Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Promovendi Netwerk Nederland (PNN)

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is de landelijke belangenorganisatie voor en door promovendi gelieerd aan één van de 14 Nederlandse Universiteiten, of één van de 8 Universitaire Medische Centra, of op één van de 5 zogenaamde Onderzoeksinstellingen. Het PNN is een vereniging waarin de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste beslissingsorgaan is. Tijdens deze vergadering, waarin het Dagelijks Bestuur (DB) en de plaatselijke Promovendi Overleggen (POs) gezamenlijk overleggen, wordt het beleid en de te ondernemen acties besproken en worden besluiten genomen. Het PNN, voorheen het LAIOO, is opgericht op 25 september 1987 als vereniging te Utrecht.

Doelstelling en statuten

Ongeveer 9.000 promovendi (gegevens oktober 2008) zijn full-time bezig met een promotie, wat neerkomt op 35 procent van het wetenschappelijk personeel. Daarnaast zijn ongeveer 9.000 buitenpromovendi bezig met promotieonderzoek. Het is dus belangrijk dat de belangen van al deze promovendi door een organisatie als het PNN worden behartigd. Het PNN heeft als doel:

  1. het behartigen van de belangen van promovendi en daarmee vergelijkbare personen op landelijk niveau;
  2. het coördineren en ondersteunen van de activiteiten van de lidorganisaties;
  3. het informeren van promovendi;
  4. het bevorderen van de kwaliteit van promotieonderzoek.

Daarnaast is het PNN ook bevoegd tot het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO). Het PNN laat dit echter over aan de vakbonden en probeert via overleg met de vakbonden haar voorstellen omtrent nieuwe CAOs te realiseren. De regels ten aanzien van de vereniging zijn vastgelegd in statuten. De meeste recente statuten van het PNN dateren van 12 juli 2004. Vanaf dat moment is het PNN een volledig rechtsbevoegde vereniging geworden. De statuten zijn hier te bekijken.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Tijdens de PNN-vergadering (ALV) wordt in overleg met de lidorganisaties het beleid van het PNN bepaald. De ledenvergadering biedt daarnaast het Dagelijks Bestuur (DB) de mogelijkheid informatie te vergaren over het promovendibeleid en mogelijke knelpunten daarbij op de verschillende universiteiten. Vertegenwoordigers van de overleggen en het bestuur komen eens in de drie maanden (viermaal per jaar) bijeen.

Contacten

Namens de promovendi is het PNN op dit moment gesprekspartner van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU), de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W), de Vakbonden (met name de VAWO Vakbond voor de Wetenschap, waarvan het Landelijk Postdoc Platform (LPP) deel uitmaakt, en de ABVAKABO FNV), de College van Besturen (CvBs) van alle Nederlandse Universiteiten, het Rectorencollege, de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), en vele andere organisaties, zoals het Innovatieplatform en politieke partijen, die verbonden zijn aan het academische landschap. Daarnaast is het PNN ook initiatiefnemer en lid van de Europese overkoepelende organisatie voor promovendi (EURODOC).

Evenementen

Het PNN organiseert symposia, paneldiscussies, conferenties e.d. om de spelers bij elkaar te brengen om te spreken over thema’s die voor promovendi van belang zijn. In oktober 2011 organiseert het PNN in samenwerking met Nobiles het Research Careerevent, een carrièrebeurs speciaal voor promovendi. Daarnaast neemt het PNN ook deel aan conferenties van andere organisaties. Zo heeft het PNN onder andere deelgenomen aan paneldiscussies over  onderzoekmasters (NVAO), duaal promoveren (VSNU), Training Grants (NWO) en Graduate Schools (KNAW). Verder geeft het PNN ook regelmatig presentaties op uitnodiging.

Kijk voor meer informatie ook op www.hetpnn.nl/

Locatie

Lange Viestraat 6-I, 3511 BK, Utrecht

Bekijk op Google Maps