Universitair docent platformsystemen, elektrotechniek of informatiesystemen

Universitair docent platformsystemen, elektrotechniek of informatiesystemen

Geplaatst Deadline Locatie
24 jan morgen Den Helder

Functieomschrijving

De aandrijfsystemen van met name de varende en rijdende, maar ook de vliegende eenheden van Defensie veranderen op dit moment snel. Strategische overwegingen en politieke eisen hebben een technologische ontwikkeling in gang gezet die leidt tot sterke reductie van het energieverbruik, reductie van de afhankelijkheid van fossiele brandstof, en reductie van de emissies en signaturen. Dat leidt tot een steeds sterkere elektrificatie van de aandrijfsystemen gecombineerd met andere brandstoffen voor de klassieke verbrandingsmotoren en zelfs toepassing van brandstofcellen.

De ontwikkeling die Defensie doormaakt heeft sterke parallellen met die in de civiele wereld en de vakgroep werkt dan ook nauw samen met de operationele en ontwerp eenheden binnen Defensie, met grote onderzoeksinstellingen, bedrijven en universiteiten in Nederland en Europa. De belangen van Defensie gaan zelfs verder dan civiele belangen omdat Defensie een strategisch belang heeft bij het volledig elimineren van alle emissies. Wie stiller is, wordt later opgemerkt door de tegenstander en is daarmee minder kwetsbaar. Wie minder energie gebruikt kan het gevecht langer volhouden.

Werkomgeving:

De werkzaamheden worden verricht binnen de vakgroep Militair Technische Wetenschappen (MTW) van de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Deze vakgroep verzorgt wetenschappelijk bachelor- en masteronderwijs voor alle technische afstudeerrichtingen van de officiersopleidingen van Defensie en verzorgt vaktechnisch onderwijs voor de functieopleidingen van de technische officieren van de Koninklijke Marine. De vakgroep beschikt daarvoor over uitstekende onderwijsfaciliteiten, uitgebreide (deels unieke) experimentele faciliteiten en een goed en uitgebreid netwerk met de operationele eenheden van Defensie, waardoor proeven in de praktijk gefaciliteerd kunnen worden.

Omschrijving van de functie:

Als universitair docent levert u een essentiële bijdrage aan onderwijs en onderzoek op het gebied van militair-technische wetenschappen. Hierbij bent u ongeveer 70% van uw tijd bezig met onderwijs, en 30% met onderzoek.

U geeft en ontwikkelt onderwijs op uw vakgebied voor de volgende opleidingen:

 1. De geaccrediteerde BSc-opleiding Militaire Systemen en Technologie (MS&T) voor zowel Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, Koninklijke Landmacht en Marechaussee. De bacheloropleiding is het wetenschappelijke deel van de beroepsopleiding voor technisch georiënteerde officieren bij de krijgsmacht.
 2. De geaccrediteerde MSc-opleiding Military Technology, Processes & Systems (MTPS), hetgeen een technisch-wetenschappelijke masteropleiding is voor zowel defensiepersoneel als externe studenten.
 3. Het vaktechnisch onderwijs (VTO) van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Dit is een beroepsopleiding voor de technische en operationele officieren van de Koninklijke Marine.

Ook wordt een bijdrage verwacht aan het projectonderwijs en aan practica. Daarnaast werkt u als UD mee aan de continue vernieuwing van het onderwijs in het licht van vaktechnische en onderwijstechnische ontwikkelingen.

Het onderwijs en onderzoek houdt zich bezig met de componenten en de integratie van deze componenten in de energie systemen van onze schepen, vliegtuigen en voertuigen. Met name bij onze schepen hebben we veel mogelijkheden om de relatie tussen de Command en Control (C2) systemen en de prestatie van het energiesysteem te bestuderen.

Het kennisgebied wordt benaderd vanuit een integrale behandeling van de energievoorziening:

 • Thermodynamica.
 • Elektrotechniek.
 • Stromingsleer.
 • Elektrochemie.
 • Grote energie omzetters (interne verbrandingsmotor, gasturbine, brandstofcel).
 • Energie buffers (supercapacitors, batterijen, vliegwielen).
 • Verbruikers en verbruiksprofiel.
 • Emissies door het energiesysteem, voor reduceren van zowel uitstoot als militaire signaturen.
 • Aansturing van het energiesysteem vanuit het Command & Control (C2)-systeem.
 • Beveiliging van de informatie-uitwisseling tussen de systemen.

De UD Platformsystemen geeft en ontwikkelt vakken op het gebied van thermodynamica, interne verbrandingsmotor, gasturbine en brandstofcel. Daarnaast geeft en ontwikkelt u vakken gericht op de integratie van de energiecomponenten in het totale energiesysteem en het totale energieverbruik in de tijd. In het onderzoek kijkt u naar het gedrag van de energieomzetters, de invloed van nieuwe brandstoffen en de emissies van het systeem. Voor dit onderzoek heeft u de beschikking over een laboratorium met verschillende verbrandingsmotoren op verschillende brandstoffen, zoals diesel, gas en methanol en werkt u samen met TU Delft, MARIN en TNO.

De UD Elektrotechniek geeft en ontwikkelt vakken op het gebied van elektrotechniek, elektrochemie, elektrische omzettingen en energietechniek. In het onderzoek kijkt u naar de essentiële rol van elektrische systemen bij het faciliteren van verbeteringen aan het rendement van het energiesysteem en het bufferen van energie om piekbelastingen op te vangen. Verder werkt u aan de beheersing van de emissies van het hele systeem door het gebruik van elektrische componenten. Tot slot werkt u aan de rol van elektrische systemen bij gebruik van onbemande en autonome systemen. Voor het onderzoek werkt u samen met TU Delft, MARIN en TNO, waarbij de gelegenheid is om via een aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten onderzoek te doen in het zero-emissielaboratorium van MARIN.

De UD Informatiesystemen geeft en ontwikkelt vakken op het gebied van programmeervaardigheden, datastructuren en algoritmen, (geografische) databases, en computernetwerken. In het onderzoek kijkt u naar de aansturing, terugkoppeling en integratie van informatie van de diverse systemen in de commandovoerings- (C2)-systemen. U heeft daarbij aandacht voor de volledige keten van communicatietechnologie en informatieverwerking tot aan presentatie/interactie, maar ook voor de beveiliging van de communicatie en informatiesystemen.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • U heeft een afgeronde academische opleiding (wo-master) op een relevante discipline binnen het kennisdomein energietechniek, elektrotechniek of informatica, informatiesystemen of kunstmatige intelligentie.
 • Gepromoveerd (dr.) of bezig met een promotietraject in de afrondende fase.
 • Werkervaring in het vakgebied.
 • In staat om in een multidisciplinair team te werken en de problematiek te vertalen naar de operationele toepassingen.
 • U beschikt over een wetenschappelijk publicatie-trackrecord en heeft de ambitie om onderzoek te verrichten en daarover te publiceren.
 • Affiniteit met de krijgsmacht.
 • Goede didactische kwaliteiten en ervaring/affiniteit met het onderwijs.
 • Goede contactuele eigenschappen.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Aanwijsbaar in staat om mee te werken in onderzoeksprojecten, bij voorkeur in samenwerking met meerdere partners.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling.

 • Salaris­niveauschaal: 12
 • Salaris­omschrijving: Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 38 uur.
 • Maand­salaris: Min €5.475 – Max. €7.073 (bruto)
 • Dienst­verband: Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur: Tijdelijk met uitzicht op een vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand. 

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Werkgever

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 62.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en het Commando Materieel en IT (COMMIT).
Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de COMMIT lijken op werkmaatschappijen.

Defensie Ondersteuningscommando
Het DOSCO is de overkoepelende dienstverlener voor de gehele Defensieorganisatie. Elk dienstencentrum heeft zijn eigen expertise. Het DOSCO streeft ernaar de klantgerichtheid te versterken, de dienstverlening te professionaliseren en de doelmatigheid te vergroten.

Ministerie van Defensie, Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Afdeling

Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW)

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) welke beheersmatig is ondergebracht bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). De NLDA omvat de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM), Koninklijke Militaire Academie (KMA), het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Expertise Centrum Leiderschap Defensie (ECLD), Talencentrum Defensie (TCD), het Nederlands Instituut Militaire Historie (NIMH) en een staf.

De NLDA heeft tot doel om de best mogelijke (aspirant)officieren en studenten op te leiden, gereed voor het conflict van morgen. NLDA levert hiervoor opleidingen, trainingen en ondersteuning op het gebied van initiële- en loopbaanopleidingen voor officieren, leiderschapstrainingen en taal/tolk/ vertaaldiensten defensiebreed. De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 capaciteitsgroepen die worden geleid door een hoogleraar. De capaciteitsgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze capaciteitsgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd.

Het onderzoek van de FMW is belegd binnen 3 Research Centres. Binnen deze groepen vindt niet alleen onderzoek plaats, maar worden ook symposia en andere onderzoeksgerelateerde evenementen georganiseerd. 

Additionele informatie

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Onze voorkeur gaat daarom uit naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Voor meer informatie over deze vacature:

Prof. R.G. van de Ketterij, hoogleraar System Engineering: RG.vd.Ketterij@mindef.nl06-83511387

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

De heer Hans Alewijnse, P&O Adviseur: JC.Alewijnse.02@mindef.nl

Specificaties

 • Universitair docent
 • Techniek
 • max. 38 uur per week
 • €5475—€7073 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT Rijk 20240124

Werkgever

Locatie

Het Nieuwe Diep 8, 1781 AC, Den Helder

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksoverheid). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Onze voorkeur gaat daarom uit naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie ‘Beschermen wat ons dierbaar is’. Onze voorkeur gaat daarom uit naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.

Wij zetten ons in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister, dan nodigen we ook jou uit om te reageren.

Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.

Jouw sollicitatiegegevens worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaardtermijn die de Algemene verordening gegevensbescherming voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteer uiterlijk op 1 mrt 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).