Decaan Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Decaan Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
23 feb 10 mrt Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De decaan is, binnen de universitaire kaders, integraal verantwoordelijk voor de aansturing van de faculteit en in die hoedanigheid tevens haar boegbeeld. De decaan geeft leiding aan de faculteit vanuit een heldere, toekomstgerichte visie op onderwijs, onderzoek en valorisatie. De decaan werkt daarin nauw samen met onderwijs- en onderzoeksdirecteuren en afdelingsvoorzitters van de faculteit, met medewerkers en studenten in de verschillende medezeggenschapsorganen, raden en commissies en met collega- decanen. De decaan legt verantwoording af aan het College van Bestuur.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De kandidaat

 • beschikt over aantoonbare visie en ambitie met betrekking tot relevante ontwikkelingen in onderwijs, onderzoek en valorisatie binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen (zoals vastgelegd in het facultair strategisch plan), en kan vanuit verbinding met de UvA-organisatie de vertaalslag daarvan naar de faculteit en de samenleving maken;
 • is een inspirerend en verbindend leider, met aantoonbare leidinggevende capaciteiten opgedaan in een complexe academische omgeving, en werkt vanzelfsprekend samen met sleutelspelers in de faculteit aan het verder uitbouwen van de strategische lijnen;
 • ontwikkelt kaderstellend facultair beleid met ruimte voor decentraal beleid op het niveau van de afdelingen en instituten van de FMG;
 • schept actief de voorwaarden voor samenwerking met afdelingen en instituten in andere faculteiten van de UvA, met het oog op bevordering van interdisciplinariteit en maatschappelijke impact;
 • is (inter)nationaal gezaghebbend hoogleraar op zijn/haar vakgebied binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen en heeft aantoonbare affiniteit met de maatschappij- en gedragswetenschappen in brede zin.
 • heeft een duidelijke passie voor onderwijs en een scherp oog voor het belang van studenten;
 • heeft ervaring met complexe vraagstukken en “management of change”, bij voorkeur (ook) in het onderwijs, en kan daarin waar nodig overtuigend en daadkrachtig handelen;
 • geeft actief invulling aan het streven van de UvA naar gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie, en levert onder andere door voorbeeldgedrag een bijdrage aan een gedeelde cultuur van openheid, generositeit en inclusiviteit;
 • schept een veilige en rechtvaardige werkomgeving, waarin gewaakt wordt voor machtsmisbruik en waar sociale veiligheid van medewerkers en studenten de hoogste prioriteit heeft;
 • werkt visiegericht aan HR-beleid, waaronder Erkennen & Waarderen, en heeft oog voor de positie van medewerkers met verschillende achtergronden in de verschillende facultaire afdelingen, en voor de positie van docenten en OBP;
 • heeft een visie op, affiniteit en ervaring met effectieve, constructieve en proactieve samenwerking met medezeggenschapsorganen en facultaire bestuurders, bij voorkeur in een complexe onderwijs- en onderzoeksorganisatie;
 • draagt actief bij aan de ontwikkeling van de UvA, en handelt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid als medebestuurder van de universiteit, met oog voor de belangen van de FMG;
 • kan de faculteit vertegenwoordigen in interne en/of externe gremia alsmede nationale, Europese en internationale netwerken en/of relaties;
 • kan relaties met (maatschappelijke) partners opbouwen en onderhouden in het belang van de faculteit.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Een uitdagende functie in een internationaal toonaangevende, maatschappelijk betrokken organisatie. De decaan wordt voltijds benoemd (1 fte) voor een periode van vier jaar, met mogelijkheid voor herbenoeming. De functie is ingeschaald volgens UFO profiel Decaan 1 in schaal 18 van de cao Nederlandse Universiteiten en kent arbeidsvoorwaarden passend bij het niveau van de functie.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

De Universiteit van Amsterdam (UvA) wil als brede, toonaangevende universiteit samen met partners een waardevolle bijdrage leveren aan onderwijs en wetenschap en de aanpak van complexe, maatschappelijke vraagstukken. Wij zijn een ambitieuze, creatieve en publieke universiteit in Amsterdam. We zijn tegelijk onafhankelijk en betrokken. We werken aan een duurzame, welvarende toekomst en staan voor rechtvaardigheid en gelijke kansen. We luisteren en bieden de vrijheid om ongehinderd vragen te stellen, nieuwsgierig te zijn en te debatteren. Dat doen we met respect voor ieders inbreng, achtergrond en overtuiging, en in een omgeving die sociaal en intellectueel veilig is. Bij de UvA studeren 43.000 studenten en werken zo’n 9000 medewerkers, verdeeld over vier campussen in Amsterdam.

Afdeling

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

De grote maatschappelijke uitdagingen voor de wereld, Nederland en Amsterdam hebben vrijwel zonder uitzondering te maken met hoe we leven en samenleven, met menselijk gedrag en (in)richting van de maatschappij. De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) wil -nu en in de toekomst- door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie deze uitdagingen aangaan in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners. De FMG is met ongeveer 1.400 medewerkers en ruim 11.500 studenten de grootste faculteit van de UvA, en de grootste faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen in Nederland. De FMG kent vier domeinen, die elk een betrekkelijk grote mate van autonomie hebben in beleidsvoorbereiding en – uitvoering binnen facultaire en universitaire kaders.

De vier FMG domeinen zijn: Communicatiewetenschap, Pedagogische en Onderwijswetenschappen, Psychologie en Sociale Wetenschappen. De faculteit staat voor een aantal belangrijke strategische uitdagingen, mede veroorzaakt door de internationaliseringsdiscussie en toenemende druk op de onderzoeksbudgetten. Momenteel is de universitaire en facultaire strategie 2021-2026 en het landelijke sectorplan Social Sciences and Humanities 2022 leidend. De beoogde decaan neemt de verdere implementatie van deze strategie ter hand op een inspirerende en richtinggevende wijze met draagvlak bij relevante stakeholders binnen en buiten de UvA. In de komende jaren zal de beoogde decaan ook het voortouw nemen in de ontwikkeling van een facultaire strategie voor de periode na 2026. Een visie op internationalisering en sensitiviteit voor wat er speelt op de diverse niveaus en welke impact dit kan hebben is daarbij cruciaal.

Onderwijsambities

Het onderwijs aan de UvA is onderzoeksintensief, gericht op academische vorming en geeft gestalte aan differentiatie en specialisatie. Dit vereist een intrinsiek gemotiveerde en ambitieuze houding van studenten en een hoge mate van professionaliteit van docenten en onderlinge kennisdeling. Door het onderwijs innovatief te digitaliseren werkt de FMG toe naar kwalitatief hoogwaardig blended learning onderwijs. De FMG werkt continu aan het actualiseren van haar onderwijsportfolio, om aan te blijven sluiten bij de stand van de wetenschap, maatschappelijke behoeften en wensen van studenten. In de komende jaren moet het onderwijsportfolio verder worden gedifferentieerd en geprofileerd om te voldoen aan de behoeften van de toekomst.

Naast disciplinaire onderwijsprogramma’s, verzorgt de FMG interdisciplinaire programma’s binnen en buiten de faculteit, zoals Computational Social Science, Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, PPLE, Psychobiologie, Bèta-Gamma en Future Planet Studies. De FMG heeft de ambitie om de maatschappelijke impact en zichtbaarheid van haar onderwijs verder te vergroten en te versterken door o.a. een concrete bijdrage aan leven lang ontwikkelen in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Onderzoeksambities en impact

De FMG is toonaangevend en onderscheidend goed in innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen en omvat vier sterke onderzoeksinstituten met ieder een uniek onderzoeksprofiel. De basis voor ons wetenschappelijk onderzoek zijn sterke disciplines, maar de FMG stimuleert ook interdisciplinair onderzoek door o.a. het zwaartepuntenbeleid. Daarnaast participeert FMG in de vier universitaire interdisciplinaire thema’s: Veerkrachtige samenleving, Duurzame welvaart, Verantwoorde digitale samenleving en Gezonde Toekomst. De faculteit heeft de afgelopen tijd geïnvesteerd in Social and Behavioural Data Science en in de onderzoeksinfrastructuur. De faculteit heeft een zeer sterke internationale reputatie en de ambitie is om de prestaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te behouden, waarbij naast de persoonsgebonden onderzoekssubsidies aandacht is voor (inter)nationale consortia en samenwerking met maatschappelijke partners. De focus van het impactbeleid ligt op de maatschappelijke uitdagingen en transities die bijdrage aan een duurzame, eerlijke en rechtvaardige samenleving. Dat bereiken we door naast disciplinair ook transdisciplinair onderzoek te stimuleren om complexe maatschappelijke vraagstukken aan te pakken en nieuwe inzichten te genereren.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Management
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • AT UVA 20240223

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou