0,7 fte)

Ombudsfunctionaris (0,7 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 jun 15 jul Rotterdam

Functieomschrijving

Sinds juni 2019 heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), in het kader van een pilot binnen de Universiteiten van Nederland, een ombudsfunctionaris aangesteld. Inmiddels is het per 1 juli 2021 voor alle universiteiten verplicht om een ombudsfunctie te hebben.

In de afgelopen drie jaar is er voor deze functie een basis gelegd en tot de huidige invulling gekomen. De komende jaren staan in het teken van het verder verstevigen en verfijnen van deze functie. Ook wordt er verder gewerkt aan de zorgstructuur (waar deze functie een onderdeel van is) en daarmee aan het tot stand brengen van een veilige, gezonde en professionele werk- en studieomgeving. Dat is essentieel voor onze gemeenschap en een randvoorwaarde om excellent onderwijs en onderzoek uit te kunnen voeren.

Zowel de ombudsfunctionaris als het netwerk Vertrouwenspersonen zijn belangrijke en noodzakelijke bijdragen aan die zorgstructuur. Het netwerk van vertrouwenspersonen is de eerste toegang tot de zorgstructuur. Het is een netwerk dat dicht bij de medewerkers en studenten staat en waar men in vertrouwen hun zorgen kan delen en advies kan inwinnen. De ombudsfunctionaris is binnen de zorgstructuur ‘het laatste redmiddel’ als alle andere opties zijn uitgeput of wanneer er geen andere geschikte plaats is om een kwestie te behandelen.

De ombudsfunctionaris levert met zijn/haar werk een belangrijke bijdrage aan het functioneren van de EUR. Hij/zij richt zich op het oplossen van problemen, en draagt bij aan het (herstel van) vertrouwen binnen de universitaire gemeenschap en het lerend vermogen van de organisatie. De ombudsfunctie vervult daarbij een inspirerende en tegelijk complexe rol met een strategisch belang voor de sociale veiligheid binnen de EUR.

De ombudsfunctionaris adviseert, verwijst, bemiddelt, faciliteert gesprekken en heeft, anders dan de vertrouwenspersonen, de bevoegdheid om te allen tijde een onafhankelijk onderzoek in te stellen en ongevraagd advies te geven. Hij/zij heeft zonder tussenkomst van derden toegang tot alle afdelingen en informatie binnen de universiteit. Afhankelijk van de bevindingen kan de ombudsfunctionaris door advisering of bemiddeling trachten tot oplossingen te komen. Vaak ook zullen medewerkers en studenten worden verwezen naar voor de problematiek meer geëigende kanalen of personen, zeker wanneer er zulke wegen binnen de EUR open staan die door de betrokkene(n) nog niet zijn benut. In sommige gevallen kan de ombudsfunctionaris juist in een vroeg stadium al bemiddelen, zodat conflicten kunnen worden voorkomen. Vaak zal hij/zij over de behandeling van een vraag met andere functionarissen in het netwerk overleggen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Kennis en ervaring

 • Beschikt over een afgeronde academische opleiding en een opleiding conflictbemiddeling en heeft aantoonbaar relevante ervaring in het bemiddelen bij conflicten.
 • Beschikt over deskundigheid over het hoger onderwijs en begrijpt de complexe dynamiek van universiteiten.
 • Heeft het vermogen situaties en zaken goed te analyseren en onderscheiden (bijv. klachten, bezwaren, beroepen).
 • Is in staat de verdere professionalisering van de Ombudsfunctie en de Zorgstructuur mede vorm te geven, en bereid te zijn om hierbij in zowel bijscholing als regelmatig overleg/intervisie te investeren.

Persoonseigenschappen

 • Is van onbesproken en niet-controversieel gedrag.
 • Kan met geloofwaardigheid en gezag op neutrale wijze opereren.
 • Toont zich ongevoelig voor pressie door partijen.
 • Toont zich bewust van de noodzaak van onpartijdigheid.
 • Toont zich bewust van de noodzaak tot geheimhouding.
 • Is kritisch, onafhankelijk en alert.
 • Is verbindend, wekt vertrouwen en kan een mediatorrol vervullen.
 • Kan goed samenwerken, is in staat en bereid zijn/haar rol in de relevante netwerken te vervullen, en weet daarbij de eigenheid van de functie te bewaren.

Vaardigheden en competenties

 • Beschikt over beïnvloedingsvaardigheid en overtuigingskracht.
 • Beschikt over analytische en adviesvaardigheden.
 • Beschikt over organisatiesensitiviteit en begrijpt de sociale, juridische en bestuurlijke verhoudingen binnen de universiteit.
 • Beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, zowel in de Nederlandse als Engelse taal.
 • Is in staat onafhankelijk te acteren, binnen de zorgstructuur.
 • Weet een goed evenwicht te vinden tussen de formele wetgeving en de toepassing daarvan binnen de EUR.
 • Is pragmatisch en gericht op het behalen van doelen en resultaten.
 • Beschikt over vaardigheden in het omgaan met belangentegenstellingen en weerstanden; in het organiseren en communiceren; in het formuleren en vormgeven van beleidsvoorstellen en het vertalen van inzichten en informatie naar verbeterprojecten.
 • Heeft ruime ervaring met succesvolle bemiddeling en conflicthantering.
 • Kennis o.g.v. arbeidsrecht is een pré.
 • Is duidelijk en in staat heldere en transparante afspraken te maken met de klager en de beklaagde.
 • Is in staat de juiste feiten vast te stellen, bevindingen te presenteren zonder waardeoordeel en vast te stellen of een behandeling zorgvuldig is of niet.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). De startdatum van deze functie is bij voorkeur september 2022. De functie bedraagt 0,7 FTE (gemiddeld 28 uur per week) en start met een jaarcontract. Bij ongewijzigde omstandigheden is er uitzicht op een vast contract, waarbij het de intentie is om na circa 4/5 jaar een evaluatiemoment te hebben over de inhoudelijke invulling van deze rol.

Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €5506, – en €6702,- bruto per maand (schaal 13), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Zie ook www.eur.nl.

Afdeling

De ombudsfunctionaris oefent de functie geheel zelfstandig en onafhankelijk uit en wordt aangesteld door het College van Bestuur. In het jaarverslag legt hij/zij verantwoording af aan het CvB, PV-EUROPA en de Universiteitsraad.

De ombudsfunctionaris heeft naast haar/zijn taken als ombudsfunctionaris geen andere taken, rollen, functies of een verbintenis van welke aard dan ook binnen de EUR.
De ombudsfunctionaris vervult de functie en rollen als onderdeel van het interne netwerk (zorgstructuur) 'veilig werk- en studieklimaat' van de EUR: vertrouwenspersonen, bedrijfsmaatschappelijk werk, studieadviseurs, bedrijfsarts, studentendecanen en de studentenpsycholoog en HR. Hij/zij zorgt voor afstemming en samenwerking om zo signalen en patronen te constateren en met zorgvuldigheid te bespreken.

Additionele informatie

Meer informatie over de EUR vind je op https://www.eur.nl/over-de-eur/strategie-2024 ­­­­­­­­­ en specifiekere informatie over de functie vind je op https://www.eur.nl/over-de-eur/organisatie-en-bestuur/ombudsfunctionaris.

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Lieke Skidmore, HR Directeur via lieke.skidmore@eur.nl of via 06-40650295.

Specificaties

 • Onderwijs; Beleid- en staf
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • max. 28 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Universitair
 • HR20220609

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met 15-7-2022 solliciteren via AcademicTransfer onder vermelding van ‘Ombudsfunctionaris’. Voeg je motivatiebrief en CV toe bij je sollicitatie.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 selectiegesprekken, een referentiecheck, een ontwikkelassessment (optioneel) en een arbeidsvoorwaardengesprek. De sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk eind augustus plaats.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met 15-7-2022 solliciteren via AcademicTransfer onder vermelding van ‘Ombudsfunctionaris’. Voeg je motivatiebrief en CV toe bij je sollicitatie.

De sollicitatieprocedure bestaat uit 2 selectiegesprekken, een referentiecheck, een ontwikkelassessment (optioneel) en een arbeidsvoorwaardengesprek. De sollicitatiegesprekken vinden waarschijnlijk eind augustus plaats.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

Solliciteer uiterlijk op 15 jul. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).