Effectieve interventies voor jongeren in de georganiseerde criminaliteit

Effectieve interventies voor jongeren in de georganiseerde criminaliteit

Geplaatst Deadline Locatie
1 feb 23 feb Rotterdam
Effectieve (preventieve) interventies voor jongeren in de georganiseerde criminaliteit

Functieomschrijving

Wat werkt om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit? Wat voor interventies werken als jongeren al betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit? Hoe kunnen we in de praktijk doen wat werkt en wat is nodig voor goede implementatie? Ben je nieuwsgierig naar deze vragen en wil je deel uitmaken van een dynamisch, multidisciplinair samenwerkingsverband van universiteiten, praktijkinstellingen en gemeenten? Kom dan bij het EPIC consortium!

Functie-omschrijving
EPIC is een samenwerkingsverband van onderzoekers van universiteiten, hogescholen en relevante praktijkpartners dat de komende vier jaar onderzoek gaat doen naar manieren waarop jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit en georganiseerde criminaliteitsgroepen, en hoe dit het beste kan worden voorkomen. Drie universiteiten (de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie & psychosociale zorg van het Amsterdam UMC, de afdeling Youth & Family van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de afdeling Orthopedagogiek: en Pedagogische Wetenschappen, Forensische Orthopedagogiek van Universiteit Utrecht) zijn als partners in het EPIC consortium verantwoordelijk voor het interventieonderzoek dat we gaan uitvoeren.

Als onderdeel van EPIC zijn Amsterdam UMC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht op zoek naar drie gemotiveerde PhD-kandidaten voor onderzoeksprojecten naar het optimaliseren van lokaal aanwezige (preventieve) interventies gericht op jongeren in de georganiseerde criminaliteit en het onderzoeken van de effectiviteit van deze programma’s.

PhD project 1: Het verbeteren van preventie- en interventiestrategieën gericht op jongeren in georganiseerde criminaliteit
In dit project onderzoeken we in één of twee gemeentes hoe bestaande interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit kunnen worden verbeterd. Het onderzoek maakt deel uit van een leer- en ontwikkelcyclus die samen met gemeenten, betrokken praktijkinstellingen en (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders wordt doorlopen. Hierbij hebben we specifiek aandacht voor: hoe relevante kennis uit bestaand onderzoek (en lopend onderzoek binnen de andere EPIC projecten) kan bijdragen aan (vroeg)signalering en verbeterde interventies; de integrale aanpak waarin interventies zijn ingebed; de kansen en belemmeringen die professionals ondervinden om jongeren die risico lopen op of betrokken zijn bij georganiseerde criminaliteit te bereiken en te helpen.

Het PhD-project is gericht op het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:
 • Wat zijn potentieel effectieve interventies om toetreding tot en betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit te verminderen?
 • Hoe kunnen jongeren die risico lopen op betrokkenheid bij georganiseerde criminaliteit vroegtijdig worden geïdentificeerd?
 • Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor professionals in interventies gericht op toetreding tot en betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Hoe kunnen bestaande interventies gericht op jongeren in de georganiseerde criminaliteit worden verbeterd?

(Co-)promotoren: Prof. dr. Eva Mulder, Prof.dr. Lucres Nauta-Jansen, dr. Lieke van Domburgh

PhD project 2: Wat werkt voor jongeren om te voorkomen dat zij betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit?
In dit project onderzoeken we bestaande interventies die in verschillende Nederlandse gemeenten worden ingezet om te voorkomen dat jongeren betrokken raken bij georganiseerde criminaliteit. Met kwalitatieve en kwantitatieve methoden (interviews, quasi-experimenten, herhaalde N=1 studies) brengen we de effectiviteit (wat werkt?), werkzaamheid (hoe werkt het?) en de doelgroep (voor wie werkt het?) van interventies in kaart.

Dit project is gericht op het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen:
 • Wat is de effectiviteit van preventieve interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn de werkzame elementen van de preventie interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • In hoeverre zijn programma- (intensiteit, duur, wijze van uitvoering) en/of deelnemerskenmerken (leeftijd, betrokkenheid van familieleden bij georganiseerde criminaliteit, psychische kenmerken van jongeren) van invloed op verschillen in effectiviteit van de preventieve interventies?

De aanstelling van deze promovendus zal bij de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn.

(Co-)promotoren: Prof. dr. Annemiek Harder, Prof. dr. Robert Vermeiren

PhD project 3: Stoppen met (betrokkenheid bij) georganiseerde misdaad: wat werkt?
In het derde PhD project zal onderzoek gedaan worden naar interventies die moeten bijdragen aan het stoppen met betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. In verschillende steden zullen verschillende interventies worden onderzocht. Het gaat om interventies als toeleiding naar werk, programma’s aangeboden op school en mogelijk andere interventies die ingezet worden met als doel het beëindigen van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. Bij interventies met een relatief kleine instroom zal gebruik gemaakt worden van een SCED (single case experimental design) en bij interventies op scholen van een randomized controlled trial om effectiviteit vast te stellen.

Dit PhD-project is gericht op het beantwoorden van de onderstaande onderzoeksvragen:
 • Wat is de effectiviteit van interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • Wat zijn werkzame elementen van de interventies gericht op betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit?
 • In hoeverre zijn programma- (intensiteit, duur, wijze van uitvoering) of deelnemerskenmerken (leeftijd, betrokkenheid van familieleden bij georganiseerde criminaliteit, psychische kenmerken) van invloed op verschillen in effectiviteit van de interventies?

De aanstelling van deze promovendus zal bij Universiteit Utrecht zijn.

(Co-)promotoren: Prof. dr. Jessica Asscher, Prof. dr. Veroni Eichelsheim

Jouw taken
Je gaat onderzoek doen binnen het door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) gefinancierde EPIC-project. Het doel van het project is het effectief verminderen van de betrokkenheid van jongeren bij georganiseerde criminaliteit. Je belangrijkste taak is het uitvoeren van het onderzoek en het publiceren van een proefschrift. Daarnaast heb je als taken:
 • Organiseren en uitvoeren van de dataverzameling bij gemeenten, jongeren en professionals;
 • Het analyseren van de verkregen kwalitatieve en kwantitatieve data;
 • Schrijven van (Engelstalige) artikelen voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften die uiteindelijk je proefschrift zullen vormen;
 • Actieve participatie in het EPIC-consortium;
 • Presenteren van onderzoeksbevindingen op (inter)nationale congressen en voor maatschappelijke partners;
 • Het volgen van relevante cursussen voor promovendi.

Bijzonderheden
Reizen naar locaties in de praktijk maakt onderdeel uit van de functie.

De promovendi zijn alle drie werkzaam bij een andere universiteit, maar vormen samen een team.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Master in de (forensische) psychologie, (forensische) (ortho)pedagogiek, criminologie, of een ander relevant vakgebied;
 • Affiniteit en, zo mogelijk, ervaring met toegepast (interventie) onderzoek;
 • Ervaring met kwantitatieve dataverzameling (alle projecten);
 • Ervaring en affiniteit met statistische analysetechnieken;
 • Ervaring met kwalitatieve dataverzameling (project 1);
 • Aantoonbaar goede Nederlands- en Engelstalige schrijfvaardigheden;
 • Goede sociale vaardigheden en vermogen tot samenwerken met zowel onderzoekers, praktijkprofessionals als jongeren en ouders.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 maart 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand in het eerste jaar en € 3.539 bruto per maand op fulltime basis in het vierde jaar, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte-1,0 fte. Het contract wordt aangegaan voor de duur van een jaar en kan op basis van goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden worden verlengd met nog drie jaar, resulterend in een totale aanstelling van vier jaar op basis van 1fte.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Afdeling
Je gaat werken voor het team Jeugd en Gezin van prof.dr. L.G.M.T. (Loes) Keijsers.

Toekomstige generaties verdienen de best mogelijke kansen op persoonlijke groei, levensgeluk en mentale gezondheid. De missie van team Jeugd en Gezin is het genereren de theoretische kennis, toepassingen en professionele kunde die nodig is om invloedrijke omgevingsfactoren (zoals opvoeding) te optimaliseren.

We onderzoeken thema’s die praktisch relevant zijn en actueel spelen in de maatschappij, gebruik makend van state-of-the-art onderzoeksmethoden. Onze onderzoeksvragen halen we op uit de maatschappij (bijv. met co-creatie). Methoden waarin we excelleren zijn kwantitatief (bijv. observaties, Experience Sampling Methoden) en kwalitatief (bijv. co-creatie met doelgroepen). We lopen voorop in Open Science. Team Science is ons uitgangspunt, omdat we geloven dat samenwerken niet alleen leuker is, maar ook leidt tot betere resultaten.

Deze relevante state-of-the-art kennis vertalen we naar producten (bijv. opvoedinterventies, adviezen voor ouders en professionals, preventieve eHealth apps) die aansluiten bij de professional, opvoeder en/of jeugdige in de huidige maatschappij.

Binnen het project wordt samen gewerkt met het team Beleid, Politiek en Samenleving van prof. dr. Peter Scholten van het Department Department of Public Administration and Sociology.

Beleid, Politiek en Samenleving is een interdisicplinair team dat onderzoek doet en onderwijs verzorgt op een breed scala aan complexe beleidsonderwerpen. Opererend volgens de principes van ‘team science’, beoogt het team een stimulerende en creatieve omgeving te verzorgen voor academische ontwikkeling. Naast wetenschappelijke impact zijn ook maatschappelijke impact en engagement (met gemeenschappen, overheden, organisaties) handelsmerken van het team. Binnen het team zijn diverse specialisaties zoals rond institutionele veranderingen, welzijn en inclusie, Europees en wereldwijd beleid, veerkrachtige steden, e-governance en migratie en diversiteit.

Additionele informatie

Voor meer informatie over de EUR verwijzen we je graag naar onze website www.eur.nl.

Wil je meer informatie over de vacature? En/of wil je meer informatie over het project? Dan kun je contact opnemen met de leden van de begeleidingsteams: prof. dr. Eva Mulder (e.mulder1@amsterdamumc.nl), prof. dr. Annemiek Harder (harder@essb.eur.nl) en prof. dr. Jessica Asscher (j.j.asscher@uu.nl).

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4043

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met de sluitingsdatum solliciteren voor deze functie. Voeg je motivatiebrief, cijferlijst en CV toe bij je sollicitatie.

De sollicitatieprocedure bestaat uit tenminste 1 sollicitatiegesprek en mogelijk nog een 2e gesprek. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 10 of 12.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt tot en met de sluitingsdatum solliciteren voor deze functie. Voeg je motivatiebrief, cijferlijst en CV toe bij je sollicitatie.

De sollicitatieprocedure bestaat uit tenminste 1 sollicitatiegesprek en mogelijk nog een 2e gesprek. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 10 of 12.

We zien je sollicitatie graag tegemoet.

EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Solliciteer uiterlijk op 23 feb 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).