Hoofdopleider GZ-opleiding bij Opleidingsinstelling PVO

Hoofdopleider GZ-opleiding bij Opleidingsinstelling PVO

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 25 jun Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het bestuur van de

Functieomschrijving

Het bestuur van de Stichting Psychologische Vervolgopleidingen (PVO) in Groningen is op zoek naar kandidaten voor de functie van hoofdopleider voor de postmaster-opleiding tot gezondheidszorg (GZ) psycholoog. Ook kandidaten die de functie van hoofdopleider ambiëren, maar nog niet aan alle functie-eisen voldoen worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Onze ideale kandidaat:

- werkt als scientist-practitioner tevens in de zorg voor mensen met psychische problemen en doet wetenschappelijk onderzoek
- is gericht op het valoriseren van op evidentie gebaseerde diagnostiek en interventies door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek en onderwijs aan gezondheidszorgprofessionals
- maakt samen met andere hoofdopleiders het verschil in de verbetering van de opleidingen voor psychologen op landelijk niveau in zowel inhoudelijke als politiek-strategische commissies. Bijvoorbeeld werkgroepen binnen het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV) en het landelijke Hoofdopleiders – Coördinatoren Overleg (HCO)
- maakt impact bij belangrijke landelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld het samenvoegen van de GZ-opleidingen met de profielen 'Volwassenen & Ouderen' en 'Kind & Jeugd' met als resultaat een nieuw curriculum dat aansluit bij de nieuwe beroepenstructuur en de visie van PPO om breed en divers op te leiden. Daarnaast werkt Groningen aan een pilot om de doorstroom van de master naar de GZ-opleiding structureel te verbeteren in samenwerking met de relevante basiseenheden van de afdeling Psychologie van de RUG. U levert hier een belangrijke bijdrage aan.

U leest meer over de taken en verantwoordelijkheden bij de functieomschrijving.

Organisatie
Het bestuur van de Stichting PVO is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport formeel aangewezen als instelling die de BIG-opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog mag aanbieden. Opleidingsinstituut PPO is onderdeel van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en organiseert de BIG-opleidingen in opdracht van de Stichting PVO. Uiteindelijk benoemt het bestuur van de Stichting PVO de hoofdopleider, op voordracht van de decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

PPO is het instituut in Noordoost-Nederland voor postmasteropleidingen binnen de psychologie en de orthopedagogiek. Het instituut verzorgt beroepsopleidingen die leiden tot een BIG-registratie, en nascholingsactiviteiten voor psychologen en orthopedagogen. PPO gaat uit van wetenschappelijk goed onderbouwde methoden om de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Het instituut leidt professionals op die breed inzetbaar zijn voor het gehele veld en intrinsiek gemotiveerd blijven om zich tijdens hun hele loopbaan te blijven ontwikkelen.

Zo draagt PPO bij aan een duurzame, hoogwaardige en vitale geestelijke gezondheidszorg. Aangezien de geestelijke gezondheidszorg continu in beweging en ontwikkeling is, herziet PPO de opleidingen regelmatig. De opleidingen zijn gericht op het ontwikkelen van competenties die het adaptief vermogen stimuleren en aansluiten bij een continu veranderend veld. Daarbij wil PPO een brug slaan tussen nieuwe wetenschappelijke inzichten en een vertaling naar de praktijk. Ook werkt PPO voortdurend aan de verbetering van haar opleidingen door middel van regelmatige evaluaties met opleidelingen, docenten en andere betrokkenen.

Functieomschrijving
Verantwoordelijkheden en taken van de hoofdopleider

De hoofdopleider is samen met de collega-hoofdopleider(s) integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleiding, zowel met betrekking tot cursorische- als praktijkonderdelen. De hoofdopleiders geven samen vorm aan de opleiding van een nieuwe generatie collega’s.

De hoofdopleiders hebben een sleutelpositie in de samenwerking tussen PPO en de afdeling Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.

De hoofdopleider is formeel verantwoordelijk voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog binnen de opleidingsinstelling PVO en is als zodanig erkend door de CRT.

Concrete taken zijn onder andere:

a. het opstellen en herzien (en eventueel deels uitvoeren) van het opleidingsprogramma
b. het aanwijzen en begeleiden van docenten en het houden van toezicht op hun functioneren
c. de erkenning van P-opleiders en praktijkopleiders
d. het toezicht houden op de kwaliteit en het verloop van de praktijkopleiding
e. het verlenen van ontheffingen van onderdelen van de opleiding of het examen overeenkomstig het daarvoor geldende landelijke vrijstellingenbeleid
f. het bewaken, bevorderen en faciliteren van de studievoortgang van de opleidelingen
g. het bewaken, in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de opleiding.

Zie voor een volledige beschrijving: https://www.ppo-opleidingen.nl/over-ppo/commissies/examencommissie

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Voor een hoofdopleider gelden de volgende vereisten:

a. is ten minste vijf jaar geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog en heeft ten minste drie jaar fte werkervaring als zodanig
b. is als GZ-psycholoog of klinisch psycholoog werkzaam in een praktijkinstelling
c. is hoogleraar of universitair hoofddocent met een voor de gezondheidszorgpsycholoog relevante leeropdracht of voldoet aan criteria voor UHD of hoogleraar, blijkend uit bijvoorbeeld het regelmatig publiceren van internationale publicaties, bijdragen aan congressen, verwerven van subsidies, begeleiden van promovendi; passend binnen een herkenbare onderzoekslijn
d. beschikt over aantoonbare leidinggevende, bestuurlijke en didactische kwaliteiten
e. onderschrijft de beroepsethiek
f. heeft overtuigingskracht en leiderschapskwaliteiten
g. heeft affiniteit en ervaring heeft met politiek-strategische onderwerpen
h. beschikt over uitstekende communicatieve en diplomatieke vaardigheden
i. kan onafhankelijk en onpartijdig functioneren, zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Wij zoeken een ideale kandidaat maar willen ook graag een ideale werkgever zijn. Daarom nodigen we expliciet ook kandidaten uit die streven naar de functie van hoofdopleider, maar nog niet aan alle functie-eisen voldoen, om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

De hoofdopleider legt verantwoording af aan het bestuur van PVO en werkt in een klein, dynamisch en hecht team van hoofdopleiders en medewerkers van Opleidingsinstituut PPO. PPO is onderdeel van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen in een van de basiseenheden van de afdeling Psychologie https://www.rug.nl/research/heymans-institute/research-units/. De aanstelling van de hoofdopleider wordt op verzoek van PVO-formeel bij de faculteit ingebed. De faculteit is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. We werken aan sociale vraagstukken en problemen die mensen ervaren in het dagelijks leven. Centraal staat de individuele en maatschappelijke veerkracht en de vraag hoe we deze kunnen vergroten. Wij richten ons hierbij op de onderwerpen migratie, milieu en klimaat, gezondheid, opvoeding en onderwijs, bescherming van kwetsbare minderheden en duurzame samenwerkingsverbanden. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers.

De omvang van de aanstelling betreft 0,4 fte. De arbeidsvoorwaarden bieden ruimte voor maatwerk en zijn afhankelijk van opleiding, kwalificaties en ambities. Binnen het kader van Erkennen en Waarderen kijken we hoe recht gedaan kan worden aan zowel een academische loopbaan, als de klinische kwalificaties en ambities van de hoofdopleider.

Specificaties

  • Beleid- en staf
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 16 uur per week
  • Universitair
  • V23.0349

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou