Fries Sociaal Planbureau

Het FSP is op 1 januari 2015 opgericht als onafhankelijk onderzoeksinstituut voor de provincie Fryslân. Het FSP ontvangt een subsidie van de Provincie Fryslân. In 2017 is de subsidie voor vier jaar toegekend. Het FSP is een stichting met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. Daarnaast is er een Adviesraad gevormd van betrokkenen uit de brede Friese maatschappelijke omgeving die het FSP adviseert over de keuzen in de onderzoeksagenda. De agenda wordt waar mogelijk afgestemd met de andere planbureaus, landelijk en in het noorden.

Missie & visie

Onze hoofdvraag is: hoe gaat het met de inwoners van Fryslân in veranderende omstandigheden?

Het FSP wil bijdragen aan een toekomstbestendig Fryslân door middel van onafhankelijke, betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Wij bieden overzicht in ontwikkelingen en in de leefsituatie van de inwoners van Fryslân. Belangrijke doelgroepen zijn bestuurders en volksvertegenwoordigers, beleidsmensen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en initiatiefnemers. Ons werk helpt bij het afwegen van keuzes en het inschatten van nieuwe (beleids)kansen.

Daarnaast richten wij ons op het maatschappelijke debat over de ontwikkeling van onze provincie. Met cijfers en onafhankelijke analyse streven wij naar een beter geïnformeerde discussie over  onze regio. Ons onderzoek neemt het perspectief van de inwoners als uitgangspunt. Wat inwoners in Fryslân ervaren, vinden en doen, is hierbij belangrijk. Daarbij gaat het om de kwaliteit van leven, de mate waarin burgers in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en hoe ze veranderingen in hun leefsituatie ervaren.

Ons werk doen we vanuit onze vier kernwaarden: betrouwbaar, onafhankelijk, prikkelend en samen.

Een uitgebreide toelichting op hoe we onafhankelijkheid waarborgen in onze werkwijze is te lezen in ons onafhankelijkheidsstatuut. Dit statuut is opgesteld met ‘Aanwijzing voor de Planbureaus’ als uitgangspunt.

Bekijk hier het onderzoeksprogramma van 2022.

Hoe we de komende jaren voor ons zien leest u in het meerjarenplan 2021-2025.