Promovendus ‘data’ praktijken in het sociale zorgdomein

Promovendus ‘data’ praktijken in het sociale zorgdomein

Geplaatst Deadline Locatie
29 mei 15 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Door de formele decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden op het terrein van de zorg en ondersteuning naar lokale overheden ontstaan nieuwe vragen over de inrichting van de lokale verzorgings- of participatiesamenleving. Bijvoorbeeld door wie en hoe publieke belangen worden gedefinieerd (zoals solidariteit, rechtvaardigheid, toegankelijkheid) en normen worden gesteld over het delen van ‘data’ en de toegang en kwaliteit van de lokale zorg. Hoe wordt daar in de praktijk verantwoording over afgelegd? De (nieuwe) verhouding tussen burgers, overheid en maatschappelijke (en commerciële) organisaties leidt tot gevarieerde werkpraktijken die we inzichtelijk willen maken. Het belang dat toegedicht wordt aan data-ondersteuning en data-sturing en de experimenten en projecten die daarmee lokaal worden uitgevoerd, willen we nadrukkelijk meenemen.

De eerste evaluaties van de nieuwe ‘data’ praktijken in het lokale sociale domein laten zien dat niet op al deze vragen vooraf een antwoord bestond, of tijdens de uitvoering een antwoord gevonden wordt. Begrippen als zelfredzaamheid, transparantie, informatierechten en participatie krijgen wisselende invulling en worden vanuit verschillende perspectieven benaderd. De spanning tussen de lokale beleidsvrijheid en het voorkomen van willekeur, onuitvoerbaar beleid of tekortschietende sociale bescherming is voelbaar.

Het vertrouwen van burgers in goede lokale zorg en hulpverlening is mede gebaseerd op verwachtingen en beschikbare informatie. De rol die `data’ speelt bij de (veranderende) definiëring van wat publiek belang is, maar ook bij de ervaren betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en transparantie in en van de lokale zorg is onderdeel van dit onderzoeksproject. Wat zijn de randvoorwaarden voor een legitieme uitoefening van de lokale zorgtaken in een steeds meer data-gedreven context?

Het PhD onderzoek behelst in eerste aanleg kwalitatief onderzoek naar de (bijvoorbeeld succesvolle en falende) praktijken in het lokale sociale domein. Het doel is een systematische literature review uit te voeren en ten minste 3 casus studies. In vergelijkende casestudies kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen bijvoorbeeld de werking van lokale loketten, maar ook rond de uitwisseling van voor de zorg en ondersteuning relevante informatie in complexe zorgsituaties (met bijvoorbeeld veel hulpverleners). Betrokkenheid van een of enkele gemeenten behoort tot de opties.

Taken:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van de onderzoeksopzet.
 • Verzorgen en volgen van onderwijs  met een maximum van 25 % van de aanstelling.
 • Het publiceren van wetenschappelijke artikelen en/of proefschrift over het onderzoek.
 • Waar mogelijk initiatie van en deelname aan kennisoverdracht naar externe partijen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO master diploma in een relevante sociaal-wetenschappelijke discipline   (e.g. sociologie, antropologie, bestuurskunde).
 • Ervaring met kwalitatief onderzoek (e.g. interviews, observaties, discours analyse).
 • Aantoonbaar vermogen om leesbare en gedegen wetenschappelijke teksten te schrijven in het Nederlands en Engels.
 • Aantoonbaar enthousiasme voor het werken met diverse disciplines en maatschappelijke partners.
 • Aantoonbare interesse in de betekenis van verschillende soorten data in bestuur en samenleving.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd met 3 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.325 en € 2.972  bruto per maand (schaal P). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Diversiteit is een van onze strategische prioriteiten. Alle groepen uit de samenleving worden aangemoedigd om te solliciteren. Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

 

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • PhD
 • 32—40 uur per week
 • €2325—€2972 per maand
 • ESSB/20200529

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps