Senior inspecteur rechtsbescherming en executie

Senior inspecteur rechtsbescherming en executie

Geplaatst Deadline Locatie
13 feb 4 mrt Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Functieomschrijving

De Inspectie Justitie en Veiligheid draagt via toezicht bij aan een veilige en rechtvaardige samenleving. Als senior inspecteur beoordeel je de kwaliteit van de uitvoering op basis van de uitgangspunten die de Inspectie heeft gesteld in haar Koers 2020. Jij richt je op de toezichtsgebieden rechtsbescherming en executie.

Je bent betrokken bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de taakuitvoering en de naleving van wet- en regelgeving binnen de toezichtsgebieden rechtsbescherming en executie.
Onderzoek doen, dat is jouw hoofdtaak. En op basis van jouw onderzoek kom je met aanbevelingen voor het verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering.

Je bijdrage bestaat uit het leveren van:

 • oriëntaties voor regulier of vervolgonderzoek;
 • plannen van aanpak;
 • analyses van onderzoeksbevindingen;
 • eindproducten (bijvoorbeeld in de vorm van een rapport of brief);
 • evaluaties.

Als senior inspecteur ben je als projectleider betrokken bij complexe, multidisciplinaire of specialistische onderzoeken. Zo ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van een projectgroep en het bewaken van de voortgang daarvan. Je staat in verbinding met specialisten binnen de eigen organisatie, zoals juristen, methodologen en communicatiemedewerkers, maar je hebt ook contact met externe partijen. Zo werk je in voorkomende gevallen intensief samen met andere rijksinspecties.

Je bent als projectleider het eerste aanspreekpunt en je draagt verantwoordelijkheid voor het gehele proces. Dat loopt vanaf het formuleren van de onderzoeksvraag tot en met het aanbieden en toelichten van de conclusies en aanbevelingen aan belanghebbenden, zoals bewindspersonen. Het is jouw uitdaging om dit feitelijk en tijdig te doen, waarbij je rekening houdt met de (politieke) context waarbinnen je opereert. Je bent inzetbaar binnen meerdere toezichtsgebieden van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Specificaties

Rijksoverheid

Functie-eisen

 • Je hebt wo-niveau en een academische opleiding afgerond.
 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijke onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwantitatief als kwalitatief.
 • Je kunt goed luisteren en doorvragen, en je weet daarbij contact te maken met jouw gesprekspartners.
 • Je hebt kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen.
 • Je kunt oriëntatieverslagen, plannen van aanpak, rapporten en evaluaties opstellen.
 • Je bent mondeling en schriftelijk communicatief sterk.
 • Je toont initiatief en lef.
 • Je maakt je nieuwe onderwerpen snel eigen en bent breed inzetbaar.
 • Je kunt goed analyseren en bent sterk in oordeelsvorming.
 • Je hebt overtuigingskracht, bent omgevingsbewust en een echte netwerker.
 • Je bent creatief en kunt projectmatig werken.
 • Je bent flexibel en resultaatgericht.
 • Je kunt goed samenwerken, plannen en organiseren.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salaris­niveauschaal: 11
 • Maand­salaris: Min €3.256 – Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband: Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden:
Mogelijk vragen wij je om referenties aan te leveren.

Werkgever

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Inspectie Justitie en Veiligheid

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het Bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding.

De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan tweeduizend medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Inspectie Justitie en Veiligheid
De Inspectie Justitie en Veiligheid is opgericht in 2012 en houdt toezicht op de taakuitvoering van de organisaties die binnen het domein van Justitie en Veiligheid vallen, zoals politie, de veiligheidsregio’s, justitiële inrichtingen, reclassering, jeugd en de vreemdelingenketen. Het toezicht van de Inspectie geeft antwoord op de vraag of wet- en regelgeving in de praktijk wordt nageleefd. Daarmee verschaft de Inspectie de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken inzicht in of beleid en/of regelgeving in de praktijk de gewenste resultaten oplevert.

Onafhankelijk uitgevoerd toezicht draagt bij aan het vertrouwen van burgers in het functioneren van organisaties en instellingen op het vlak van veiligheid en justitie. Medewerkers van de Inspectie worden aangesteld op het niveau van de Inspectie.

De Inspectie heeft eind 2016 haar koers voor de periode 2017-2020 vastgesteld. Dit houdt in dat de Inspectie zich steeds meer richt op de werking van ketens, netwerken en stelsels. Dit doen wij door steeds nadrukkelijker risicogerichte, thematische onderzoeken en incidentonderzoeken te verbinden aan systematische analyses van (onderdelen van) het toezichtdomein. De opbrengsten van deze activiteiten vormen gezamenlijk de basis voor periodieke beelden. Daarmee geven we inzicht in de uitvoeringspraktijk, en benoemen we op stelselniveau wat goed gaat en waar zich risico’s voordoen. Dit biedt Uitvoering en Beleid handvatten om waar nodig bij te sturen. Zo levert Toezicht een betekenisvolle bijdrage aan de totale (maatschappelijke) opdracht waar Justitie en Veiligheid voor staat.

Om de koers te realiseren is een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de Inspectie nodig. We verwachten van jou als nieuwe medewerker dat je actief bijdraagt aan het realiseren van de koers en zowel in- als extern gezaghebbend en taakvolwassen opereert.

Meer over de functiegroep Senior Inspecteur
Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Afdeling

Toezicht

Per 1 februari 2019 hebben we drie eenheden Toezicht die als volgt zijn ingericht:

 • Rechtsbescherming en Executie;
 • Politie en Crisisbeheersing;
 • Migratie, Cyber en Security.

Bij het toedelen van medewerkers aan projecten, bepalen de hoofdinspecteurs en medewerkers in onderling overleg welke eenheid hun thuisbasis is. Elke medewerker kan binnen verschillende eenheden Toezicht werken.

Toezicht wordt gedefinieerd als het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen. Na het vormen van een oordeel daarover, kunnen we interveniëren als dat nodig is.

Rijksinspecties oefenen wisselende combinaties van verschillende soorten toezicht uit, en rapporteren ook in bredere zin over trends en ontwikkelingen die zij signaleren binnen het terrein waarop zij toezicht houden.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Techniek / laboratorium; Beleid- en staf; Management; Marketing en communicatie
 • Natuurwetenschappen; Techniek; Economie; Gedrag en maatschappij
 • 32—36 uur per week
 • €3256—€5003 per maand
 • Universitair
 • AT BD19/IJenV/190380

Werkgever

Locatie

Henri Faasdreef 312, 2492 JP, Den Haag

Bekijk op Google Maps