Bijzonder Hoogleraar 'HRM en Sociale Zekerheid' (0,2 fte)

Bijzonder Hoogleraar 'HRM en Sociale Zekerheid' (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
1 mrt 24 mrt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 mrt 2018).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Tilburg University gaat in samenwerking met Instituut Gak over tot de werving van een hoogleraar voor de bijzondere leerstoel HRM en Sociale Zekerheid. De bijzonder hoogleraar HRM en Sociale Zekerheid gaat zich toeleggen op het bestuderen van de wederzijdse beïnvloeding van uitgangspunten en praktische toepassing van human resource management in ondernemingen, bedrijven en andere organisaties enerzijds en van stelsels, regelgeving, beleid en beleidsmaatregelen op het gebied van sociale zekerheid en arbeidsmarkt anderzijds. Het gaat om de samenhang van HRM en sociale zekerheid die van wezenlijke betekenis is voor de maatschappij, organisaties en individuen, mede vanuit het oogpunt van een inclusieve arbeidsmarkt.

 

Het samenbrengen van de beide disciplines, respectievelijk domeinen, HRM en Sociale Zekerheid is vernieuwend en essentieel om meer inzicht te verkrijgen in hoe modern HRM-beleid kan worden ondersteund door arbeidsmarkt- en socialezekerheidsbeleid en hieraan ook eisen stelt. Dat betekent dat HRM en arbeidsmarktbeleid, werkzekerheid en sociaal zekerheidsbeleid als elkaar versterkende processen worden gezien.

 

HRM-beleid heeft vooral betrekking op de eigen organisatie, maar overstijgt ook in een aantal opzichten de organisatiegrenzen. De inclusieve arbeidsorganisatie en bijpassend HRM-beleid, met goede arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden voor alle (potentieel) werkenden, waaronder ook kwetsbare doelgroepen, stellen daarbij eisen aan sociaalzekerheidsbeleid.

 

Voor organisaties is de opbrengst dat het sociale zekerheidsbeleid – in de genoemde brede zin - beter afgestemd wordt op de alledaagse praktijk van het managen van de arbeidsorganisatie. Op dit moment leidt de toepassing van sociale zekerheidswetgeving soms tot onwenselijke opbrengsten voor arbeidsorganisaties, die zich daarbij gedwongen voelen maatregelen te nemen die zij niet passend achten bij een goed HRM-beleid. Door de integratie van beide disciplines beoogt deze leerstoel een unieke positie in te nemen, ook internationaal gezien en grote meerwaarde met zich te brengen binnen het huidige academische landschap.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Gegeven het onderzoeksobject van deze leerstoel, gepositioneerd in twee wetenschappelijke disciplines en de verbinding van beide, wordt voor deze leerstoel gezocht naar een inhoudelijk expert op zowel het HRM als sociale zekerheidsvakgebied. Voor de aan te trekken hoogleraar geldt:

-           Gepromoveerd HRM-wetenschapper met aantoonbare kennis van en expertise in sociale zekerheid, ook wat betreft de juridische dimensie; OF

-           Gepromoveerd Sociale Zekerheidswetenschapper (juridisch, economisch of sociaal-wetenschappelijk) met aantoonbare kennis van en expertise in HRM;

-           Heeft ruime ervaring met wetenschappelijk onderzoek op de hiervoor genoemde onderzoeksthema’s en transities, blijkend uit zijn of haar publicatielijst; bij voorkeur ervaring in het buitenland

-           Internationale erkenning als deskundige op het eigen vakgebied

-           Aantoonbare ervaring in het verwerven van externe projectfinancieringen.

-           Beschikt over een duidelijke visie op de ontwikkeling en de uitvoering van onderwijs en  onderzoek.

-           Heeft een aantoonbaar relevant netwerk bij bedrijven, overheidsinstellingen en professionele (netwerk)organisaties en daarmee actuele kennis van de praktijk van HRM en sociale zekerheid;

-           Participeert in relevante internationale wetenschappelijke/professionele netwerken;

-           Heeft didactische vaardigheden en ervaring met kennisoverdracht op de genoemde terreinen (studenten en/of andere relevante stakeholders in het veld);

-           Heeft ervaring met de begeleiding van promotieonderzoek en begeleiding van master- en bachelor scripties of met vergelijkbare begeleidingstrajecten in de praktijk;

-           Maakt gebruik van vernieuwende manieren om onderzoek onder de aandacht te brengen en op basis van wetenschappelijke kennis maatschappelijke impact te bewerkstellingen;

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De aanstelling zal geschieden in de rang van Hoogleraar 2 voor een tijdelijke periode. Het salaris bedraagt maximaal € 7.766,-  bruto per maand bij een fulltime dienstverband, volgens de schaal Hoogleraar 2 van de salaristabel van de Verenging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Aan de leerstoel zulken ook een postdoc (halftijds) en een promovendus worden toegevoegd.

Afdeling

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

  • Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 8 uur per week
  • Gepromoveerd
  • 12881

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interessant voor jou