Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Over de Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Naast onderwijs is onderzoek een primaire taak van de HvA.

Het unieke aan hbo-onderzoek is dat het is geworteld in de beroepspraktijk. Dit praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek heeft verschillende functies. De HvA ontwikkelt kennis en laat deze kennis doorwerken in de beroepspraktijk en maatschappij. Daarnaast draagt het onderzoek bij aan het onderwijs.

Met onderzoek levert de HvA een bijdrage aan het opleiden van betere professionals. Enerzijds doordat de kennis die wordt ontwikkeld, in de opleidingen wordt gebruikt om studenten state-of-the-art kennis over de toekomstige beroepspraktijk mee te geven. Anderzijds doordat studenten in hun opleiding onderzoeksgerelateerde vaardigheden verwerven zoals kritisch denken, informatievaardigheden, onderzoeksmethodes etc. Afgestudeerden van de HvA zijn zich bewust dat de wereld om hen heen constant verandert en zijn in staat op basis van een onderzoekende attitude en de bijbehorende vaardigheden hun vakkennis op peil te houden en hun handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

De lectoren van de HvA zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Zij doen dat vanuit een lectoraat met een thema dat past binnen het onderzoeksprogramma van een faculteit. Zij doen dat samen met docenten die voor een deel van hun tijd werkzaam zijn in onderzoek. Docenten vormen het hart van het praktijkgerichte onderzoek van de HvA. Enerzijds om onderzoek te doen en anderzijds om studenten op te leiden tot evidence based professionals.

Bij de HvA is het onderzoek organisatorisch ondergebracht in de kenniscentra van de zeven faculteiten. Elk kenniscentrum heeft een overkoepelend onderzoeksprogramma waaraan invulling wordt gegeven door de lectoraten. Vanuit hun thuisbasis nemen lectoren deel aan faculteitoverstijgend onderzoek in de speerpunten. Dat zijn de onderzoeksthema’s waarmee de HvA zich verbindt aan de regio Amsterdam. Speerpunten zijn gericht op het oplossen van maatschappelijke en grootstedelijke vraagstukken. Hierin werkt de HvA nauw samen met het Amsterdamse bedrijfsleven (o.a. via de Amsterdam Economic Board), maatschappelijke instellingen en de andere kennisinstellingen binnen de Amsterdam Academic Alliance (AAA).

Writing history, creating tomorrow