Het Pon

Het PON

Over het PON

Het PON is een kennisonderneming in het hart van de samenleving. Het PON doet onderzoek naar sociaal-culturele vraagstukken en combineert wetenschappelijke kennis met kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk. Het PON verkent, inspireert, ontwikkelt, valideert en ontplooit ideeën en toetst ook of het werkt. We doen dat met behulp van uiteenlopende onderzoeksmethodieken zoals online panelonderzoek, grootschalig kwantitatief onderzoek en benchmarks, kwalitatief onderzoek, research communities of procesbegeleiding. We kijken niet alleen naar effecten en impact van maatregelen, maar reiken opdrachtgevers concrete keuzes aan en maken daarmee complexe opgaven hanteerbaar. Het PON doet dat op heel verschillende beleidsterreinen, zoals de jeugdzorg, arbeidsmigratie en de energietransitie. Allemaal terreinen waarop een beweging naar meer netwerk governance en het sturen op maatschappelijke effecten centraal staan.

Over Telos

Telos maakt als universitair kenniscentrum duurzame ontwikkeling maatschappelijk hanteerbaar. Daarbij ligt de nadruk op het ontwerp, de inrichting en de monitoring van duurzame ontwikkelprocessen op nationaal, regionaal en gemeentelijk niveau. Telos doet dit in samenwerking met maatschappelijke partners, in open innovatieprocessen. Inzet is om te komen tot een betere onderlinge afstemming van economische, ecologische en sociaal-culturele belangen/waarden. Ontwikkelingen in deze belangen/waarden worden inzichtelijk gemaakt door middel van instrumenten zoals de Duurzaamheidsbalans en de Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. Ook op het niveau van projecten en ondernemers brengt Telos duurzaamheid in kaart, gericht op het realiseren van maatschappelijke impact.

Over het PON/Telos

Per 1 januari gaan het PON en Telos samen verder als één publieke onderneming, die haar onderzoeks- en advieswerkzaamheden inzet om brede welvaart te ontwikkelen en te monitoren. Het PON/ Telos positioneert zich nadrukkelijk als bemiddelaar tussen wetenschappelijke kennis en innovatieve praktijken. Samen met externe partners wordt relevante kennis gemobiliseerd en waar nodig opnieuw ontwikkeld, ten behoeve van nieuwe vormen van duurzame ontwikkeling.

Ons werk richt zich op:

  • het meten van (ontwikkelingen in) kapitalen;
  • het verschaffen van inzicht in het complex van (f)actoren dat van invloed is op het ontstaan van maatschappelijke problemen;
  • het organiseren en faciliteren van communicatie en debat over (oplossingen voor) die problemen.

Locatie

Stationsstraat 20c, 5038 ED, Tilburg

Bekijk op Google Maps