Leden Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland

Leden Adviescommissie Pakket van Zorginstituut Nederland

Geplaatst Deadline Locatie
12 feb 23 feb Diemen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 feb 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Zorginstituut Nederland zoekt een nieuw lid voor de Adviescommissie Pakket voor de duur van minimaal 4 jaar en zal naar verwachting ongeveer 14 keer per jaar bij elkaar komen.

Functieomschrijving

Aanleiding
In de ACP ontstaat een vacature voor een nieuw lid met het patiëntenperspectief als kennis- en aandachtsgebied. We zoeken iemand die met een kritische, brede blik op basis van de geldende pakketcriteria, vanuit een aandoening overstijgend patiëntenperspectief een mening vormt welke zorg vanuit het basispakket moet worden vergoed.

Wij zijn op zoek naar een bevlogen, inspirerende kandidaat, met inzicht in de politiek-bestuurlijke context van het soort vraagstukken dat in de Adviescommissie Pakket voorligt en met een visie op bepaling van een maatschappelijk verantwoorde prijs en maatschappelijke verdelingsvraagstukken. De kandidaat is bekend met het brede veld van Nederlandse patiëntenorganisaties en heeft daar een binding mee, of binding mee gehad. Kandidaten zijn bereid om de perspectieven van anderen goed te verkennen, zijn niet bang om hun mening publiekelijk kenbaar te maken, maar zijn ook in staat om te verbinden. Zij kunnen denken vanuit het perspectief van de patiënt, daarbij rekening houdend met andere perspectieven, zoals die van de burger en de samenleving.

Adviescommissie Pakket

De Adviescommissie Pakket is een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van maatschappelijke keuzen in de zorg. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland over maatschappelijke consequenties van de vraag of zorg wel of niet uit de basisverzekering moet worden vergoed. Dit doet zij vanuit het uitgangspunt dat de collectieve uitgaven van de zorg maximale gezondheidswinst moeten opleveren voor de gehele populatie. Zij betrekt daarom in haar afwegingen zowel de belangen van specifieke patiëntengroepen, als die van andere patiëntengroepen die graag willen dat hun behandeling wordt vergoed, en die van de premiebetalende burger.

De Adviescommissie Pakket bestaat uit negen leden die afkomstig zijn uit verschillende zorgsectoren, met verschillende kennis en expertise. Zij zijn op persoonlijke titel benoemd door het Zorginstituut, niet alleen op grond van de benodigde deskundigheid voor het uitoefenen van de taken van de Adviescommissie Pakket, maar ook op grond van hun maatschappelijke kennis en ervaring.

De Adviescommissie Pakket vergadert ongeveer 14 keer per jaar, waarvan 10-12 keer op vrijdagochtend in openbaarheid in het gebouw van het Zorginstituut in Diemen. Deze openbare vergaderingen worden regelmatig drukbezocht (fysiek en/of online) en belanghebbende partijen maken vaak gebruik van hun recht om tijdens de vergadering in te spreken. Op de agenda van de openbare vergaderingen staan veel intramurale geneesmiddelen (sluismiddelen), maar er is een sterke wens om de agenda te verbreden, onder andere met interventies in de ziekenhuiszorg, verdelingsvraagstukken en systeemadviezen in bijvoorbeeld de langdurige zorg. Daarnaast reflecteert de commissie op belangrijke en strategische thema’s en over haar werkwijze en op de samenwerking met de twee andere adviescommissies van het Zorginstituut, namelijk de Wetenschappelijke Adviesraad en de Kwaliteitsraad.

De Adviescommissie Pakket wordt ondersteund door een secretariaat en door adviseurs van het Zorginstituut.

Lees meer informatie over de Adviescommissie Pakket en haar werkwijze:

https://www.zorginstituutnederland.nl/over-ons/commissies/adviescommissie-pakket-acp

Specificaties

Zorginstituut Nederland

Functie-eisen

De volgende kerncompetenties zijn van belang:

 • autonomie, d.w.z. kunnen denken en opereren zonder last of ruggespraak, los van belangen;
 • dynamisch en innovatief denkend, bereid zijn buiten het eigen expertisegebied te denken;
 • omgevingssensitief, d.w.z. voldoende verankering in de praktijk en het kennisveld om te begrijpen hoe de zorg werkt;
 • kritisch, empathisch en constructief in deliberatie,
 • geen moeite hebben om in de openbaarheid tot een beargumenteerd standpunt te komen.

Arbeidsvoorwaarden

Voorwaarden
Benoeming van de leden vindt plaats voor de duur van vier jaar en kan worden verlengd met ten hoogste vier jaar overeenkomstig het bepaalde in artikel 59a van de Zorgverzekeringswet. Verder geldt dat leden van de Adviescommissie Pakket zich moeten conformeren aan het bepaalde in de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van de Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen (KNAW). Leden die een conflicterend belang hebben bij een agendapunt melden dit voorafgaand aan de vergadering aan de voorzitter.

Maandelijkse vergoeding

Leden van de Adviescommissie Pakket ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding van € 700,-. Deze is afgeleid van het maximum van schaal 17 van CAO Rijk vermenigvuldigd met een arbeidsduurfactor (6,92% - 3 dagdelen per maand) die is gebaseerd op het aantal uren dat zij besteden aan hun werkzaamheden. Daarnaast hebben de leden recht op vergoeding van reiskosten tegen een tarief van € 0,37 per kilometer of op basis van openbaar vervoer eerste klasse. Deze afspraken zijn conform de vergoedingsregels van het Rijk.

Werkgever

Kerntaken en organisatie van Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut is een Zelfstandig bestuursorgaan (Zbo) en legt verantwoording af aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De kerntaken en de bevoegdheden die het Zorginstituut heeft, liggen vast in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige Zorg (Wlz) en zijn:

 • adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket of het nemen van standpunten daarover.
 • bevorderen van de kwaliteit en inzichtelijkheid van de zorg.
 • ontwikkelen van informatiestandaarden om de informatie-uitwisseling binnen de zorg te stimuleren.
 • beheren van de fondsen Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) en het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.
 • uitvoeren van de risicoverevening, zodat de zorgverzekeraars en zorgkantoren,

hun verzekeringsplicht kunnen nakomen.

In totaal werken er ruim 500 mensen bij het Zorginstituut aan de uitvoering van deze taken.

Voor meer informatie over het Zorginstituut: www.zorginstituutnederland.nl.

Specificaties

 • Beleid- en staf; Management
 • max. €700 per maand
 • AT ZI 20240212

Werkgever

Zorginstituut Nederland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Willem Dudokhof 1, 1112 ZA, Diemen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou