Decaan Erasmus School of Law

Decaan Erasmus School of Law

Geplaatst Deadline Locatie
6 okt morgen Rotterdam
De decaan geeft leiding aan de faculteit en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid wat betreft onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering, met een bijzondere zorg voor de inrichting en het gebruik van het gebouw waarin de faculteit huist. De decaan vormt samen met de vier vice-decanen (voor onderzoek, bachelor-opleidingen, master-opleidingen en impact en reputatie) en de directeur bedrijfsvoering het managementteam van de faculteit.

Functieomschrijving

Erasmus School of Law is bezig met een organisatieontwikkeling waarbij met ingang van 1 januari 2022 de twaalf vaksecties definitief zijn ondergebracht in vier wetenschappelijke departments. Het doel van deze organisatieontwikkeling is onder meer het vergroten van slagkracht, profielversterking en het stimuleren van kruisbestuiving tussen de rechtsgebieden en met andere disciplines. Naast de wetenschappelijke secties beschikt de faculteit onder meer over een onderwijsbureau, een Learning & Innovation Team dat het onderwijs ondersteunt, een PhD-programma bij Erasmus Graduate School of Law, en over een afdeling Marketing & Communicatie.

De decaan legt verantwoording af aan het college van bestuur van de EUR. De decaan is lid van het CvB – Decanen overleg alsmede het College voor Promoties en vertegenwoordigt daarin Erasmus School of Law.

 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Profiel

De nieuwe decaan

 • is afgestudeerd en gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid of Criminologie;
 • is of wordt een aan de Erasmus Universiteit verbonden hoogleraar;
 • heeft aantoonbaar natuurlijk gezag op basis van zijn of haar excellente (inter)disciplinaire wetenschappelijke profiel, leiderschapsstijl én ervaring met maatschappelijke impact;
 • beschikt over ervaring op het gebied van het universitair en/of facultair bestuur en beheer;
 • onderschrijft de strategie van de universiteit als geheel en die van Erasmus School of Law in het bijzonder;
 • positioneert de faculteit als toonaangevende rechtenfaculteit in Nederland, de Europese Unie en wereldwijd met betrekking tot onderzoek en onderwijs;
 • werkt vanuit de ingezette koers, positionering en ambitie aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de strategie binnen Erasmus School of Law. Neemt daarin het voortouw en brengt zijn of haar eigen visie in. Acteert daarin samen met het college van bestuur en collega-decanen;
 • beschikt over een bestaand internationaal en nationaal netwerk binnen en buiten de wetenschap en kan nieuwe verbanden leggen tussen de faculteit en academische en maatschappelijke actoren;
 • zorgt ervoor dat de faculteit een gezonde bedrijfseconomische basis behoudt en heeft affiniteit met organisatieontwikkeling;
 • stimuleert samenwerking tussen mensen en in aard en omvang verschillende onderdelen van de faculteit en samenwerking met andere faculteiten en ondersteunende diensten;
 • heeft een natuurlijke focus op de ontwikkeling van menselijk potentieel en met name ook aantoonbare vaardigheid in talentscouting en -ontwikkeling met daarbij een scherp oog voor diversiteit en inclusie;
 • is een geboren netwerker die (de belangen van) de faculteit waar nodig kan vertegenwoordigen maar te allen tijde goede relaties met andere faculteiten en diensten kan onderhouden;
 • acteert aantoonbaar niet alleen in de academische context maar ook in de juridische;
 • onderschrijft en stimuleert het belang van medezeggenschap en inspraak;
 • beheerst de Engelse taal op een uitstekend niveau.


Persoonsprofiel

De nieuwe decaan

 • denkt strategisch en is sociaal en communicatief zeer vaardig;
 • is een inspirerende, ondernemende en benaderbare persoonlijkheid met lef en een agenda in het teken van de groei en bloei van de faculteit;
 • heeft een stijl van leidinggeven die zich kenmerkt door open dialoog, transparantie en het vermogen zowel bruggen te bouwen als knopen door te hakken. Luistert goed, stuurt op grond van argumenten en creëert draagvlak;
 • stimuleert een gevoel van solidariteit en wederzijds vertrouwen tussen de medewerkers en de secties;
 • geniet het vertrouwen en gezag van de professionals van de faculteit en van de facultaire gemeenschap, vertegenwoordigd in de faculteitsraad.

 

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). De decaan wordt voor onbepaalde tijd aangesteld als hoogleraar en voor een periode van vier jaar benoemd tot decaan. Een decaan kan in principe eenmaal voor vier jaar worden herbenoemd. Het salaris is gerelateerd aan de positie van hoogleraar en rol van decaan.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De universiteit

In 2019 vierde de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) tijdens haar dies natalis dat ‘haar’ professor Jan Tinbergen vijftig jaar geleden de Nobelprijs voor de Economie ontving. Voor de EUR is het werk van Tinbergen nog steeds relevant. Net als hij neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Lokaal, in Rotterdam en internationaal. Denk aan de technologisering van de maatschappij, geopolitieke verschuivingen, migratie, ethische vraagstukken, de wijze waarop markten werken, onderzoek naar ongelijkheid, de toekomst van de stad, sociale cohesie en samenwerking in Europa.

