Sectorhoofd Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Sectorhoofd Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving bij het Planbureau voor de Leefomgeving

Geplaatst Deadline Locatie
22 jul 28 aug Den Haag

Functieomschrijving

De voornaamste taken van het sectorhoofd zijn:

 • leidinggeven aan de sector, samen met de twee plaatsvervangers; verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de werkvloer, de langjarige strategische ontwikkeling en voor de HRM- en financiële taken van de sector (omvang circa 45 fte vaste en tijdelijke medewerkers);
 • de sector inhoudelijk en methodische vernieuwen, de procesaansturing versterken en de samenwerking binnen en buiten de sector realiseren;
 • agenderen en ontwikkelen van benaderingen voor het omgaan met de uitdagingen voor het leefomgevingsbeleid, specifiek met betrekking tot de evaluatie en instrumentatie van het beleid;
 • versterken van de samenwerking tussen verschillende PBL-sectoren bij de uitvoering van het PBL werkprogramma;
 • als lid van het managementteam PBL een actieve bijdrage leveren aan de strategieontwikkeling en -implementatie van het PBL;
 • vertegenwoordigen van de sector en uitdragen van resultaten en adviezen namens het PBL bij de verzoekers, ambtelijke - en bestuurlijke instanties.

De opgave
De opgave van de nieuwe sector is om de vier thema’s die binnen het PBL centraal staan (klimaatverandering en energietransitie; circulaire economie; voedsel, landbouw en natuur in transformatie; en stad en regio in ontwikkeling) in samenhang te beschouwen, met speciale aandacht voor de integrale evaluatie en instrumentatie voor de nationale, Europese en internationale dimensies van het leefomgevingsbeleid. De vier thema’s worden gekenmerkt door grote transitieopgaven met complexe en meervoudige uitdagingen op verschillende schaalniveaus.
Het betreft een nieuwe sector, ontstaan uit de samenvoeging van twee onderdelen. Het nieuwe sectorhoofd heeft de opgave de sector tot een eenheid samen te smeden.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

Wat vraagt dit van het sectorhoofd IBL?

 • Een ervaren manager, die eerder veranderprocessen goed heeft begeleid en die op basis van inhoudelijk leiderschap inspireert en stuurt.
 • Gepromoveerd in een voor de sector relevante discipline en ervaring met interdisciplinair werken.
 • Richting kunnen geven aan meervoudige, complexe beleidsanalyses voor het leefomgevingsbeleid; in staat zijn (toekomstige) beleidsagenda’s en issues uit de samenleving te vertalen in relevante en praktisch haalbare onderzoeksprogramma’s en –projecten ten behoeve van beleidsevaluatie.
 • Conceptueel flexibel en daardoor in staat strategische samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen en buiten de organisatie.
 • Ervaring met het aansturen van wetenschappelijk onderzoek en bewezen vaardigheid in het leidinggeven aan een grote groep onderzoekers. Het gaat hierbij om het coachen, motiveren en inspireren van medewerkers en het verbreden, verleggen of verder ontwikkelen van hun expertise. In staat zijn mensen, disciplines en onderzoeksthema’s bij elkaar te brengen en daarbij het beste uit het team te halen. Onderzoeksprogramma’s en –projecten binnen de vastgestelde randvoorwaarden kunnen laten uitvoeren (begrotingen, capaciteitsplanning).
 • Mondeling en schriftelijk helder kunnen communiceren, vanuit een uitstekende organisatiesensitiviteit en gevoel voor de positie van een onafhankelijk planbureau in een politiek en bestuurlijk krachtenveld.

Publiek Leiderschap
ABD-managers beschikken over de kernkwaliteiten zoals genoemd in de rijksbrede Visie op publiek leiderschap.

Dit zijn:
Samenwerken
“De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven”.

Integriteit
“De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien”.

Reflectie
“De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie”.

Criteria Algemene Bestuursdienst
Deze functie valt onder de Algemene Bestuursdienst van het Rijk (ABD).
Ervaring in meerdere contexten (uitvoering, beleid, staf, internationaal, toezicht, etc.) en in verschillende organisaties binnen of buiten het Rijk, komen ten goede aan de kwaliteit van de manager. De rijksoverheid hecht daarom veel waarde aan:

 • managers die brede ervaring hebben en flexibel inzetbaar zijn;
 • divers en veelzijdig samengestelde teams.

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Een selectieassessment kan deel uitmaken van de procedure. Ook worden referenties opgevraagd.  
De selectiegesprekken vinden in de tweede helft van september plaats.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal: 16

Werkgever

Planbureau voor de Leefomgeving
Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyse op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd. Zie voor meer informatie over de missie en de taken de website van het PBL.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.
Het PBL is organisatorisch een onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Afdeling

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op bereikbaarheid en leefbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Sector Integrale Beleidsevaluatie Leefomgeving
De sector IBL is een nieuwe sector, ontstaan uit de samenvoeging van de sector Informatie, Data en Methoden en de sector Duurzame Ontwikkeling. Binnen deze nieuwe sector worden methoden voor integrale beleidsevaluaties breed opgevat, onder andere participatief evalueren, kwalitatieve en kwantitatieve analysemethodieken, scenario’s, MKBA, informatie, data en verbeelding. Het thema ‘circulaire economie’ is ondergebracht in de nieuwe sector, en daarnaast heeft de ‘chief scientist’ er zijn plek. De sector heeft een stevige en brede wetenschappelijke basis, met diverse inhoudelijke en methodologische expertises.

Vragen die binnen de sector spelen zijn o.a.: Hoe kun je het milieu- en leefomgevingsbeleid evalueren, rekening houdend met de uiteenlopende posities van maatschappelijke actoren en de handelingsruimte van de verschillende overheidslagen? Hoe kom je tot handelingsopties die voor overheden uitvoerbaar en effectief zijn? Op welke wijze combineer je daarbij kennis over de werking van subsidies en belastingen met kennis over de governance en het lerende vermogen van overheden? Hoe verbind je lokale leefomgevingsthema’s met Europese wetgeving, en visualiseer je wat de mogelijke uitkomsten van het beleid zullen zijn?

Additionele informatie

Solliciteren
Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail.

Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 578-19.

Meer informatie
Over de vacature
Dhr. dr. ir. André van Lammeren
onderdirecteur PBL
Telefoonnummer: 06-52 59 65 70 van 13 juli t/m 29 juli met vakantie | vervanging: Dhr. dr. ir. Hans Mommaas, directeur PBL, 070-328 87 30

Over de sollicitatieprocedure
Mw. drs. Rins Flapper
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-52 75 35 71 van 27 juli t/m 25 augustus met vakantie | vervanging: Mw. drs. Regna Aschurie, MD-consultant Bureau ABD, 06-15 85 61 32

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Beleid- en staf; Management
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • Universitair
 • AT BABD 578-19

Werkgever

Locatie

Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 28 aug. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).