Promovendus die onderzoek doet naar verhuizingen van ouderen naar innovatieve woonzorgconcepten

Promovendus die onderzoek doet naar verhuizingen van ouderen naar innovatieve woonzorgconcepten

Geplaatst Deadline Locatie
17 jul 20 aug Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Verhuizing naar innovatieve woonzorgconcepten voor ouderen als alternatief voor verpleeghuiszorg: van hofjes tot zorgboerderijen

Functieomschrijving

Op verschillende plekken in Nederland worden innovatieve concepten ontwikkeld als alternatief voor het reguliere verpleeghuis om beter tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van ouderen met een intensieve zorgvraag en hun naasten. Radicale veranderingen zijn doorgevoerd in de zorgomgeving (fysiek, sociaal en organisatorisch). Voorbeelden zijn 24uurs woonzorgboerderijen, zorgcoöperaties, “hofjes” of een woonzorglandschap. Sommige van deze initiatieven zijn geïnitieerd vanuit burgers zelf, om kwetsbare ouderen in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven laten wonen en deel te laten nemen aan activiteiten in het dorp. Andere concepten zijn ontstaan vanuit (vastgoed)ondernemers of zorgorganisaties. Het expliciet zoeken van integratie met de wijk is een belangrijk gemeenschappelijk element. Daarnaast innoveren ook zorgorganisaties met nieuwbouw of verbouw van bestaande locaties, omdat hun vastgoed niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd.

 

Iedere verhuizing naar een andere omgeving is echter enorm ingrijpend voor ouderen met een complexe zorgvraag en hun naasten. Het veranderen van omgeving vraagt grote aanpassingen van ouderen en hun naasten.

                                                                                                                                                                     

Het is de taak van de promovendus om een studie op te zetten en uit te voeren naar de effecten van transities naar innovatieve woonzorgconcepten. Onderzoeksmethoden zijn divers en bestaan uit zowel kwantitatieve (primaire dataverzameling met gevalideerde vragenlijsten) als kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen). Tot je takenpakket behoren het opzetten van het project, het onderhouden van contacten met mensen uit de praktijk, het verzamelen van gegevens bij ouderen, hun naasten en medewerkers met vragenlijsten en interviews, literatuuronderzoek, data-analyse, bewerking van de resultaten tot presentaties en publicaties. Je zult nauw samenwerken in een team van onderzoekers met verschillende achtergronden (gezondheidswetenschappen, psychologie, verplegingswetenschap, ouderengeneeskunde) en met medewerkers (o.a. management, zorgmedewerkers) vanuit verschillende instellingen in de praktijk.

 

Het project is onderdeel van een grootschalig project naar verhuizingen binnen de verpleeghuiszorgsector o.l.v. de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en opgezet namens de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (Maastricht, Nijmegen, Leiden, Amsterdam, Tilburg en Groningen). Het huidige project naar innovatieve woonzorgconcepten wordt uitgevoerd vanuit de Universiteit Maastricht, welke ook de standplaats van de promovendus is. Het wordt mede begeleid vanuit het Amsterdam UMC.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van organiseren van projecten en het werken in een team. Je bent bekend met kwantitatieve analyse, wetenschappelijk schrijven en beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

 

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.400 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Maastricht University School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

CAPHRI

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl ) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 7 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep), Zuyd Hogeschool, MBO’s Gilde Zorgcollege Vista college. Binnen het living lab van de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 120 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

De werkwijze van de AWO-ZL en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats zijn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit gedetacheerd (minimaal 1 dag per week) naar zorgorganisaties en anderzijds medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen) vanuit de zorgorganisaties naar de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO-ZL werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), bestaande uit de Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (Nijmegen), Universitair Netwerk voor de Care-sector Zuid-Holland (Leiden), Universitair Netwerk Ouderenzorg van het Amsterdam UMC (Amsterdam), Academische Werkplaats Ouderenzorg TRANZO (Tilburg), Universitair Netwerk Ouderenzorg-UMCG (Groningen).

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • AT2020.212

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps