Hoogleraar Ondernemingsrecht (0,6 – 0,8 fte) bij Erasmus School of Law

Hoogleraar Ondernemingsrecht (0,6 – 0,8 fte) bij Erasmus School of Law

Geplaatst Deadline Locatie
3 nov 15 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 dec 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Vanaf 1 januari 2022 zal de subsectie Ondernemingsrecht en Financieel recht samen met enkele andere secties, waaronder Burgerlijk recht, Arbeidsrecht en Rechtseconomie, het nieuwe departe-ment Law & Business vormen. Van de vier te vormen departementen geldt Law & Business wat betreft onderwijs en fte (circa 68) als het grootste departement. Ondernemingsrecht vormt binnen Law & Business een belangrijk vakgebied.

Binnen Erasmus School of Law zijn het Ondernemingsrecht en het Financieel recht nauw met el-kaar verbonden onderwijs- en onderzoekgebieden. De rechtsgebieden liggen in de praktijk dicht tegen elkaar aan. Dit geldt voor allerlei onderwerpen die verband houden met de wijze waarop on-dernemingen zich via de kapitaalmarkten financieren, alsmede voor vragen rondom governance, de interne organisatie van financiële ondernemingen en vragen rondom duurzaamheid. Dit brede spectrum aan ondernemingsrechtelijke en financieel rechtelijke onderwerpen zijn – (met name) ook in hun onderlinge samenhang – voor de (internationale) praktijk van beursondernemingen, financi-ele instellingen en financiële markten van groot belang. Beide rechtsgebieden zijn in sterke mate beïnvloed of vormgegeven door de Europese wetgever en het werkterrein van veel ondernemingen is Europees of mondiaal. De Europese en internationale beïnvloeding en sterke inhoudelijke ver-bondenheid met het Ondernemingsrecht werkt ook door in het contractenrecht en het arbeidsrecht. Internationale ontwikkelingen in het Ondernemingsrecht en aanpalende gebieden maken dan ook deel uit van het onderzoek door de leerstoelhouder.

Functieomschrijving

De leerstoel draagt bij aan de missie en visie en het onderzoeksprofiel van Erasmus School of Law (zie https://www.eur.nl/esl/over/missie) Ondernemingen zijn immers de belangrijkste spelers in de economie, zowel lokaal, nationaal, Europees als mondiaal. Gelet op hun belangrijke sociaal-economische rol, ligt een multidisciplinaire bestudering van ondernemingen voor de hand. Tegelijkertijd definieert het recht zelf economische relaties tussen ondernemingen onderling en met hun stakeholders (in ruime zin), zoals aandeelhouders, schuldeisers, werknemers, en de omgeving waarin zij opereren. Doordat veel wetgeving op het gebied van het Ondernemingsrecht direct of indirect wordt bepaald of beïnvloed door Europese en internationale wetgeving en gewoontes, is een internationale en rechtsvergelijkende bestudering van het Ondernemingsrecht nodig. De grote relevantie van de leerstoel geldt voorts door het motto van Erasmus School of Law ‘Where law meets business’.

Van de leerstoelhouder Ondernemingsrecht wordt verwacht dat hij/zij een mede leidinggevende rol op zich neemt in de leerstoelgroep Ondernemingsrecht/het departement Law & Business. Samen met de andere leerstoelhouders draagt hij/zij een belangrijke bijdrage aan de strategie van de leerstoelgroep/het departement. De leerstoelhouder Ondernemingsrecht is medeverantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek op het terrein van het Ondernemingsrecht. Hij/zij verzorgt onderwijs in de bacheloropleiding en in de masteropleiding. De leerstoelhouder ontplooit nieuwe initiatieven in onderwijs en onderzoek, onder meer op het gebied van duurzaamheid en digitalisering, en is in staat kansen te zien en te benutten. In het bijzonder wordt van de leerstoelhouder verwacht dat hij/zij samenwerking tot stand brengt met andere disciplines binnen de faculteit, zoals in het Sectorplan en met de andere departementen en daarbuiten. In het bijzonder zou die samenwerking gezocht kunnen worden met de rechtseconomen in het nieuwe departement en in de faculteit (waarvan een groot aantal zich bezighoudt met aan het Ondernemingsrecht verwante thema’s) om samen te werken aan het opzetten van nieuwe onderzoeksprojecten. Daarnaast zou samenwerking gezocht kunnen worden met leerstoelhouders van de Rotterdam School of Management en de Erasmus School of Economics.

Van de leerstoelhouder wordt voorts verwacht dat hij/zij nadrukkelijk invulling geeft aan het talentmanagement en loopbaanbeleid (Erkennen en Waarderen) met betrekking tot de leden van het departement. Daarnaast wordt van de leerstoelhouder verwacht dat hij mede leiding geeft aan de opvolging van het onderzoeksprogramma Lex Mercatoria, met onder meer de speerpunten duurzaamheid en digitalisering en met een multidisciplinaire en internationale oriëntatie. Tot slot vervult de leerstoelhouder in overleg met de andere leerstoelhouders en de relevante leerstoelhouders van de Rijksuniversiteit Groningen, een leidinggevende positie binnen het Instituut voor Ondernemingsrecht, een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen en de EUR.

Het structuurrapport kan worden ingezien via de volgende link https://www.eur.nl/esl/over/vacatures.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De kandidaat:

 • is gepromoveerd, op een onderwerp binnen het vakgebied van het Ondernemingsrecht, bij voorkeur meer in het bijzonder het vennootschapsrecht en een sterke internationale/rechtsvergelijkende component;
 • heeft in het vakgebied van het Ondernemingsrecht een leidende positie, o.a. blijkend uit redacteurschappen en lidmaatschappen van relevante commissies;
 • beschikt aantoonbaar over een brede kennis van het geldende Ondernemingsrecht;
 • heeft sterke affiniteit met de missie van Erasmus School of Law;
 • heeft het vermogen om de verbondenheid van verschillende onderdelen van het vakgebied tot uitdrukking te brengen en daarbij ook samenwerking te zoeken met vertegenwoordigers uit andere disciplines;
 • heeft ruime onderzoekservaring, blijkend uit wetenschappelijke publicaties in vooraanstaande tijdschriften op het terrein van het Ondernemingsrecht;
 • heeft bij voorkeur ervaring maar in ieder geval aantoonbare capaciteiten op het terrein van externe financiering;
 • heeft aantoonbaar didactische kwaliteiten en heeft ervaring met het geven van universitair onderwijs, met positieve resultaten;
 • heeft een aantoonbare track record in het inspireren en begeleiden van wetenschappelijke onderzoekers, in het bijzonder PhD-studenten, alsmede docenten;
 • heeft bestuurlijke ervaring binnen een academische omgeving en weet mensen met elkaar te verbinden;
 • heeft affiniteit met de juridische praktijk en bij voorkeur praktijkervaring;
 • heeft goede contacten met vakgenoten en is gericht op samenwerking.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar met daarna mogelijk vast dienstverband.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De benoeming wordt in beginsel aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden omgezet naar een vast dienstverband. De startdatum van deze functie is 1 maart 2022, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij de faculteit Erasmus School of Law. De functie bedraagt 0,6 – 0,8 FTE. Salariëring zal plaatsvinden volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten. Een assessment behoort tot de selectieprocedure.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan de Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie. Daarnaast biedt Erasmus School of Law vijftien masteropleidingen aan in verschillende rechtsgebieden. De student die meer wil, kan het mr.drs.- programma volgen: de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie alsmede rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Erasmus School of Law verzorgt ook postdoctoraal onderwijs (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie). In al het onderwijs aan de Erasmus School of Law wordt ‘active academic learning’ doorgevoerd.

Binnen Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en interdisciplinariteit een vanzelfsprekendheid. Meer informatie over Erasmus School of Law onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op: www.esl.eur.nl/research/directory/programmes/

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 22.8—30.4 uur per week
 • €5843—€10272 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT2021.11/HL

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou