Lector Urban Care & Education

Lector Urban Care & Education

Geplaatst Deadline Locatie
13 jun 27 jun Almere

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 27 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ligt jouw focus en expertise op taalontwikkeling in een grootstedelijke context en op onderwijsprocessen en onderwijsorganisatie in relatie tot het groeiend personeelstekort in de hele keten? Zo ja, lees dan verder! Solliciteer en sluit je aan bij Windesheim Flevoland.

Functieomschrijving

Jij bent een boegbeeld op het gebied van urban care & education. Samen met studenten, docenten, onderzoekers, het werkveld (kinderopvang, onderwijsinstellingen en interdisciplinaire samenwerkingspartners) en de overheid (gemeentelijke en provinciale organisaties) heeft dit lectoraat impact op toekomstgericht onderwijs in de gehele onderwijskolom. Ligt jouw focus en expertise op taalontwikkeling in een grootstedelijke context en op onderwijsprocessen en onderwijsorganisatie in relatie tot het groeiend personeelstekort in de hele keten? Zo ja, lees dan verder! Solliciteer en sluit je aan bij Windesheim Flevoland.

Aan deze baan geef je invulling

Birch Consultants heeft in opdracht van het Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland een verkenning uitgevoerd bij bedrijven en instellingen in de regio om zicht te krijgen op onderzoeksthema’s waaraan hogeschool Windesheim en het kenniscentrum bijdragen kunnen leveren. In het kort gaat het dan om:

 1. Onderwijs voor en met de stad;
 2. Het faciliteren van een stedelijke en regionale leercultuur; en
 3. Het invullen van een proces- en netwerkrol.

De essentie van je werk als lector Urban Care & Education is het stimuleren van kansengelijkheid en ‘whole child development’. Het lectoraat doet hiertoe onderzoek naar de ontwikkeling van een lerende educatieve instelling - binnen een lerende wijk - binnen een lerende New Town. Het ontwikkelen van een lerende educatieve infrastructuur draagt bij aan het boeien en binden van personeel in de hele keten. Het werken aan de ontwikkeling van een lerende wijk, waarbij verdere samenwerking tussen onderwijs, zorg en andere partners cruciaal is, vormt een belangrijk thema binnen het nieuwe lectoraat. Het lectoraat legt daarbij de focus op het ontwikkelen van taalprofessionaliteit en taalbewustzijn bij professionals teneinde de taalontwikkeling van alle 0-23-jarigen te kunnen stimuleren.

Het aanhoudende en steeds urgenter wordende personeelstekort in de hele keten vraagt om innovatieve oplossingen zoals andere onderwijsprocessen en organisatievormen, met behoud van onderwijskwaliteit. De verbetering van de samenhang en samenwerking binnen het pedagogische en educatieve veld is zeker binnen een grootstedelijke context een belangrijk thema, vandaar ook de titel van dit lectoraat: Urban Care & Education. Om kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen blijft de versterking van taalontwikkeling van onverminderd groot belang.

Als lector heb je samen met de associate lector, postdocs, promovendi, docentonderzoekers, studenten en externe stakeholders impact op bovenstaande punten met focus op:

 • Taalontwikkeling in een grootstedelijke context.
 • Organisatie- en onderwijsontwikkeling in relatie tot het toenemende personeelstekort in de hele keten.

Focuspunt 1: taalontwikkeling in een grootstedelijke context

De versterking van taalontwikkeling blijft in deze regio van onverminderd groot belang. Veel mensen in Flevoland, van jong tot oud, hebben behoefte aan ondersteuning bij de verwerving van taal. Het aandachtsgebied van het lectoraat richt zich op een multidisciplinaire aanpak van vraagstukken op het gebied van taalontwikkeling, waarbij leer- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskundige, taalkundige en sociologische inzichten relevant zijn. Het lectoraat hanteert hierbij een ecosystemische aanpak waarin rijke leeromgevingen de taalontwikkeling stimuleren, en een positieve benadering van meertaligheid.

Focuspunt 2: organisatie- en onderwijsontwikkeling

Flevoland kent een nog groter personeelstekort in de hele keten dan andere regio’s. Dit vraagt om innovatieve oplossingen in onderwijs- en organisatieontwikkeling. De verbetering van de samenhang en interdisciplinaire samenwerking binnen het pedagogische en educatieve domein is van groot belang. Daarbij is ook onderzoek naar de rol van leiderschap, implementatiestrategieën en onderwijskundige opbrengsten van belang. Het lectoraat heeft sinds 2013 een associate lector ‘Leidinggeven aan lerende organisaties’. Ten aanzien van de relatie tussen (passend) onderwijs en jeugdzorg is van belang te onderzoeken hoe de processen tussen de ketenpartners functioneren en of de uitkomsten van deze processen tot passende en tijdige zorg- en onderwijsarrangementen voor betrokken leerlingen leiden.

Meer in detail ben jij als lector Urban Care & Education bezig met het:

 • ontwikkelen van een onderzoeksvisie en een daarop gebaseerde onderzoeksagenda;
 • het leveren van een bijdrage aan het associate degree-, bachelor- en masteronderwijs en aan de professionele ontwikkeling van professionals;
 • opzetten, uitvoeren en coördineren van (ontwerpgericht) onderwijskundig praktijkonderzoek vanuit deze visie;
 • leidinggeven aan een onderzoeksgroep van bevlogen onderzoekers;
 • verantwoording van subsidies, financieel beheer, managementrapportages, programmabeheer en projectmanagement;
 • verbinden van het onderzoek met opleidingen binnen Windesheim en partnerscholen en (gemeentelijke en provinciale) organisaties die vanuit en/of voor de belangen van kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg werken in Flevoland;
 • genereren van inkomsten uit tweede en derde geldstroom.

Een leeropdracht wordt in het eerste jaar van de aanstelling als lector uitgewerkt tot een onderzoeksagenda waarmee de komende vier jaar (2023-2026) en mogelijk ook de vier jaren daarop gewerkt gaat worden. Die onderzoeksagenda wordt in het openbaar gepresenteerd via een breed toegankelijke Lectorale Rede die voor 2023 wordt voorzien.

Specificaties

Hogeschool Windesheim

Functie-eisen

Jouw bijdrage

Je bent een gepromoveerde onderzoeker met een onderwijskundige, pedagogische en/of linguïstische achtergrond waarbij kennis en ervaring op het gebied van arbeid- en organisatiepsychologie, organisatiesociologie en/of bedrijfskunde tot aanbeveling strekt. We zoeken een verbindende persoonlijkheid die:

 • verschillende werelden bij elkaar kan brengen van kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg en gemeentelijke en provinciale organisaties;
 • aantoonbare passie heeft voor taal, leren en ontwikkelen, (ontwerpgericht) onderwijskundig praktijkonderzoek en hoger beroepsonderwijs;
 • een visie heeft op hoe onderzoek, onderwijs en werkveld op een goede manier kan worden samengebracht en tot praktisch bruikbare resultaten kan komen;
 • relevante publicaties heeft geschreven in vaktijdschriften, boeken en wetenschappelijke journals;
 • een relevant (inter)nationaal onderzoeksnetwerk heeft;
 • enkele jaren leidinggevende ervaring in het managen van een onderzoeksteam en de bijbehorende financiële verantwoordelijkheid;
 • ervaring heeft met het zelfstandig schrijven van aanvragen en verkrijgen van subsidies voor onderzoek;
 • het vermogen heeft om de juiste tone-of-voice te gebruiken in gesprekken met leerkrachten tot bestuurders van onderwijskoepels en maatschappelijke organisaties;
 • over skills en ervaringen beschikt op het gebied van coaching en onderzoeksbegeleiding;
 • het vermogen heeft om docenten, studenten en professionals in het werkveld te inspireren tot praktijkgericht (ontwerpgericht) onderwijskundig onderzoek;
 • het vermogen heeft om vanuit het onderzoek bij te dragen aan enerzijds de (ontwikkeling) van multidisciplinaire curricula van betrokken opleidingen en anderzijds de beroepspraktijk;
 • de wens heeft om met academische vakcollega’s samen te werken;
 • de flexibiliteit bezit om binnen kaders te werken en deze te creëren waar deze ontbreken;
 • zowel de Nederlandse als Engelse taal uitstekend beheerst.

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor indiensttreding bij Hogeschool Windesheim.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar. Verlenging volgt bij een positieve evaluatie.

Jouw vooruitzicht

Werken in een stimulerende omgeving waarin we je aanmoedigen kansen te benutten. En waarin jij jezelf mag en kunt zijn. Als lector Urban Care & Education kun jij voor 36 tot 40 uur per week impact maken op mensen, het werkveld, de maatschappij en daarmee op de toekomst. Daarnaast mag je (op basis van 40 uur per week) rekenen op:

Lees meer over Windesheim als werkgever en onze arbeidsvoorwaarden op werkenbijwindesheim.nl/werken-bij-windesheim/arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Hogeschool Windesheim

Samenbouwen aan de toekomst

Welkom bij Windesheim. Een hogeschool waar iedereen zich gewaardeerd én thuis mag voelen. Gelijke kansen staan bij ons centraal en onze kracht ligt in samenwerking. Zo dragen we bij aan relevant onderzoek gericht op een inclusieve en duurzame samenleving en helpen we nieuwe professionals op weg in hun loopbaan. Dat doen we door te werken aan eigen leerroutes voor de studenten en door onze opleidingsmogelijkheden steeds beter af te stemmen op wat nodig is.

Locatie Almere is een kleine hogeschool met een hele eigen identiteit. Almere kent geen campus; de opleidingen zijn verspreid over drie verschillende panden in het centrum van de stad. Het karakteristieke Circus, het hoogwaardige gebouw de Landdrost en De nieuwe bibliotheek vormen het moderne decor voor onze opleidingen. De locaties zijn op loopafstand van elkaar en op loopafstand van NS-station Almere. Alles compact bij elkaar met om de hoek winkels, restaurants, cafés en een bioscoop.

Ervaringsverhaal: www.werkenbijwindesheim.nl/ervaringen/margie-topp,-lector-kunststoftechnologie

Afdeling

Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland

Jij sluit je aan bij Kenniscentrum Maatschappelijke Innovaties Flevoland (windesheim.nl/onderzoek/flevoland). Het kenniscentrum telt op dit moment circa 23 fte (associate)lectoren, (docent-)onderzoekers, promovendi, postdoc onderzoekers en ondersteuners. In totaal 39 medewerkers.

De lectoraten werken multidisciplinair samen als kenniscentrum en er is een gezamenlijk projectbureau opgericht dat voor alle lectoraten ondersteuning biedt bij projectadministratie, evenementen en marketing & communicatie.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Lector; Universitair hoofddocent
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • 36—40 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT WI 20220613

Werkgever

Hogeschool Windesheim

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hospitaaldreef 5, 1315 JS, Almere

Bekijk op Google Maps

Interesting for you