De complexiteit van dergelijke moderne maatschappelijke vraagstukken dwingt tot het samensmelten – de convergentie - van traditionele alfa-, bèta- en gammawetenschappen in nieuwe wetenschapsgebieden. Vanuit deze convergentiegedachte ligt intensivering van de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR voor de hand. De afgelopen jaren werd de basis hiervoor gelegd in de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) en binnen het samenwerkingsverband Medical Delta (met Erasmus MC en LUMC). Ook internationaal zocht de universiteit naar nieuwe samenwerkingsvormen. De EUR werd als eerste Nederlandse universiteit lid van de European University Foundation (EUF). Doel van dit netwerk van twintig universiteiten is het versnellen van de modernisering van het hoger onderwijs in Europa. Diversiteit en sociale rechtvaardigheid staan hierin centraal.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is nauw verbonden met de dynamiek van de stad Rotterdam en combineert dat met een sterke internationale oriëntatie. De universiteit heeft een specifiek profiel door de focus op een select aantal disciplines te verbinden aan een smeltkroes voor talent van alle leeftijden en vele culturele achtergronden. De studentenpopulatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit en de opleidingen kennen een grote internationale instroom.

De EUR is een universiteit met lef en heeft de ambitie om excellentie na te streven om aantrekkelijk te zijn voor toptalent maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen. Zij onderscheidt zich door goede studiesuccessen, arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen, uitstekend werkgeverschap, een scherpe focus in het onderzoek en intensieve samenwerking tussen wetenschappers.

De universiteit telt ruim 34.000 studenten (waarvan ongeveer 5.500 met een niet-Nederlands paspoort), circa 2.850 medewerkers, bijna 500 hoogleraren en een jaaromzet van ongeveer € 540 miljoen.
 

Bestuur en management

Het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het onderwijs en onderzoek is georganiseerd in zeven faculteiten (Erasmus School of Economics, Rotterdam School of Management, Erasmus School of Law, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus School of Philosophy, Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus School of Health Policy and Management) en het Institute of Social Studies.

Afdeling

Erasmus School of Law

Erasmus School of Law is een dynamische en ondernemende juridische faculteit, met hart en ziel geworteld in Rotterdam, waar handel en haven een belangrijke rol spelen. De faculteit is partner van de wetenschap, rechtspraktijk, overheid, het (Rotterdamse) bedrijfsleven en de kunstwereld en heeft van oudsher connecties met de economische faculteit en veel expertise in de fiscaliteit en criminologie. Erasmus School of Law heeft een open inclusieve blik, connectie met maatschappij en (rechts)praktijk en door globalisering en buitenlandse handel een internationale oriëntatie. Het is een broedplaats voor academisch talent in de rechtswetenschap, de criminologie en fiscaal recht.

Erasmus School of Law is sterk in ontwikkeling op zowel het gebied van onderzoek als onderwijs en heeft de ambitie om, met het eigen Rotterdams sociaal-economische profiel van ‘Where law meets business’, en, als integraal onderdeel van de Erasmus Universiteit en het LDE-samenwerkingsverband (Leiden, Delft en Erasmus), verder uit te groeien tot een toonaangevende faculteit in juridisch, fiscaal en criminologisch onderzoek en onderwijs. Daarnaast levert de faculteit een bijdrage in de voorgenomen convergentie tussen de Technische Universiteit Delft, het Erasmus Medisch Centrum en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Aan de faculteit studeren ruim 5000 studenten, waarmee het één van de grootste rechtenfaculteiten van het land is, en werken circa 500 medewerkers.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt het recht de samenleving en geeft het invulling aan sociaal-economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn sociale en economische context uit te voeren. Het juridische, fiscaalrechtelijke en criminologische onderzoek en onderwijs zijn dan ook sterk gericht op het realiseren van niet alleen wetenschappelijke maar ook maatschappelijke impact. In het wetenschappelijke onderzoek en het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinaire benadering van maatschappelijke vraagstukken een vanzelfsprekendheid. Als integraal deel van de Erasmus Universiteit draagt de faculteit de Erasmiaanse speerpunten van impactgedreven onderzoek en onderwijs actief uit. ‘Impact at the core’ maakt deel uit van het DNA van Erasmus School of Law.
 

Onderzoek

In lijn met het hiervoor geschetste profiel, staat het juridische, fiscaalrechtelijke en criminologische onderzoek niet op zichzelf, maar is het ingebed in een sociale en economische context. Het onderzoek is sterk op where law meets business georiënteerd, maar richt zich op maatschappelijke ontwikkelingen, en heeft als speerpunt dat de connectie met (rechts)praktijk en maatschappij wordt gezocht. De faculteit zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek. Bij rechtsgeleerdheid en fiscaal recht vertaalt zich dat in een ‘Law and…’-benadering, waar een stevig positiefrechtelijk fundament op de kernthema’s van het Rotterdamse profiel kan worden verrijkt met andere disciplines, zoals rechtseconomie, empirical legal studies en psychologie.

Tegen deze achtergrond heeft Erasmus School of Law de navolgende doelstellingen geformuleerd die de basis vormen voor ons onderzoeksbeleid:

 • Het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde onderzoekers in alle stadia van hun carrière;
 • Het aanbieden van een kwalitatief hoogstaand en internationaal concurrerend PhD-programma bij Erasmus Graduate School of Law;
 • Het uitvoeren van hoogwaardig onderzoek met een hoge zichtbaarheid en een solide reputatie in de nationale en internationale academische gemeenschap;
 • Het bereiken van een hoogwaardige output en een significante impact met betrekking tot wetenschappelijke publicaties in nationale en internationale gerefereerde tijdschriften, samen met monografieën en geredigeerde volumes met toonaangevende nationale en internationale uitgevers;
 • Het realiseren van substantiële maatschappelijke impact met wetenschappelijke output;
 • Het aanbieden van juridisch onderwijs dat de nieuwste wetenschappelijke inzichten van onderzoekers van Erasmus School of Law weerspiegelt.

Naast een aantal facultaire onderzoekslijnen geeft de faculteit vooral prioriteit aan onderzoek op het terrein van haar onderzoekscentra Public and Private Interests en Empirical Legal Studies in het kader van het landelijke Sectorplan Rechtsgeleerdheid, het Erasmus Initiative ‘Dynamics of Inclusive Prosperity’ (een multidisciplinaire samenwerking tussen Erasmus School of Law, Rotterdam School of Management en Erasmus School of Philosophy) en het Erasmus Centre for Economic and Financial Governance (een multidisciplinaire samenwerking tussen de Erasmus school of Law en de Erasmus School of Economics).
 

Onderwijs

Erasmus School of Law verzorgt drie bacheloropleidingen: Rechtsgeleerdheid, Criminologie en Fiscaal recht. In deze bacheloropleidingen is het uitgangspunt hoogwaardig kleinschalig activerend en probleemgestuurd onderwijs. De zeventien masteropleidingen borduren voort op het probleemgestuurd onderwijs en gaan uit van Active Academic Learning, waarbij activerende onderwijsvormen het uitgangspunt zijn. Naast de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (onder andere in samenwerking met de Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs. Voor studenten die meer willen, verzorgt Erasmus School of Law ook twee succesvolle dubbelstudies: Economie en Recht in samenwerking met Erasmus School of Economics en Recht en Bedrijfskunde in samenwerking met Rotterdam School of Management.

Ook in het onderwijs van de faculteit staat het recht niet op zichzelf, maar is het ingebed in praktijk en maatschappij met oog voor duurzame oplossingen. De nieuwste inzichten op het gebied van onderzoek worden geïntegreerd in het onderwijs. Het onderwijs wordt ontworpen op basis van bewezen onderwijskundige inzichten, met assistentie van onderwijskundigen, en aan de hand van vraagstukken vanuit de praktijk. Ontwikkelingen op het gebied van internationalisering, digitalisering, legal tech en flexibilisering worden als vanzelfsprekend meegenomen in de vormgeving van het onderwijs. Dit zorgt voor een eigen Rotterdams karakter in het bachelor- en masteronderwijs.

Deze benadering vertaalt zich in een focus op recht en bedrijfsleven (‘Where law meets business’) en maatschappij en niet alleen aandacht voor theoretische kennis, maar ook voor juridisch-academische vaardigheden. Daarbij bestaat ruime aandacht voor de verschillende aspecten van internationalisering van de relevante vakgebieden. Deze internationale oriëntatie is geïntegreerd in het onderwijs via onder meer vijf Engelstalige masters, een minor en de mogelijkheid om op exchange te gaan bij één van de ruim 80 partneruniversiteiten. Jaarlijks ontvangt Erasmus School of Law ruim 200 buitenlandse studenten.

 

Additionele informatie

Procedure

De Erasmus Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Specificaties

 • Management
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • ESL-20211006

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Procedure

De Erasmus Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Procedure

De Erasmus Universiteit laat zich in deze procedure bijstaan door Pieter Cortenbach van Vanderkruijs, partner in executive search. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan vdk@vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden ook telefonisch contact opnemen op 020-7267272.

U ontvangt binnen één werkdag een ontvangstbevestiging van uw sollicitatie. Wij verzoeken u contact op te nemen met ons kantoor indien u deze bevestiging niet ontvangt.

Solliciteer uiterlijk op 24 okt. 2021 23:58 (Europe/Amsterdam).