Postdoc Convergentie : ‘Governance en impact van sociaal ondernemers op de arbeidsmarkt’ (1 FTE)

Postdoc Convergentie : ‘Governance en impact van sociaal ondernemers op de arbeidsmarkt’ (1 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
13 mrt 31 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het Resilient Delta initiatief - thema ‘Stad’ zoeken we een postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Resilient Delta verbindt academische kennisontwikkeling met maatschappelijke uitdagingen. Als onderzoeker binnen de RDI-community ben je enthousiast over het ontwikkelen van deze nieuwe manier van werken en het genereren van maatschappelijke impact. Als postdoctoraal onderzoeker draag je bij aan het samenwerken tussen professionals, sociale partners, bedrijven, sociaal ondernemers, en bewonersorganisaties, en het overstijgen van disciplinaire grenzen in wetenschap en beleid. Methodologisch heb je een diverse achtergrond, waarbij je goed vertrouwd bent kwalitatief en participatief actieonderzoek en etnografische observaties, en met kwantitatieve analysemethoden.

Functieomschrijving

Het lukt helaas lang niet iedereen om volop mee te doen in de maatschappij en aan de arbeidsmarkt. Programma’s om kwetsbare groepen naar werk te begeleiden zijn vaak versnipperd over beleidsdomeinen en professionele specialisaties. Sociaal ondernemers hebben vaak een andere insteek, waarbij niet alleen werk maar ook maatschappelijke impact een belangrijke rol speelt. Sociale ondernemingen zijn hybride organisaties: ze combineren eigenschappen van overheid, markt en maatschappij. Om maatschappelijke impact te bereiken ontwikkelen ze vaak eigen handelingen, processen en denkpatronen (Karré, 2019; Thornton & Ocasio, 2008). Met name op Rotterdam Zuid zijn door sociaal ondernemers innovatieve aanpakken ontwikkeld om kwetsbare groepen op een volwaardige manier sociaaleconomisch mee te laten draaien, waarbij de lange termijn, werkgevers en de sociale netwerken in de wijk een belangrijke rol spelen. Het werk van sociaal ondernemingen is op twee manieren interessant:

1.       Governance
Wetenschappelijke kennis over de vaardigheden, strategieën en aanpakken die voortkomen uit het maatwerk dat sociaal ondernemers voor hun doelgroep ontwikkelen is beperkt. Maar juist van de creatieve innovatieve en out-of-the-box aanpakken die sociaal ondernemers voor hun doelgroepen ontwikkelen is veel te leren over hoe de multiproblematiek van kwetsbare groepen op een integrale en grensoverstijgende manier aangepakt kan worden.

2.       Impact
Hoewel zij bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt wordt de impact van sociaal ondernemers vaak nog onvoldoende (h)erkend. Sociaal ondernemers zetten in op brede welvaart en maatschappelijke impact, maar door het ontbreken van adequate impact meetmethodes worden ze vaak beoordeeld op klassieke meetmethoden gericht op financiële aspecten zoals winst en verlies. De betekenis voor de maatschappij op de lange termijn blijft hierdoor buiten beeld.

Dit onderzoeksproject start met een diepgravende studie naar de governance en impact van één specifieke sociaal ondernemer op Rotterdam Zuid: Stichting Werkshop. Stichting Werkshop is gericht op talentontwikkeling, activering en het bemiddelen naar werk, inclusief intensieve begeleiding en nazorg na plaatsing. De doelgroepen bestaan onder andere uit ex-gedetineerden, statushouders, jonge vrouwen, voortijdig schoolverlaters en alle andere mensen die nu langs de kant staan van de samenleving. Het zwaartepunt van het werkgebied van St Werkshop ligt in de Rijnmond regio, in samenwerking met o.a. werkgevers uit de Rotterdamse haven. Als onderzoeker zul je voor gedurende het eerste onderzoeks-jaar onderdeel uitmaken van het projectteam van Stichting Werkshop om op die manier de governance en werkwijze van de Werkshop van binnenuit te leren kennen, en actieonderzoek op het vergroten van de impact van binnenuit op te kunnen zetten, passend bij de aanpak en praktijk van Stichting Werkshop.

In het tweede onderzoeks-jaar zul je de bevindingen bij St Werkshop gaan toetsen bij meer sociaal ondernemers gericht op werkgelegenheid en arbeidsmarkt in de regio. Op die manier ontstaat meer inzicht in de governance en impact van deze groep ondernemers.

Deze vacature maakt onderdeel uit van het SSH sectorplan domein ‘Welvaart, werk en ondernemerschap’ van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je bent een intellectueel nieuwsgierige, nadrukkelijke teamspeler die wil begrijpen wat de kern is van de veerkracht en sociaal-ruimtelijk-economische ongelijkheden. Je staat open voor nieuwe inzichten en perspectieven, en wilt graag ‘het verschil maken’. Je voelt je comfortabel in multidisciplinaire en experimentele omgevingen en hebt oog voor de behoeften van collega’s en maatschappelijke partners. Je wilt actief bijdragen aan de vorming van de transdisciplinaire onderzoeksgemeenschap van Resilient Delta en de Convergentie.

Je beschikt over de volgende eigenschappen:

 • Een PhD in de sociale wetenschappen, bestuurskunde, urban studies, antropologie, sociologie.
 • Je bent empathisch, een teamspeler, houdt van samenwerken en kunt goed luisteren.
 • Je bent conceptueel sterk, intellectueel nieuwsgierig en vasthoudend.
 • Je hebt ervaring met of staat open voor inter- en transdisciplinair onderzoek en een grote variëteit aan onderzoeksmethoden zowel kwalitatief (participatief, etnografische) als kwantitatief.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Engels en het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is zo snel mogelijk, ten laatste 01.09.2023. De functie is gevestigd in Campus Woudestein, bij ESSB/DPAS. De functie bedraagt 1 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974, - en € 5.439, - bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Je positie is formeel ondergebracht bij het Departement Public Administration and Sociology (DPAS) van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Een deel van je onderzoek voer je uit op locatie bij Stichting Werkshop. Daarnaast maak je deel uit van het Resilient Delta Initiatief en de Convergentie gemeenschap. Je participeert in de maandelijks bijeenkomsten met RDI-onderzoekers en je zoekt actief naar mogelijkheden voor verdere samenwerking binnen deze gemeenschap, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking op onderzoeksmethoden, impact, strategie, publicaties of het delen van onderzoeksdata.

Convergentie

Deze vacature is ingebed in de Convergentie, een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. De Convergentie combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, duurzaamheid, druk op de gezondheidszorg, urbanisatie en digitalisering aan te pakken. Bij deze uitdagingen werkt de Convergentie samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Door de regio als een living lab te gebruiken, creëert de Convergentie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland, met grote (inter-) nationale uitstraling en ambities. Zie meer op www.convergence.nl.

Resilient Delta Initiative – Stad

Als onderzoeker ben je verbonden aan het Resilient Delta Initiative (RDI) dat onderdeel is van de Convergentie. RDI bestaat uit een team van wetenschappers en professionals die onderwijs, onderzoek en samenwerking vormgeven om veerkrachtige oplossingen te ontwerpen in de dynamiek van het living lab, de Rotterdamse delta. Door inter- en trans-disciplinair onderzoek en co-creatie, werkt RDI aan beleid, technologieën, businessmodellen en methodologieën voor de concrete maatschappelijke uitdagingen in stedelijke delta’s. RDI brengt wetenschap, beleid, industrie en samenleving samen en heeft als doel om een open omgeving te creëren waarin onderzoekers en partners met dezelfde maatschappelijke ambities samen komen en samen werken.

Het doel van RDI is om een integrale aanpak te ontwikkelen voor de maatschappelijke uitdagingen waar de regio Rotterdam mee te maken heeft, zoals ongelijkheid en armoede. RDI werkt vanuit vier thema’s: haven, delta systemen, stad en methode. Jouw onderzoek is ingebed in het thema stad, maar heeft uiteraard ook raakvlakken met de andere thema’s. De focus van thema stad ligt op (kansen)ongelijkheid en sociale veerkracht.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €3974—€5438 per maand
 • Universitair
 • ESSB/DPAS/07032023-1

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou