Hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Hoogleraar Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Geplaatst Deadline Locatie
18 apr 15 jun Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

LUCAS (Leiden University Centre for the Arts in Society) is op zoek naar kandidaten voor de leerstoel
Contemporaine Nederlandse literatuur en cultuur in een transnationale dynamiek

Functieomschrijving

Diversiteit in Contemporaine Nederlandse Literatuur
Wie nog spreekt over ‘de’ Nederlandse literatuur plakt een te eenduidige term op een buitengewoon divers veld dat constant in beweging is. Tenminste, als we recht willen doen aan de vele vormen van literatuur die zijn gerelateerd aan de verschillende culturele velden en cultuuruitingen die de Nederlandse samenleving kenmerken. Meer nog dan in het verleden doorkruist in de laatste decennia een veelvoud aan transnationale invloeden het literaire veld. Daarin werken zowel het Nederlandse koloniale verleden als de Nederlandse migratiegeschiedenis door, en tekenen zich naast Indonesische, Molukse, Surinaamse, Zuid-Afrikaanse en Caribische invloeden ook Marokkaanse, Turkse, Somalische, Iraanse, Irakese, Syrische, of Kaapverdische lijnen uit. Literatuur manifesteert zich in de laatste decennia bovendien in toenemende mate op verschillende (online) mediaplatforms en verspreidt zich daar (ook viraal). Literatuur moet daarom breder begrepen worden dan louter het geschreven boek; tot het literaire veld behoren ook het gesproken of gezongen woord (bijvoorbeeld Nederlandse rap), het verbeelde woord (bijvoorbeeld in graphic novels en in de Nederlandse film) en populaire cultuuruitingen op mediaplatforms (YouTube, Instagram). Literatuur kent, kortom, vele vormen en kan daardoor op vele wijzen worden geproduceerd, genoten en begrepen – en is niet als een homogeen en statisch veld te duiden. Literatuur speelt zich af binnen sectoren van de samenleving en kan heftige verschillen aan het licht brengen en aanwakkeren. Maar literatuur verbindt ook over die sectoren heen en brengt lezers uit verschillende leefwerelden met elkaar in aanraking, door diverse perspectieven en verhalen te verbeelden.

Belangrijkste verantwoordelijkheden
 • actief deelnemen aan de academische gemeenschap van het Instituut en leiderschap tonen in het verbinden van wetenschappers en het stimuleren van onderzoek;
 • uitvoeren van innovatief academisch onderzoek van hoge kwaliteit, het presenteren van de resultaten op conferenties, in vooraanstaande peer-reviewed tijdschriften en bij toonaangevende academische uitgevers, en deze resultaten vertalen naar een breder publiek;
 • ontwikkelen van een duurzaam onderzoeksprogramma en onderzoeksagenda die passen binnen het onderzoeksprofiel van LUCAS;
 • het verwerven van projectgelden op nationaal, Europees en internationaal niveau (NWO, ERC, Horizon Europe etc.);
 • aantrekken en begeleiden van promovendi en junior onderzoeker

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een hoogleraar die de aansluiting tussen wetenschap en maatschappij waarmaakt, die werkt aan een breed activerende en aansprekende onderwijs- en onderzoeksagenda, en die de studie van de hedendaagse Nederlandse taal, literatuur en cultuur in het midden van de samenleving plaatst, met bijzondere aandacht voor het feit dat dit een vergaand gemedialiseerde samenleving is waarin schriftuur, oraliteit en performativiteit op vele manieren en in een zeer divers veld interageren. De hoogleraar heeft expertise op het gebied van hedendaagse literatuur – dat wil zeggen de late twintigste en eenentwintigste eeuw – maar kan die kennis ook in een historische context plaatsen. Tevens heeft de hoogleraar kennis van state-of-the-art theorieën en methoden in het veld.

Wij zoeken een hoogleraar die een productieve aansluiting kan ontwikkelen met de moderne en hedendaagse Nederlandse cultuur in al haar verscheidenheid, en dit kan vertalen naar visie en strategie voor het aantrekken van een diversere en grotere studentenpopulatie. Dit komt ten goede aan het middelbaar onderwijs, waar de opleiding ook docenten voor opleidt en waarin zij dus een rol heeft te vervullen.

Met deze invulling van de hoogleraarspositie beogen wij bij te dragen aan het versterken van de maatschappelijke relevantie van het schoolvak Nederlands en aan het tegengaan van het lerarentekort zoals geïdentificeerd in het sectorplan Geesteswetenschappen Traditie in Transitie (2022) en in het door onze faculteit gedragen sectorplan-thema Talen & Culturen: De Verankering van Taal- en Cultuuropleidingen.

Deze leerstoel is in eerste instantie gericht op het vakgebied Neerlandistiek en de BA- en MA-programma’s die wij op dit terrein verzorgen. Voor onze educatieve MA zal de nieuwe hoogleraar ook strategisch en inhoudelijk bijdragen aan het aantrekken en opleiden van toekomstige docenten Nederlands die oog hebben voor hedendaagse maatschappelijke kwesties en diversiteit.

Het inhoudelijke profiel van deze hoogleraarspositie heeft echter ook een bredere, domein-overstijgende functie, die goed aansluit bij de interdisciplinaire onderwijs- en onderzoeksambities van het LUCAS.

Profiel
 • Heeft een wetenschappelijke achtergrond in onderzoek naar moderne Nederlandse literatuur en cultuur, ofwel op PhD-niveau, of wel daarna;

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden
Wij bieden een tijdelijk dienstverband als Hoogleraar voor 1,0 fte voor de duur van 18 maanden, die bij goed functioneren kan worden omgezet in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Indien de kandidaat reeds een volledig hoogleraarschap heeft bekleed of een tenure track succesvol heeft afgerond, kan de kandidaat bij aanvang van het dienstverband in aanmerking komen voor een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris is conform de CAO en afhankelijk van kwalificaties en ervaring. Het bruto maandsalaris bedraagt € 6.099,- tot € 8.881,-. Deze bedragen zijn gebaseerd op een fulltime dienstverband en zijn conform de huidige salarisschalen (HL-2) van de CAO Nederlandse Universiteiten.

De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket met extra vakantie (8%) en eindejaarsuitkering (8,3%), opleiding en loopbaanontwikkeling en sabbatical leave. Ons individuele keuzemodel geeft je enige vrijheid om je eigen pakket voorwaarden samen te stellen. Kandidaten van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een aanzienlijk belastingvoordeel. http://www.workingat.leiden.edu/.

De Universiteit Leiden eist dat onderwijzend personeel de Universitaire Onderwijskwalificatie (BKO) behaalt. Als de succesvolle kandidaat deze kwalificatie of het equivalent ervan nog niet bezit, moet deze bereid zijn deze kwalificatie binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit en inclusie
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Werkgever

Universiteit Leiden

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto 'Bij ons leer je de wereld kennen' brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. Meer informatie: www.universiteitleiden.nl/geesteswetenschappen.

Het Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS) is een van de 7 instituten van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het LUCAS onderzoekt beeldende kunsten, design, film, fotografie, digitale media en literatuur in de westerse wereld. Bijzondere aandacht krijgt de verwevenheid van kunst en maatschappij, met name in de domeinen politiek, religie, recht, wetenschap en technologie. Zie voor meer informatie onze website https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/centre-for-the-arts-in-society.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Taal en cultuur
 • max. 38 uur per week
 • €6099—€8881 per maand
 • Gepromoveerd
 • 13609

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou