Bijzonder Hoogleraar Appelrechtspraak

Bijzonder Hoogleraar Appelrechtspraak

Geplaatst Deadline Locatie
27 okt 26 nov Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 nov 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In het licht van ontwikkelingen is er binnen het departement PBLL Tilburg Law School een vacature voor een bijzonder hoogleraar op het gebied van de appelrechtspraak. Deze leerstoel wordt ingesteld vanwege de gezamenlijke Nederlandse gerechtshoven. Wij zoeken een enthousiaste wetenschapper op het terrein van het burgerlijk procesrecht, in het bijzonder het de appelrechtspraak, met praktijkervaring.

Functieomschrijving

Van de hoogleraar wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan de wetenschappelijke bestudering van de positie van appelrechtspraak (belastingrecht, civiel recht en strafrecht) in de hedendaagse rechtsorde. Het gaat daarbij niet alleen/niet primair om de procedurele regels van het appelrecht, doch tevens en veeleer om de rechtsstatelijke en institutionele positie en functie van appelrechtspraak alsmede de maatschappelijke zichtbaarheid en waarde van appelrechtspraak.

Vanuit oogpunt van kwaliteit en inhoudelijke rechtvaardigheid biedt appelrechtspraak een belangrijke 'herkansingsfunctie', terwijl appelrechters traditioneel tevens een bijdrage leveren aan rechtsvorming bij vragen die (nog) niet tot uitspraken in cassatie hebben geleid. De rechtsvormende functie is ook sedert de introductie van het stelsel van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad van belang gebleven. Tegelijk is (meervoudige) appelrechtspraak niet meer voor eenieder vanzelfsprekend, onder meer doordat procederen in hoger beroep (civiel recht) veelal aanzienlijke additionele kosten met zich kan brengen. Bij gebrek aan een expliciete verankering in de Grondwet van een recht op rechtspraak in twee instanties kunnen er maatschappelijke discussies ontstaan over functie, positie en traditionele werkwijze van de appelrechtspraak door de gerechtshoven.
Met de opkomst van de 'meerlagige rechtsorde', waarbij de Hoge Raad zelf zich weer dient te richten naar rechtspraak van supranationale instanties, is er een nieuwe balans aan het ontstaan tussen de wijze waarop de verschillende hogere rechterlijke instanties met elkaar in gesprek gaan.

Bij de functie en plaatsbepaling van het appelrecht is daarnaast ook relevant hoe de appelrechtspraak, mede in het licht van de maatschappelijke tendens naar digitale toegankelijkheid en snellere procedures, op dit moment functioneert. Empirisch onderzoek is hierbij noodzakelijk, terwijl ook rechtsvergelijking een belangrijke aanvullende betekenis heeft. Gelet op het tanende gezag van alle maatschappelijke instituties kan het meervoudige karakter van de appelrechtspraak ook bijdragen aan versterking van de aanvaarding van het rechterlijk oordeel in de samenleving. In het bijzonder is interessant of en op welke wijze de waarde van de appelrechtspraak voor de samenleving zichtbaar en herkenbaar gemaakt kan worden.

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Organizations. In dat kader wordt van de hoogleraar een leidende rol verwacht bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van het appelrecht, waar relevant gebruikmakend van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Het onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen PBLL. 

Bij aanvang van de aanstelling wordt verwacht dat de hoogleraar een eigen onderzoeksprogramma opstelt voor de duur van de aanstelling. Daarnaast zal, mede gelet op de benodigde inbedding van het onderzoek in de praktijk van de appelrechtspraak, worden verwacht dat de hoogleraar actief het gesprek met de gerechtshoven aangaat, bijvoorbeeld door regelmatige bezoeken.

Van de aan te trekken hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij incidenteel bijdraagt aan het onderwijs van het departement, in het bijzonder waar dat raakt aan de leeropdracht. Ook kan een bijdrage worden gevraagd in de vorm van een gastcollege in het aanbod van Engelstalige vakken van het departement.

Van de hoogleraar wordt verwachte dat hij/zij een medebepalende en op zijn/haar terrein leidinggevende en inspirerende rol verwacht bij de uitbouw en internationale positionering van het departement, in het bijzonder voor wat betreft het appelrecht. Voorts participeert de hoogleraar in de facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

Het departement PBLL is op zoek naar een uitstekende kandidaat die over aantoonbare affiniteit met de leeropdracht beschikt, blijkend uit toonaangevende publicaties op het gebied van het procesrecht De voorkeur gaat uit naar een wetenschappelijk opgeleid civielrechtelijk jurist. 

In elk geval zijn nodig:

 • Uitstekende kennis van het Nederlandse procesrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) publicaties;
 • Bij voorkeur affiniteit dan wel ervaring met empirisch en/of multidisciplinair onderzoek en/of het gebruik van data science technieken; aantoonbare ervaring met de appelrechtspraak in de praktijk;
 • Een netwerk binnen de procesrechtelijke wetenschap;
 • Het vermogen om samen te werken en verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 
 • Bij voorkeur didactische bekwaamheid en aantoonbare (Nederlands- en Engelstalige) onderwijservaring op universitair niveau;
 • Draagt bij aan een open en inclusieve organisatiecultuur.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 tot 5 jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

Het bruto salaris varieert tussen €5.843 en €8.508 per maand (full time) op basis van schaal H2 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een periode van 3 tot 5 jaar en 0,2 fte (8 uur per week). 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Department Private, Business & Labour Law (PBLL)

Het Department Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit ongeveer tachtig onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Organizations. Het privaatrecht wordt bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek en andere disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 8 uur per week
 • €5843—€8508 per maand
 • Universitair
 • 18501

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou