Postdoctoraal onderzoeker ‘Waarden en vertrouwen in algoritmisch openbaar bestuur’

Postdoctoraal onderzoeker ‘Waarden en vertrouwen in algoritmisch openbaar bestuur’

Geplaatst Deadline Locatie
24 jan 26 feb Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Postdoctoraal onderzoeker ‘Waarden en vertrouwen in algoritmisch openbaar bestuur’ (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement TILT, locatie Tilburg. Wetenschapsgebied: Public Governance/ Science and Technology Studies/ Data Ethics.

Functieomschrijving

Het department Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) is op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker die actief bijdraagt aan het NWO-MVI CHAIN project ‘The Role and Responsibilities of Public Actors in Distributed Networks. Transparency, Trust and Legitimacy by Design’ (De rol en verantwoordelijkheden van overheden in gedistribueerde netwerken. Transparantie, vertrouwen en legitimiteit by design). In het project wordt onderzocht hoe vernetwerkte- en datagedreven technologieën worden ontwikkeld en gebruikt door overheden. Verder onderzoeken we hoe deze op transparante en legitieme wijze kunnen worden ontworpen, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het interdisciplinaire CHAIN-team, een samenwerking tussen Tilburg University en de Universiteit Utrecht. Als onderdeel van het interdisciplinaire projectteam voer je onderzoek uit en neem je de dagelijkse leiding over het ontwikkelen en uitvoeren van valorisatie-activiteiten gericht op verantwoord innoveren.

Functiebeschrijving
Het onderzoeksproject
Het project focust op complexiteit die wordt veroorzaakt door hyperconnectiviteit van publieke en private actoren wanneer publieke taken worden uitgevoerd binnen netwerken en/of door data-gedreven technologieën. De overkoepelende methodologische benadering van dit project is case-based. Er zijn binnen het project al data verzameld van twee case studies. Deze case studies (de Rode Knop en de Emmen Energieknip) vertrekken van blockchain als voorbeeld van een vernetwerkte en data-gedreven technologie. Naast deze twee casestudies worden via desk research ook andere datagedreven technologieën en netwerken van publieke en private actoren in het onderzoek betrokken. Om prangende maatschappelijke vraagstukken op te lossen oefenen publieke actoren in toenemende mate publiek gezag uit in governance networks met private actoren, wat resulteert in complexe publiek-private samenwerkingen. Bovendien vergroot de toenemende interesse van publieke actoren in vernetwerkte- en datagedreven technologieën om publiek-private verhoudingen te mediëren deze complexiteit, met drie fundamentele problemen tot gevolg:

 1. Publieke waarden van de rechtsstaat, zoals transparantie en accountability, komen niet noodzakelijkerwijs overeen met waarden in network governance, zoals efficiëntie en schaalbaarheid, wat resulteert in waardenconflicten.
 2. Burgers kunnen kwetsbaarheid en onzekerheid ervaren door onduidelijke regels en waardenconflicten, wat hun vertrouwensrelatie met de overheid negatief beïnvloedt.
 3. De toenemende inzet van private actoren en gedistribueerde technologieën om publiek gezag uit te oefenen kan onzekerheid veroorzaken voor burgers op het gebied van rechtsbescherming.

Binnen het onderzoeksproject staan de volgende twee onderzoeksvragen centraal:

 1. Welke publieke waarden komen in conflict met elkaar als overheidsgezag wordt uitgeoefend door middel van gedistribueerde technologie; 
 2. Welke rechtsstatelijke voorwaarden zijn vereist om sturing te geven aan de rol en verantwoordelijkheden van overheden die deze technologie gebruiken?

De onderzoeksvragen worden interdisciplinair benaderd aan de hand van twee casestudies (De ‘Rode Knop’ en de ‘EnergieKnip’). Door filosofie, STS en rechtswetenschappen te combineren herinterpreteert en operationaliseert dit project rechtsstatelijke voorwaarden om zodoende ‘transparantie, vertrouwen en legitimiteit by design’ te borgen. De onderzoeksresultaten zullen partners en stakeholders in staat stellen om vernetwerkte- en datagedreven toepassingen op een wettelijke en maatschappelijk aanvaarbare manier te ontwikkelen, te implementeren en te gebruiken.

Het project wordt geleid door prof. dr. Jurgen Goossens (hoogleraar Staatsrecht aan de Universiteit Utrecht en focust de op constitutionele weerbaarheid in de digital administrative state. Prof. dr. Esther Keymolen (hoogleraar Regulering digitale technologie aan Tilburg University, TILT) focust op ethiek en techniekfilosofie en leidt het project mee vanuit sociaalwetenschappelijk en ethisch oogpunt.

Jouw rol
De postdoctoraal onderzoeker, werkzaam aan Tilburg University, draagt actief bij aan de geplande wetenschappelijke en valorisatie-activiteiten van het NWO-MVI project. Het project is al erkend met een KNAW wetenschapscommunicatieprijs en zal verder inzetten op het valoriseren van wetenschappelijke onderzoeksresultaten tot inhoud die maatschappelijk relevant is en is toegespitst op stakeholders. In het voorjaar van 2024 zal een internationale conferentie worden georganiseerd. De onderzoeker maakt onderdeel uit van een levendig interdisciplinair team en zal in samenwerking met andere teamleden bijdragen aan een inspirerende onderzoeksomgeving. De onderzoeker neemt een actieve rol aan bij de dagelijkse werkzaamheden van het project en houdt actief contact met de publieke en private leden van het consortium.

Het postdoctoraal onderzoeksproject spitst zich toe op de vraag hoe publieke waarden en vertrouwen worden gereconfigureerd door zogenaamde govtech projecten waarbij publieke-private en publiek-burgerlijke verhoudingen aan verandering onderhevig zijn. Het onderzoek is empirisch geïnformeerd en focust op twee casestudies (hierboven genoemd). Het projectteam heeft het overgrote deel van de semigestructureerde interviews voor beide casestudies reeds uitgevoerd (en getranscribeerd) en heeft etnografisch veldwerk verricht tijdens de ontwikkeling van de ‘Rode Knop’. De veldnotities en interviewtranscripties bieden een rijke kwalitatieve dataset die door de postdoc verder zal worden geanalyseerd en vertaald naar publicaties voor internationale academische tijdschriften, wat een geweldige kans is om te werken aan het uitbouwen van een kwalitatief publicatieportfolio. In nauwe samenwerking met de PhD onderzoeker uit de rechtswetenschap, richt het onderzoek van de postdoctoraal onderzoeker zich op het ontwikkelen van expertise over hoe het design van vernetwerkte en data-gedreven technologieën een impact heeft op de vertaling en inbedding van rechtsstaatwaarden met aandacht voor de ervaringen, waarden en belangen van eindgebruikers/burgers.

Naast het uitvoeren van het bovenstaande onderzoek, zal de postdoc ook onderwijsactiviteiten verzorgen. Denk hierbij aan het begeleiden van masterstudenten van Law and Technology en het assisteren en doceren op het gebied van ethiek en regulering van datagedreven technologieën (o.a. het nakijken van tentamens en het voorbereiden en geven van colleges).

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij?
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo spoedig mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie:

 • In bezit zijn van een PhD. in sociologie, Science and Technology Studies (STS), filosofie of een andere aan het project gerelateerde discipline (zoals bestuurskunde, datawetenschappen, geestwetenschappen).
 • Kennis en ervaring met het uitvoeren van empirisch onderzoek (bijv. het afnemen van interviews, focus groepen, etnografisch veldwerk) wat kan worden aangetoond door publicaties in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften, presentaties op internationale wetenschappelijke conferenties en andere academische activiteiten. Ervaring met Atlas.ti is een pluspunt, bereidheid om ermee te werken is een vereiste;
 • Sterke management- en communicatieve vaardigheden;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands, gelet op de Nederlandse casestudies, en in het Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Onderwijservaring.

Aanbevolen kwalificaties:

 • Beschikken over expertise die relevant is voor het project (bijv. op het gebied van postfenomenologie, impact assessment methodologieën, data ethiek, verantwoorde innovatie);
 • Beschikken over expertise of op zijn minst het tonen van (onderzoeks)interesse in en bereidheid om kennis te ontwikkelen op het gebied van (academische discussies over) vernetwerkte- en datagedreven technologieën, govtech en de rechtsstaat;
 • Ervaring met het werken in een interdisciplinair onderzoeksteam en triple helix consortium en het uitvoeren van onderwijs- en projecttaken parallel aan het onderzoek;
 • Proactief en verantwoordelijk zijn, in staat om prioriteiten te stellen voor verschillende verantwoordelijkheden en omgaan met uiteenlopende verplichtingen.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig fysiek ontmoeten en dat de band tussen ons goed blijft. Uitgangspunt is dan ook dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat de colleges fysiek plaatsvinden.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 24 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.
 
Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 
 
We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8-1.0 FTE (32-40 uur per week);
 • Het is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub a Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden door het NWO-MVI Blockchain project. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 24 maanden. Voortzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.
 • Een salaris van minimaal €3.974 en maximaal €5.439 bruto per maand bij een full-time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 3 en salarisschaal 11 (Onderzoeker 4 en salarisschaal 10 als de kandidaat nog niet in bezit is van een PhD) van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

TILT

Het Departement Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) is de thuisbasis voor onderwijs en onderzoek op het gebied van de effecten van sociaal-technische veranderingen op de regulering en het beheer van economische activiteiten in een tijdperk waarin informatietechnologie een belangrijke motor is voor innovatie. TILT is een van de toonaangevende onderzoeksgroepen in Europa op het snijvlak van recht, technologie en maatschappij. Het is gebaseerd op een multidisciplinair onderzoek naar sociaal-technische veranderingen, gericht op het begrijpen van de interactie tussen technologie en sociale en normatieve praktijken, om te verduidelijken hoe de uitdagingen op het gebied van regelgeving van sociaal-technische veranderingen kunnen worden aangepakt.

Additionele informatie

We nodigen je uit om vóór 27 februari online te solliciteren voor deze functie.
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via Prof. Dr. Esther Keymolen (E.L.O.Keymolen@tilburguniversity.edu). 

Specificaties

 • Postdoc
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21276

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Voeg de volgende documenten toe aan je sollicitatie:

 1. Motivatiebrief;
 2. CV, met publicatielijst en onderwijservaring;
 3. Doctoraatscertificaat;
 4. Top 3 beste publicaties;
 5. Contact informatie van minstens twee referenties (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres). Wij benaderen alleen referenties bij kandidaten die doorgaan naar de tweede selectieronde.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de eerste helft van maart.

De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Esther Keymolen (Tilburg University, TILT), hoogleraar, voorzitter. 
 2. Jurgen Goossens (Universiteit Utrecht), hoogleraar, lid.
 3. Gert Meyers (Tilburg University, TILT), universitair docent, lid.
 4. Charlotte van Oirsouw (Universiteit Utrecht), doctoraatsonderzoeker, lid.

 Je start idealiter zo snel mogelijk met werken voor Tilburg University.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Voeg de volgende documenten toe aan je sollicitatie:

 1. Motivatiebrief;
 2. CV, met publicatielijst en onderwijservaring;
 3. Doctoraatscertificaat;
 4. Top 3 beste publicaties;
 5. Contact informatie van minstens twee referenties (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres). Wij benaderen alleen referenties bij kandidaten die doorgaan naar de tweede selectieronde.

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de eerste helft van maart.

De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Esther Keymolen (Tilburg University, TILT), hoogleraar, voorzitter. 
 2. Jurgen Goossens (Universiteit Utrecht), hoogleraar, lid.
 3. Gert Meyers (Tilburg University, TILT), universitair docent, lid.
 4. Charlotte van Oirsouw (Universiteit Utrecht), doctoraatsonderzoeker, lid.

 Je start idealiter zo snel mogelijk met werken voor Tilburg University.

Solliciteer uiterlijk op 26 feb. 2023 23:59 (Europe/Amsterdam).