Bijzonder Hoogleraar Zingeving, Leefstijl en GGZ (0,2 fte)

Bijzonder Hoogleraar Zingeving, Leefstijl en GGZ (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
17 mrt 18 apr Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De beoogde bijzonde

Functieomschrijving

De beoogde bijzonder hoogleraar stimuleert, initieert en verricht onderzoek naar en verzorgt onderwijs over zingeving en leefstijl in relatie tot geestelijke gezondheid(szorg). Het betreft multidisciplinair, hermeneutisch en cultuursensitief onderzoek gekoppeld aan recente ontwikkelingen in zorg en maatschappij. Wij hebben daarbij de volgende speerpunten voor ogen: effecten van leefstijlinterventies op somatische en psychische gezondheid en welzijn, duurzame gedragsverandering, positieve gezondheid, zingeving als leefstijlfactor, de rol van zingeving bij duurzame inzetbaarheid en burn-out onder medewerkers, persoonlijk herstel, de samenhang tussen medicalisering en secularisatie en existentiële en transcendente thema’s in relatie tot psychische hulpverlening. Een uitgebreidere beschrijving is beschikbaar in de vorm van een structuurnotitie en op te vragen bij personeelszaken (onder).

De beoogde bijzonder hoogleraar werkt binnen de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (per 1 september Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij), samen met bestaande leerstoelhouders in de vakgroep vergelijkende religiewetenschap, met de leerstoel ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’ van de Faculteit GMW (ook gevestigd door Lentis), en met (inter)nationale netwerken van leefstijl, zingeving en integrale zorg.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit met een rijke academische traditie. Sinds haar oprichting in 1614 heeft de universiteit grote academici voortgebracht, zoals de eerste vrouwelijke student, de eerste Nederlandse ruimtevaarder en verschillende Nobelprijswinnaars.
De wortels liggen in het noorden van Nederland, en de speciale band met de regio wordt gekoesterd. Onderwijs en onderzoek worden verbonden met duurzame en economische processen in de maatschappij. In het strategisch plan voor de periode 2021–2026 staan innovatie, een open blik, en vooral betrokkenheid bij en voor de samenleving centraal. Dat is de sleutel voor de toekomst van onze universiteit.

Intern vindt samenwerking plaats via interfacultaire instituten en vier nieuwe schools: de Wubbo Ockels School of Energy and Climate, de Aletta Jacobs School of Public Health, de Jantina Tammes School of Digital Society, Technology and AI, en de Rudolf Agricola School for Sustainable Development.
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (per 1 september Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij)

De faculteit bestaat al sinds de oprichting van de Rijksuniversiteit Groningen in 1614. Zij hanteert een multidisciplinaire aanpak in de bestudering van religie in al haar verschijningsvormen, een aanpak die theorieën en methodieken vanuit de geesteswetenschappen en gedrags- en maatschappijwetenschappen combineert. De dynamische wisselwerking tussen religie, cultuur en maatschappij staat centraal in het onderwijs en onderzoek.

Wetenschappelijke bevindingen worden vertaald naar een breder wetenschappelijk en algemeen publiek. Expertise wordt gedeeld met studenten, scholieren, overheden en niet-gouvernementele organisaties, en andere geïnteresseerden om zo bij te dragen aan een gefundeerd publiek debat over religie en maatschappij.

Positie leerstoel binnen en buiten de faculteit
De leerstoel wordt binnen de Faculteit geplaatst in de vakgroep Vergelijkende Religiewetenschappen. De leerstoel levert een bijdrage aan het onderwijs in de faculteit en sluit nauw aan bij de leerstoelen, ‘levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid’ en ‘godsdienstpsychologie met bijzondere aandacht voor geestelijke verzorging en welzijn’, in de faculteit, en de leerstoel ‘Herstelbevordering bij ernstige psychische aandoeningen’, van de faculteit GMW van de UG, die ook gevestigd is door Lentis.

Promotieonderzoek zal worden ondergebracht in de Graduate School van de UG.

Stichting Lentis GGZ
Lentis is een grote GGz-instelling in het Noorden en midden van Nederland. Ze levert zorg aan jongeren, volwassenen en ouderen die psychische problemen ervaren. De instelling heeft ruim 4000 medewerkers en heeft jaarlijks 30.000 patiëntcontacten. De missie is:
“… het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door het versterken van autonomie en het vergroten van persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren. Daarnaast door het verbeteren van de kwaliteit van leven en door het verlichten van lijden.”

Als maatschappelijke organisatie wil Lentis inspelen op leefstijl en zingeving, thema’s die momenteel sterk in de maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling staan. Ook is zingeving nadrukkelijk verbonden met de oorsprong van de organisatie; die in 1895 door de ‘Christelijke vereniging tot verzorging van krankzinnigen en zenuwlijders’ werd opgericht. Daarnaast geeft de centrale cliëntenraad (CCR) van Lentis aan dat zingeving voor hen een speerpunt is.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De beoogde bijzonder hoogleraar die wij zoeken is:

een gepromoveerde psychiater en (inter)nationale autoriteit op het gebied van zingeving en leefstijl, met een academisch profiel blijkend uit:

• een ruime onderzoekservaring en constante stroom wetenschappelijke publicaties
• (pro)actief zijn in de overdracht van kennis (handboeken, bij- en nascholing, congresorganisatie)
• ervaring met het begeleiden van studenten, opleidelingen, promovendi, junior- en senior-onderzoekers
• verrichten van review- en redactie werk voor tijdschriften
• schrijven van richtlijnen, zorgstandaarden en of generieke modules
• een ruime ervaring in het verkrijgen van fondsen voor onderzoek en innovatie en het beoordelen onderzoek aanvragen (o.a. ZonMw).

De beoogde bijzonder hoogleraar:

beschikt over een breed (inter)nationaal netwerk betreffende leefstijl en zingeving in relatie tot (geestelijke) gezondheidzorg, en geeft blijk van leiderschap, blijkend uit het initiëren van innovaties, onderzoeksprojecten en op diverse wijze overdragen van kennis op gebied leefstijl en zingeving in de GGZ.

De bijzonder hoogleraar kan zich woordelijk en schriftelijk goed uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Ervaring als leidinggevende binnen de gezondheidszorg, maatschappelijke betrokkenheid en zichtbaarheid in de media zijn een pre.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden.

De leerstoel wordt mogelijk gemaakt doordat Stichting Lentis conform de cao GGZ een betaalde kracht voor 0,2 fte aanstelt, en deze ter beschikking stelt aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel zal worden ingesteld voor een periode van vijf jaar, met de intentie van verlenging.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.

Datum van indiensttreding: bij voorkeur 1 juni 2023, of zo spoedig mogelijk daarna

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Taal en cultuur
  • max. 8 uur per week
  • Gepromoveerd
  • V23.0153

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou