Voorzitter

Voorzitter

Geplaatst Deadline Locatie
22 mrt 20 apr Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) draagt als zelfstandig bestuursorgaan vanwege haar wettelijke taak bij aan verantwoord proefdiergebruik in Nederland. Als enige in Nederland is de CCD bevoegd om vergunningen af te geven voor het doen van dierproeven. Dat doet de CCD door op transparante wijze aangevraagde projecten te toetsen aan maatschappelijke, wettelijke, ethische en wetenschappelijke criteria. Een instelling krijgt alleen een projectvergunning om dierproeven uit te voeren als er geen andere onderzoeksmethoden beschikbaar zijn om de doelstellingen van het project te behalen en de baten voor maatschappij en/of wetenschap opwegen tegen het ongerief voor het dier dat in een proef wordt gebruikt.

De CCD bestaat uit leden met kennis van zaken op het gebied van wetenschap, dierproeven en proefdieren. De algemene profielkenmerken van leden van de CCD zijn affiniteit en ruime ervaring met dierexperimenteel onderzoek en de technische, ethische en maatschappelijke aspecten daarvan. De commissie is conform de eisen uit de Wet op de Dierproeven samengesteld en beschikt daarmee over een gewenste combinatie van ervaring en expertise op een breed terrein. Gedurende de zittingsperiode houden de CCD-leden hun deskundigheid op hun vakgebied op peil.

De CCD is op zoek naar een nieuwe gezaghebbende voorzitter die met ons de morele afweging maakt over de vergunbaarheid van aanvragen voor dierproeven. De commissie bestaat uit zeven leden, waaronder de voorzitter. Omdat de tweede benoemingstermijn van de huidige voorzitter dit jaar afloopt, wordt nu gestart met de werving van een nieuwe voorzitter voor de Centrale Commissie Dierproeven.

Governance

De commissie bestaat uit zeven leden inclusief de voorzitter. De voorzitter en leden worden voor 5 jaar benoemd. Hierna kunnen ze nog maximaal 5 jaar lid zijn van de CCD.

De CCD verricht haar taken zonder vooringenomenheid. De leden zijn op persoonlijke titel benoemd, maar hebben vanwege de benodigde deskundigheid in veel gevallen een directe binding met het werkveld. Leden van de CCD oefenen conform artikel 13 van de Kaderwet ZBO geen nevenfuncties uit die met het oog op een goede vervulling van de functie of handhaving van zijn onafhankelijkheid ongewenst zijn. Daarnaast behartigen de leden, in overeenstemming met de integriteitsregels, geen belangen van welke partij dan ook.

Op de CCD is het integriteitsbeleid van het ministerie van LNV van toepassing. Daarnaast onderschrijft de CCD de code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling van januari, zoals opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De functie

De CCD zoekt een daadkrachtige, integere voorzitter. Hij/ zij is voorzitter van de commissie en is vanuit dien hoofde verantwoordelijk voor het functioneren en ontwikkelen van het team en voor het voeren van effectieve en efficiënte vergaderingen. Hij/ zij ziet er in het bijzonder op toe dat de verbindingen tussen bestuur, de Algemeen Secretaris, het ondersteunende bureau en andere belanghebbenden kwalitatief goed zijn en het contact met hen goed verloopt. Richting de Algemeen Secretaris ziet hij/zij er specifiek op toe dat de rol van werkgever goed wordt ingevuld. Een belangrijke rol van de voorzitter is afstemming en communicatie met het veld en andere stakeholders.

De CCD vergadert driewekelijks op vrijdagmiddag op een centrale locatie in Nederland. De belangrijkste werkzaamheden betreffen het beoordelen van aanvragen voor projectvergunningen, mede op basis van een advies van een erkende dierexperimentencommissie (DEC). De CCD verleent projectvergunningen voor dierproeven en waar nodig wijzigt of trekt de CCD verleende vergunningen in. Andere werkzaamheden betreffen het verlenen van erkenning aan de DECs, het opstellen van richtlijnen voor de werkwijze van de DECs, het publiceren van Niet Technische Samenvattingen (NTS), het afhandelen van bezwaar- en beroepsprocedures en het behandelen van Woo-verzoeken (Wet open overheid).

Besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen, maar er wordt altijd gestreefd naar consensus. De voorzitter stuurt daarbij op zorgvuldige, maar effectieve en tijdige besluitvorming. De CCD wordt in haar werk ondersteund door een ambtelijk bureau met gespecialiseerde medewerkers, die zorgen voor de voorbereiding van de vergadering en opvolging van de besluiten. De Algemeen Secretaris is het eerste aanspreekpunt van het ambtelijk bureau en is verantwoordelijk voor het functioneren van het ambtelijke bureau. De voorzitter en de leden worden, na afstemming met de Algemeen Secretaris, inhoudelijk ook rechtstreeks ondersteund door medewerkers.

Specificaties

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Functie-eisen

Gewenste ervaring en relevante competenties

Voor de nieuwe voorzitter gelden naast ervaring en/of affiniteit met wetenschappelijk onderzoek de volgende eisen:

 • Gezaghebbend op het eigen vakgebied, bijv. diergeneeskunde, dan wel andere relevante maatschappelijke ervaring en gezag op het terrein van gebruik van proefdieren of dierenwelzijn.
 • Ervaring met het besturen van instellingen, organisaties of overheden. De bestuursstijl is daarbij verbindend en besluitvaardig.
 • Ervaring met het publieke debat, media en afstemming op politiek en bestuurlijk niveau. De voorzitter is het boegbeeld van de CCD en is bij uitstek in staat het werk van de CCD toe te lichten/uit te leggen.

Relevante competenties en persoonlijkheidskenmerken:

 • Analytisch en conceptueel vermogen.
 • Visie en innovatiekracht.
 • Netwerker.
 • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid; Onderkent de specifieke rol van de organisatie als maatschappelijke actor en bewaakt binnen de visie en missie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie.
 • Binden en samenwerken: Draagt actief bij aan samenwerking door te verbinden op gemeenschappelijke doelen.
 • Integriteit en moreel besef: Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
 • Teamspeler: Heeft oog voor goede, professionele collegiale samenwerking, is duidelijk gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk resultaat.
 • Stevige, motiverende, authentieke en open persoonlijkheid met een gezond relativeringsvermogen.

De CCD is gericht op een diverse samenstelling qua kennis, kunde, geslacht en culturele achtergrond. Gezien de huidige samenstelling van de Commissie gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar, met mogelijkheid tot een éénmalige verlenging.

Arbeidsvoorwaarden

Aan de leden van de CCD wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren en de arbeidsduurfactor op 0,22. De benoeming door de Minister is voor 5 jaar, met een mogelijkheid van een éénmalige verlenging.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Management; Beleid- en staf
 • Natuurwetenschappen; Gezondheid; Gedrag en maatschappij
 • Universitair
 • AT CCD 20240322

Werkgever

Centrale Commissie Dierproeven (CCD)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 93118, 2509 AC, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou