Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Lid Raad van Toezicht Universiteit Utrecht

Geplaatst Deadline Locatie
13 mrt 20 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Universiteit Utrecht is op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht. Hebt je interesse? Lees dan het volledige profiel en solliciteer.

Functieomschrijving

De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de universiteit zoals vastgelegd in de WHW, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor:

 • het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;
 • het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement;
 • het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan;
 • indien van toepassing, het goedkeuren van de gemeenschappelijke regeling, bedoeld in WHW artikel 8.1;
 • het toezien op de naleving door het college van bestuur van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9;
 • het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen verkregen op grond van de WHW artikelen 2.5 en 6;
 • het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad;
 • het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg overeenkomstig WHW artikel 1.18, en
 • het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het bestuursverslag van de universiteit.

 

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De raad van toezicht telt vijf leden die worden benoemd door de minister van OCW. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Het is gewenst dat diverse velden van maatschappelijke activiteit in de raad van toezicht vertegenwoordigd zijn (onderwijs/wetenschap/ onderzoek, bedrijfsleven alsmede non-profit/publieke sector). Het streven is een evenwichtige M/V-verhouding in de raad van toezicht. Voorts strekt het tot aanbeveling als bij de samenstelling van de raad van toezicht de alumni zijn vertegenwoordigd.

De leden van de raad van toezicht hebben geen directe belangen bij de universiteit en zijn niet tevens werkzaam bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.


Eisen ten aanzien van deskundigheid en functioneren

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met het specifieke karakter van een wetenschappelijk instelling;
 • ervaring met het besturen van grote (professionele) organisaties c.q. weten welke eisen gesteld worden aan het besturen van professionele organisaties;
 • relevante toekomstige (regionale, nationale en internationale) ontwikkelingen in de universitaire context kunnen onderkennen;
 • analytisch denkvermogen;
 • een positief kritische opstelling ten opzichte van het college van bestuur;
 • een positieve opstelling ten opzichte van de medezeggenschap;
 • een breed, relevant netwerk.

Kennis en inzicht

De leden van de raad van toezicht beschikken gezamenlijk over:

 • financiële expertise ten behoeve van het begrijpen, interpreteren en beoordelen van onder meer de jaarrekening, begroting en kaderbrief;
 • kennis van de (inter)nationale ontwikkelingen in het wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie inclusief de bijbehorende organisatie en bestuur;
 • kennis van het openbare bestuur;
 • inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau;
 • internationale ervaring.

 

Specifiek

Gelet op de huidige samenstelling en het rooster van aftreden van de raad van toezicht is het gewenst dat de kandidaat:

 • Kennis en ervaring heeft op het gebied van maatschappelijke impact, waardecreatie en het benutten van wetenschappelijke kennis in de praktijk;
 • Bestuurlijke- of managementervaring heeft in het bedrijfsleven (incl. medische of technologische sectoren);
 • Kennis heeft van actuele ontwikkelingen op het gebied van ICT en kennisveiligheid;
 • Een verbinder is die een antenne heeft voor gevoel, emotie en onderstromen;
 • Bij voorkeur alumnus/alumna is van de Universiteit Utrecht.

   

  Arbeidsvoorwaarden

  Een boeiende en verantwoordelijke rol waarmee je kunt bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. De exacte tijdsinvestering komt in overleg tot stand.

  Werkgever

  De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het bestuur van de universiteit en op het beheer daarvan. Hij staat het college van bestuur met raad bij vanuit de doelstelling van continuïteit van de instelling. De raad van toezicht ziet toe op de naleving door het college van bestuur van wet- en regelgeving.

   

  De Raad bestaat uit vijf leden, die elk benoemd worden door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor een periode van vier jaar. De leden van de Raad zijn daarna eenmaal herbenoembaar.

  In de Raad van Toezicht (RvT) van de UU ontstaat per 1 oktober 2023 een vacature vanwege het aflopen van de tweede en laatste termijn van één van de vijf leden.

  Specificaties

  • Beleid- en staf
  • max. 4 uur per week
  • Universitair
  • 1206862

  Werkgever

  Universiteit Utrecht

  Lees meer over deze werkgever

  Locatie

  Heidelberglaan 8, 3584 CS, Utrecht

  Bekijk op Google Maps

  Interessant voor jou