Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning

Lector Participatie, Zorg en Ondersteuning

Geplaatst Deadline Locatie
30 nov 18 dec Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het lectoraat ‘Participatie, Zorg en Ondersteuning’ (PZO), onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI) van Hogeschool Utrecht, zoekt een tweede lector, die tevens op termijn de beoogde opvolger van de huidige lector is.

Functieomschrijving

De kern van de taak omvat leidinggeven aan het lectoraat en het initiëren, uitvoeren en begeleiden van ontwikkelingsgericht praktijkonderzoek, en kennisvalorisatie in beroepsopleidingen en het werkveld.

Een mooie uitdaging

Je bouwt verder aan een lectoraat met een forse staat van dienst. Je draagt bij aan de kwaliteit van (samen) leven van mensen in kwetsbare posities, in het bijzonder mensen met een psychische of cognitieve beperking, en hun omgeving. Dat doe je door kennisontwikkeling en kennisvalorisatie gericht op professionele ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en herstel, participatie en inclusie. Je zorgt voor de doorwerking van het lectoraatsonderzoek naar de beroepspraktijk, de beroepsopleidingen en de wetenschap. Je verbindt wetenschappelijke kennis met het onderwijs en innovatieve ontwikkelingen binnen het werkveld.

 

Taken

 • Je geeft in collegiale samenwerking leiding aan het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning;
 • Je formuleert samen met relevante opleidingen en de beroepspraktijk de onderzoeksagenda van het lectoraat;
 • Je draagt bij aan de expertisegebieden van de HU, in het bijzonder aan het expertisegebied Samen Gezond, gericht op het verminderen van gezondheids- en welzijnsverschillen;
 • Je werkt samen met andere lectoraten van het KSI in het kader van de ambities en missiegedreven opgaven van HU en kenniscentrum (bijdragen aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving) en met andere kenniscentra als het gaat om HU-profilering;
 • Je draagt actief bij aan kenniscreatie en kenniscirculatie en zorgt voor doorwerking van het onderzoek in samenwerking met in- en externe partners, naast meer traditionele kennisverspreiding van onderzoeksresultaten zoals artikelen, seminars, presentaties;
 • Je bent personeel- en financieel (mede)verantwoordelijk voor het lectoraat; beheert de orderportefeuille van het onderzoeksprogramma; draagt (mede)verantwoordelijkheid voor acquisitie, uitvoering en doorwerking van onderzoeksprojecten; genereert hiervoor 2e en 3e geldstromen;
 • Je onderhoudt en versterkt een netwerk van strategische relaties; onderhoudt contacten met werkveldinstellingen, gemeenten, brancheorganisaties, universiteiten en onderzoeksinstellingen binnen en buiten Nederland, en slaat daarmee een brug tussen beroepspraktijk en opleidingen;

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

 • Je bent gepromoveerd in de sociale wetenschappen;
 • Je hebt ervaring met praktijkgericht onderzoek, in het bijzonder met kwalitatief en participatief actieonderzoek;
 • Je bezit leidinggevende en relationele kwaliteiten. Je bent een teamspeler en weet mensen te motiveren samen te werken, en elkaars talenten optimaal te ontwikkelen en benutten;
 • Je hebt organisatorische en managementkwaliteiten;
 • Je hebt ervaring in het verwerven van onderzoeksubsidies en -opdrachten in de tweede en derde geldstroom en het initiëren, uitvoeren en opleveren van projecten samen met verschillende partijen;
 • Je neemt een relevant netwerk mee en bent in staat dit netwerk verder uit te bouwen;
 • Je bent organisatiesensitief; dienstbaar aan het grotere geheel en denkt vanuit grote lijnen; kan eigen belang onderschikt maken aan collectief belang en zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig aansturing geven vanuit het geheel en de bedoeling;
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel het Nederlands als in het Engels;
 • Je hebt de potentie om je te ontwikkelen tot een erkende, gezaghebbende en waardengedreven onderzoeker op het gebied van kwaliteit van (samen) leven van mensen in kwetsbare posities, gericht op kansengelijkheid, sociale inclusie en sociale kwaliteit;
 • Je hebt de potentie een heldere, innovatieve en strategische visie te ontwikkelen op trends en ontwikkelingen in het sociaal domein en daarmee samenhangende domeinen, zoals de gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg, en deze te vertalen naar sociale innovaties;
 • Je hebt een duidelijke visie op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs, beroepspraktijk en samenleving en op het samen realiseren van ambities op het gebied van participatie, zorg en ondersteuning.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D4) voor de looptijd van het lectoraat met een omvang van minimaal 0,6 fte met de mogelijkheid tot groei op termijn naar 0,8 of 1,0 fte.
 • Die looptijd heeft betrekking op de volgende termijn van het lectoraat van september 2023 tot en met augustus 2027.
 • Afhankelijk van je kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal €6.149,91 en maximaal €7.940,29 (schaal 15). Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Daarnaast hebben we goede studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en leuke extra’s zoals ons fietsplan en kortingen op onder andere verzekeringen, software en sportfaciliteiten.
 • Lectoren worden in principe aangesteld voor vier jaar of de resterende looptijd van een lectoraat, waarna een besluit wordt genomen over een eventuele vaste aanstelling in deze positie.

Werkgever

Hogeschool Utrecht

Profiel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie

Hogeschool Utrecht heeft onderzoek georganiseerd binnen 4 kenniscentra. Dit lectoraat valt onder het Kenniscentrum Sociale Innovatie (KSI), waar in totaal 9 lectoraten onder ressorteren. KSI heeft als missie om een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. Dit doen wij door praktijkgericht onderzoek, ontwikkeling en agendering van actuele sociale en maatschappelijke vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en disciplines. We werken hierbij samen met inwoners, onderwijs, werkveld en kennisinstituten.

Passend bij het profiel van de HU heeft het KSI als profiel voor de komende periode: het versterken van beter samen leven, met een focus op het bevorderen van sociale gelijkheid. De kwaliteit van dat samen leven wordt bepaald door onze drie KSI-missiewaarden en is het resultaat van sociale innovaties in de praktijk. Vanuit de kennisbasis van onze lectoraten leveren we hier via diverse invalshoeken een bijdrage aan. Daarmee dragen we ook bij aan de vier expertisegebieden van de HU (samen gezond, samen leren, samen digitaal en samen duurzaam) en de missiegedreven opgaven op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Profiel van het lectoraat

Het lectoraat:

 • Stelt sociale kwaliteit centraal vanuit het perspectief, de ondersteuningsbehoeften en krachten van mensen in kwetsbare posities en hun sociale netwerk;
 • Draagt door middel van haar activiteiten bij aan de kwaliteit van (samen) leven van mensen in kwetsbare posities;
 • Richt zich op taaie, langdurige vraagstukken rond participatie, diversiteit, sociale inclusie en ondersteuning van mensen met langdurige beperkingen dan wel complexe zorgbehoeften;
 • Hecht aan duurzame samenwerkingsrelaties waarbinnen in gezamenlijkheid aan innovatie en implementatie gewerkt kan worden;
 • Verbindt in haar activiteiten ervaringskennis, theoretische kennis en handelingskennis;
 • Draagt bij aan de versterking van de beeldvorming, de body of knowledge en de handelingsbekwaamheid van sociaal werk;
 • Draagt bij aan kennisontwikkeling, methodiekontwikkeling, persoonsontwikkeling en systeemontwikkeling;
 • Werkt vanuit een integrale benadering, waarbij bestuur, beleid, organisatie, informele en formele inzet moet aansluiten bij wat nodig is voor kwaliteit van (samen)leven van burgers;
 • Is een team van bruggenbouwers om actoren en perspectieven met elkaar te verbinden en in waardevolle samenhang te brengen;
 • Beschouwt zichzelf als een ‘learning community’ en een ‘ontwikkelwerkplaats’;
 • Beschikt over expertise die van belang is om innovaties tot stand te brengen, zowel in veranderkundig, onderwijskundig als in inhoudelijk opzicht;
 • Heeft inhoudelijke expertise op de volgende gebieden: verbinding informele en formele zorg, participatie en inclusie, herstelgericht werken, supported living, relationele zorg, ervaringskennis / ervaringsdeskundigheid, en wijkgericht werken.
 • Engageert zich bij voorkeur in vormen van cocreatie en meerjarig participatief handelings- en ontwikkelingsonderzoek; we beschouwen onderzoek als een middel om te verkennen, te reflecteren, te leren, te ontwerpen en te innoveren, waarbij we zowel lokale doorwerking kunnen genereren, als ook doorwerking op regionaal, landelijk en internationaal niveau.
 • Het onderzoek van het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning richt zich momenteel op de volgende thema’s:
  • Integraal wijkgericht werken
  • Sociale inclusie en mensenrechten
  • Ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid
  • Relationele zorg
  • Samenwerking tussen informele en formele zorg
  • Zorg en ondersteuning bij mensen met cognitieve problematiek, met name LVB, dementie en psychische problematiek, gericht op participatie en kwaliteit van leven.

Specificaties

 • Management; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Lector; Universitair hoofddocent
 • Gedrag en maatschappij
 • 23—38 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT HU 20221130

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 97, 3584 CH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you