Universitair docent B Militair Recht

Universitair docent B Militair Recht

Geplaatst Deadline Locatie
16 mei 3 jun Breda

Functieomschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).

De doelstelling van de FMW is het verzorgen van de wetenschappelijke bacheloropleidingen Krijgswetenschappen, Militaire Bedrijfswetenschappen en Militaire Systemen & Technologie als onderdeel van de initiële officiersopleiding, en van de wetenschappelijke masteropleiding Military Strategic Studies. De faculteit verzorgt daarnaast onderwijs voor de andere onderdelen van de NLDA; namelijk KIM, KMA, IDL en ECLD. De faculteit voert wetenschappelijk onderzoek met militaire relevantie uit ter onderbouwing van het wetenschappelijk onderwijs. De expertise van de faculteit wordt ook voor andere onderdelen van Defensie en organisaties ingezet.

De FMW wordt geleid door het faculteitsbestuur, dat wordt voorgezeten door de decaan en dat daarnaast twee leden kent, een portefeuillehouder onderzoek en een portefeuillehouder onderwijs. De FMW omvat 3 vakgroepen die worden geleid door een hoogleraar. Deze vakgroepen zijn: Krijgswetenschappen (KW), Militaire Bedrijfswetenschappen (MBW) en Militaire Technische Wetenschappen (MTW). Vanuit deze vakgroepen wordt de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bewaakt en het onderwijs en onderzoek voorbereid en uitgevoerd. Binnen deze vakgroepen komen de volgende functies voor: hoogleraar, universitair hoofddocent (UHD), universitair docent (UD) en docent.

Binnen de vakgroep KW zijn er leerstoelen op de volgende terreinen: Internationale Veiligheidsstudies (IVS), Militair Recht (MR), Militaire Geschiedenis (MG), Militair Operationele Wetenschappen (MOW), Cyber Operaties, Irregular Warfare (IW), Militaire Politieoperaties (MPO) en Inlichtingen & Veiligheid (I&V). De vakgroep KW kent de volgende UHD-posities: Reconstructie & Stabilisering, Conflictstudies, Militair Recht, Strategie, Intelligence & Security en Operationele Analyse. De UHD’s Operationele analyse en Militair Recht en de hoogleraar Militair Operationele Wetenschappen zijn militaire functies. De UD-functies en de docentfuncties (burger en militair) binnen de vakgroep KW zijn gekoppeld aan de verschillende leerstoelen.

De UD B Militair Recht is belast met:

 • Het ontwikkelen en verzorgen van toegewezen onderwijs op het gebied van (militair) recht op basis van het facultaire onderwijsprogramma;
 • Het doen van wetenschappelijk onderzoek, in afstemming met de hoogleraar van de leerstoel en in lijn met het onderzoeksplan van de kennissectie.

1. Voert wetenschappelijk onderzoek uit en draagt onderzoeksresultaten uit door:

 • Het leveren van bijdragen aan nadere uitwerking van individuele (deel)onderzoeksplannen en het verzamelen, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens;
 • Het uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken op een afgebakend onderzoeksgebied op basis van een reeds gedefinieerd en goedgekeurd onderzoeksvoorstel;
 • Het coördineren en bewaken van de voortgang van het eigen onderzoek; het in dit kader afstemmen met andere (deel)onderzoeken, geven van werkopdrachten/instructies aan onderzoeksmedewerkers e.d.;
 • Het openbaar maken van onderzoeksresultaten door het opstellen van wetenschappelijke publicaties, het houden van conferentievoordrachten en presentaties e.d.
 • Het onderhouden van contacten met referenten en collega-onderzoekers (o.a. in het kader van ontvangen van feedback, verbeteren/aanpassen van publicaties en profilering van het kennisgebied).
 • Het participeren in vakoverstijgende onderzoeksprojecten;
 • Het vertalen van (inter)nationale onderzoeksbijdragen naar het eigen onderwijs.

2. Verzorgt onderwijs door:

 • Het voorbereiden en uitvoeren van reeds ontwikkelde en reguliere wetenschappelijke onderwijsonderdelen die gerelateerd zijn aan het (eigen) wetenschappelijk onderzoek voor verschillende doelgroepen;
 • Het creëren van de juiste condities voor het leerproces door het uitvoeren van verschillende vormen van onderwijsbijeenkomsten en de toepassing van passende didactische werkvormen;
 • Het realiseren van vastgestelde leerdoelen t.a.v. kennis, inzichten, competenties, vaardigheden en attitudes van studenten;
 • Het opstellen van tentamen- en examenopgaven;
 • Het afnemen en beoordelen van mondelinge en schriftelijke tentamens en examens.

3. Begeleidt studenten door:

 • Het analyseren van de studievoortgang van studenten en het signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van studenten;
 • Het maken en vastleggen van werkafspraken en/of verzorgen van individuele begeleiding op maat;
 • Het coachen van studenten bij het leerproces;
 • Het begeleiden en (mede) beoordelen van stage- en afstudeeropdrachten en bachelorscripties.

4. Ontwikkelt onderwijs door:

 • Het bijhouden van (inter)nationale ontwikkelingen op het eigen onderzoeks- en onderwijsgebied;
 • Het selecteren van relevante wetenschappelijke literatuur en onderwijsmethoden teneinde de leerdoelen van onderwijsdelen te kunnen concretiseren;
 • Het zorgen voor periodiek onderhoud aan en doorontwikkeling van toegewezen wetenschappelijke onderwijsdelen op basis van vastgestelde opzet, inhoud en didactiek;
 • het inventariseren van benodigde aanvullingen en verbeteringen van reeds ontwikkelde onderwijsprogramma’s op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek;
 • Het inhoudelijk afstemmen en leggen van dwarsverbanden met andere onderwijsonderdelen;
 • Het deelnemen aan vakgroepbrede en -overstijgende vernieuwings- en ontwikkelingsprojecten;
 • Het initiëren, opstellen en vrijgeven van nieuw onderwijsmateriaal en studieopdrachten.

5. Evalueert het onderwijs door:

 • Het signaleren van verbetermogelijkheden en het bijstellen van de toegewezen onderwijsonderdelen;
 • Het deelnemen aan en/of leidinggeven aan interne werkgroepen en overleggen op het gebied van onderwijsevaluaties;
 • Het analyseren van de uitvoering van onderwijsonderdelen met studenten en docenten;
 • Het leveren van bijdragen aan evaluatierapporten over de opzet en uitvoering van (onderdelen van) het onderwijsprogramma;
 • Het opstellen van verbetervoorstellen naar aanleiding van onderwijsevaluatie voor de toegewezen onderwijsonderdelen;
 • Het aanleveren van informatie aan onderwijsvisitatiecommissies.

6. Levert bijdragen aan de onderwijs- en onderzoeksorganisatie

 • Het coördineren van de ontwikkeling en uitvoering van toegewezen onderwijsonderdelen;
 • Het stimuleren van afstemming van ontwikkeling en uitvoering van onderwijsonderdelen en het bevorderen van samenhang, zowel methodologisch als inhoudelijk, tussen onderwijsonderdelen;
 • Het uitvoeren van toegewezen beheer-, bestuurs- en/of organisatietaken;
 • Het vakinhoudelijk sturen en begeleiden docenten en ondersteunende medewerkers binnen het eigen vakgebied;
 • Het in commissies, overleggen en/of werkgroepen bijdragen aan de ontwikkeling van de faculteit; het op de hoogte houden van de eigen kennissectie over besproken zaken;
 • Het geven van werkopdrachten, -instructies en bewaken van de voortgang en kwaliteit van de uitvoering hiervan aan wetenschappelijk en onderwijsondersteunend personeel;
 • Het meewerken aan de werving, selectie en beoordeling van docenten en onderwijs- en onderzoeksondersteunend personeel binnen het eigen vakgebied.

Specificaties

Ministerie van Defensie

Functie-eisen

Kennis/Opleidingseisen:

 • Een wo-bachelor en -master in de rechtsgeleerdheid, met bij voorkeur een specialisatie in Militair Recht;
 • Aantoonbare interesse en ervaring met het doen van wetenschappelijk onderzoek;
 • Bij voorkeur begonnen zijn aan een doctoraal promotieonderzoek (of reeds hebben afgerond) binnen het domein waarbinnen het onderwijs verzorgd wordt;
 • Beschikken over aantoonbare didactische bekwaamheid en/of scholing.
 • Basis Kwalificatie Onderwijs aangevuld met modules op het gebied van ontwikkelen van wetenschappelijk onderwijs of (aansturen van) onderwijsvernieuwing.
 • Beheersing van de Nederlandse taal op niveau C2 (CEFR).
 • Ervaringseisen:
 • Ervaring met het geven van hoger onderwijs.
 • Bij voorkeur militaire ervaring, als militair of anderszins opgedane ervaring met Defensie.
 • Aantoonbare ervaring met het zelf ontwikkelen van onderwijsmateriaal en/of participatie in onderwijsvernieuwingsprojecten.
 • Onderzoekservaring, blijkend uit verschillende publicaties van erkend gehalte.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 11
 • Salarisomschrijving: Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.
 • Maandsalaris: Min €4.545 – Max. €6.237 (bruto)
 • Dienstverband: Tijdelijke aanstelling
 • Contractduur: Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 38
 • Maximaal aantal uren per week: 38

Overige arbeidsvoorwaarden

De standplaats voor deze functie is Breda, maar kandidaten moeten de bereidheid hebben om ook op andere plaatsen onderwijs te geven, met name in Den Helder en in Den Haag.

Defensie hecht daarnaast sterk aan persoonlijke groei en kent goede studiefaciliteiten, hierdoor sta je nooit stil. Je krijgt alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en door te groeien.

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%, de zogeheten dertiende maand.

Wij vinden het ook belangrijk dat je het werken bij Defensie met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of adv-uren op te bouwen.

Additionele informatie

Bijzonderheden

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

 • De standplaats voor deze functie is Breda, maar kandidaten moeten de bereidheid hebben om ook op andere plaatsen onderwijs te geven, met name in Den Helder en in Den Haag.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je sollicitatiedocumenten worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair docent; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur; Recht; Economie
 • max. 38 uur per week
 • €4545—€6237 per maand
 • Universitair
 • AT MVD 20241605

Werkgever

Ministerie van Defensie

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kraanstraat 4, 4811 XC, Breda

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Ministerie van Defensie). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Bijzonderheden

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

 • De standplaats voor deze functie is Breda, maar kandidaten moeten de bereidheid hebben om ook op andere plaatsen onderwijs te geven, met name in Den Helder en in Den Haag.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je sollicitatiedocumenten worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Bijzonderheden

Conform de interne procedures worden als eerste medewerkers met een dienstverband bij het ministerie van Defensie in beschouwing genomen. Wanneer blijkt dat er geen geschikte interne kandidaat geselecteerd kan worden, worden externe belangstellenden in beschouwing genomen.

 • De standplaats voor deze functie is Breda, maar kandidaten moeten de bereidheid hebben om ook op andere plaatsen onderwijs te geven, met name in Den Helder en in Den Haag.
 • Wij zijn wereldwijd inzetbaar voor vrede en veiligheid. Een diversiteit in denkwijzen, perspectieven en kwaliteiten draagt bij aan het behalen van onze missie: “Beschermen wat ons dierbaar is.” Hiervoor zijn we nadrukkelijk op zoek naar nieuwe collega’s die bijdragen aan de diversiteit binnen Defensie.
 • Defensie zet zich ook in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Sta jij geregistreerd in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren!
 • Een veiligheidsonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 • Je sollicitatiedocumenten worden uiterlijk drie maanden na afronding van de selectieprocedure vernietigd. Deze termijn is langer dan de standaard-termijn die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorschrijft. Deze langere termijn is nodig voor het geval er door een interne kandidaat een bezwaar- en/of beroepsprocedure wordt gestart.

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 3 jun 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).