Hoogleraar Ondernemingsrecht en Financiering

Hoogleraar Ondernemingsrecht en Financiering

Geplaatst Deadline Locatie
8 feb 24 mrt Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Hoogleraar Ondernemingsrecht en Financiering (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Private, Business & Labour Law, locatie Tilburg, wetenschapsgebied: Ondernemingsrecht. Duur arbeidsovereenkomst: 12 (intern)/18 maanden (extern) met zicht op contract voor onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Bij Tilburg Law School zoeken we per 1 september 2024 een hoogleraar op het gebied van het ondernemingsrecht en financiering, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid.

Context
Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde. De internationale oriëntatie van Tilburg Law School is terug te zien in het aanbod van bachelor- en masterprogramma’s, de internationale staf en het internationale netwerk. Het onderzoek is georganiseerd in vier interdepartementale Signature Plans: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Responsible Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

De leerstoel is gesitueerd binnen het departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School. Het departement PBLL omvat per 1 januari 2024 70 fte. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Responsible Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Relations in a Sustainable Society (https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/departments/pbll/research/connecting-organizations). Het recht wordt niet alleen bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek maar ook vanuit andere onderzoeksmethodes en disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op rechtswetenschap en -praktijk. 

Binnen het ondernemingsrecht zijn diverse deelgebieden relevant: corporate law/company law (de rechtsregels die de interne structuur van bedrijven bepalen), corporate governance (de organisatie van het bestuur van de onderneming) en financiering (de financiering van ondernemingen naast de regels voor financiële markten en banken). Dit laatste deelgebied wordt bestudeerd vanuit Nederlands, Europees en Anglo-Amerikaans recht, waarbij in het bijzonder veel aandacht wordt besteed aan de wisselwerking met economie. Veel van het onderzoek op dit deelgebied is dan ook multidisciplinair.

Functiebeschrijving 
Het gebied van ondernemingsrecht en financiering wordt in belangrijke mate door Europese en internationale regelgeving bepaald, naast het nationale recht. Deze regels leggen tegenwoordig ook verplichtingen op aan het bestuur van ondernemingen voor maatschappelijke effecten van de onderneming, in het bijzonder ten aanzien van duurzaamheid. Financiering speelt een centrale rol in deze ontwikkelingen. Men spreekt tegenwoordig van duurzame financiering, waarbij rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governance (ESG) kwesties en risico's, met als doel de langetermijninvesteringen in duurzame economische activiteiten en projecten te verhogen. De bestudering van dit gebied neemt een grote plaats in binnen het departementale onderzoek en sluit aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen. De regelgeving op dit gebied wordt bovendien sterk beïnvloed door inzichten uit de economie en empirisch onderzoek, terwijl ook het juridisch onderzoek op dit gebied veelal een multidisciplinair karakter heeft. 

Wij zijn op zoek naar een hoogleraar op het gebied van het ondernemingsrecht en financiering, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid, ter aanvulling van de reeds aanwezige expertise op het gebied van nieuwe technologische ontwikkelingen. De behoefte is een hoogleraar aan te trekken met een groot inzicht in de werking van financiering, bezien vanuit een ondernemingsrechtelijke bril, die over de kennis en expertise beschikt om een leidende rol te spelen bij de actuele en toekomstige ontwikkelingen op dit gebied, en de deskundigheid bezit om verantwoordelijkheid te dragen voor het onderwijs in het geldende en toekomstige recht.

Het onderwijs, dat voorbereidt op de Nederlandse en internationale juridische beroepspraktijk en het rechtswetenschappelijk onderzoek, is een belangrijk deel van het takenpakket. De hoogleraar is samen met de collega’s verantwoordelijk voor het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs (ondersteund door de staf van het departement), met aandacht voor onderwijsinnovatie. Deze verantwoordelijkheid geldt in ieder geval ten aanzien van kernvakken op het gebied van Ondernemingsfinanciering. De hoogleraar moet een inspirerend voorbeeld zijn voor studenten, wat onder meer inhoudt dat de hoogleraar ook zelf onderwijs geeft, en scripties begeleidt. Daarnaast is de hoogleraar ook verantwoordelijk (gezamenlijk met andere collega’s) voor andere vakken die door het departement worden verzorgd (in de bachelor- en masteropleidingen van TLS en bij andere opleidingen) op het brede gebied van ondernemingsrecht en moet in staat en bereid zijn deze zelf te verzorgen en aan te sturen, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Responsible Organizations. In dat kader wordt van de hoogleraar een leidende rol verwacht bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van het duurzaam ondernemingsrecht, waarbij uiteraard ontwikkelingen in Nederland, en in de EU een belangrijke rol vervullen. We zoeken daarom een kandidaat die niet alleen kennis heeft van Nederlands recht maar ook breder beslagen is en significante internationale publicaties heeft. Daarbij wordt ook interesse en bij voorkeur ervaring met multidisciplinair onderzoek verwacht (met name kennis van economie). Het onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. De hoogleraar zal promovendi begeleiden en dient zich sterk in te spannen in het verwerven van tweede- en derde geldstroominkomsten. Gelet op de veelheid van onderwerpen en taken binnen PBLL zoeken wij daarom niet slechts naar een specialist op een deelgebied van het ondernemingsrecht, maar vooral ook een wetenschapper met brede belangstelling en ervaring die op diverse terreinen een verantwoordelijke positie kan innemen en sturing kan geven.

Binnen het departement PBLL heerst een cultuur van teamspirit en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de taken en de werksfeer. Van de nieuwe hoogleraar wordt verwacht dat deze binnen het departement een leidende en inspirerende rol speelt voor de andere medewerkers, en samen met andere collega’s verantwoordelijkheid draagt voor de vervulling van bestuurs- en managementtaken. Dit vereist goede communicatieve vaardigheden en een positieve, constructieve instelling naast een verbindende leiderschapsstijl. Daarbij is – mede gelet op de zeer gemengde opbouw van het departement – aandacht voor en een positieve houding ten opzichte van een inclusieve cultuur vereist. Verder wordt van de hoogleraar ook een actieve en medebepalende rol buiten het departement verwacht. Dit houdt niet alleen in de communicatie met faculteit en collega’s buiten het departement en vervulling van facultaire taken, maar ook de zichtbaarheid en opbouwen van een netwerk buiten de universiteit in de praktijk van het ondernemingsrecht en ondernemingsfinanciering, zowel in de rechtspraktijk als in het kader van overheid(sbeleid) en bij ondernemingen.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

Het departement PBLL is op zoek naar een wetenschappelijk opgeleid ondernemingsrechtelijk jurist die beschikt over: 

 • uitstekende kennis van het nationale en internationale ondernemingsrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) nationale én internationale publicaties op het gebied van ondernemingsrecht en financiering mede met aandacht voor duurzaamheid, bij voorkeur met aandacht voor andere disciplines; 
 • een onderzoeksfocus op ontwikkelingen rond duurzaamheid in het ondernemingsrecht en financiering, blijkend uit relevante publicaties als hiervoor omschreven; 
 • kennis van/ervaring met multidisciplinair onderzoek, in het bijzonder economie;
 • bestuurlijke ervaring binnen de academische wereld;
 • een netwerk binnen de Nederlandse en internationale rechtswetenschap op het gebied van het ondernemingsrecht, alsmede de Nederlandse ondernemingsrechtpraktijk;
 • wetenschappelijke integriteit, ervaring met het werken in teams van onderzoekers en het op correcte wijze erkennen van de bijdragen van anderen aan onderzoeksresultaten;
 • ervaring met het aanvragen en verwerven van (persoonsgebonden en/of gezamenlijke) onderzoeksfinanciering, inclusief het bestuur en beheer van extern gefinancierde onderzoeksprojecten;
 • ervaring met het geven en ontwikkelen van Nederlands en Engelstalig onderwijs op het gebied van ondernemingsrecht, financiering en economie;
 • bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 • uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift;
 • uitstekende interpersoonlijke, alsmede sterke en effectieve communicatieve vaardigheden;
 • Verbindend leiderschap: de kandidaat heeft ervaring met het coachen en begeleiden van andere onderzoekers, promovendi, en docenten, en draagt mede zorg voor een goed en veilig werkklimaat en een open en inclusieve organisatiecultuur. De kandidaat heeft een inspirerende en vernieuwende rol in de organisatie van onderzoek en onderwijs, neemt initiatief en weet draagvlak te vinden in de organisatie met respect voor ieders inbreng. Tevens is er de bereidheid om facultaire taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen;
 • Academic Citizenship: aantoonbare bereidheid (mede blijkend uit ervaring) om bij te dragen aan het goed functioneren van departement, faculteit en universiteit, onder meer door (samen met anderen) leiding te geven aan het departement en te participeren in facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden voor zover wenselijk voor een goede functievervulling; 
 • Teamgeest: voelt zich onderdeel van een team en uit dit door samenwerking, het delen van kennis en ervaringen en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8-1,0 fte (32-40 uur per week);
 • Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris van minimaal €6.648,- en maximaal €9.680,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel H2 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze bijna 2800 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Private, Business and Labour Law

Het Department Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit ongeveer tachtig onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. Zie voor meer informatie https://www.tilburguniversity.edu/about/schools/law/departments/pbll
U maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die u wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor u klaar om u te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs. 

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via de decaan Prof.dr. G.A.C. Vervaeke, g.a.c.vervaeke@tilburguniversity.edu.

We nodigen je uit om uiterlijk 24 maart 2024 (23:59 CET) online te solliciteren voor deze functie. 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €6648—€9680 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22129

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. officiële kopie universitaire diploma
 4. beste publicatie en publicatielijst
 5. onderzoeksvoorstel of onderzoeksagenda
 6. contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 16 en 18 april 2024. 
Tilburg Law School maakt gebruik van gestructureerde gesprekken en onderdeel hiervan is een vaste benoemingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 1. Prof. dr. Maurice Adams, chair
 2. Prof. dr. Joseph Mc Cahery, member 
 3. Prof. mr. dr. Stavros Zouridis, member
 4. Prof. dr. Panos Delimatsis, member
 5. Prof. dr. Morag Goodwin, member    

De selectiegesprekken vinden plaats met een vertegenwoordiging van bovengenoemde commissie, aangevuld met een lid van de vakgroep en een lid van een zusterfaculteit met kennis van het vakgebied. De selectiecommissie wordt ondersteund door een studentlid en een secretaris.

Je start idealiter op 1 september 2024 met werken voor Tilburg University.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Graag de volgende documenten toevoegen aan de sollicitatie:

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. officiële kopie universitaire diploma
 4. beste publicatie en publicatielijst
 5. onderzoeksvoorstel of onderzoeksagenda
 6. contactgegevens van minimaal twee referentiepersonen (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 16 en 18 april 2024. 
Tilburg Law School maakt gebruik van gestructureerde gesprekken en onderdeel hiervan is een vaste benoemingsadviescommissie. Deze commissie bestaat uit de volgende leden:

 1. Prof. dr. Maurice Adams, chair
 2. Prof. dr. Joseph Mc Cahery, member 
 3. Prof. mr. dr. Stavros Zouridis, member
 4. Prof. dr. Panos Delimatsis, member
 5. Prof. dr. Morag Goodwin, member    

De selectiegesprekken vinden plaats met een vertegenwoordiging van bovengenoemde commissie, aangevuld met een lid van de vakgroep en een lid van een zusterfaculteit met kennis van het vakgebied. De selectiecommissie wordt ondersteund door een studentlid en een secretaris.

Je start idealiter op 1 september 2024 met werken voor Tilburg University.

Solliciteer uiterlijk op 24 mrt 2024 23:59 (Europe/Amsterdam).