Clusterdirecteur Onderwijs & Studenten

Clusterdirecteur Onderwijs & Studenten

Geplaatst Deadline Locatie
8 okt 30 okt Groningen
De clusterdirecteur is een nieuwe functie binnen het Bureau. De clusterdirecteur zorgt voor verandering en vernieuwing in het kader van Het Nieuwe Bureau.

De clusterdirecteur heeft oog voor processen en weet wat er moet gebeuren en weet procesmatig wat binnen, maar ook tussen

Functieomschrijving

De clusterdirecteur is een nieuwe functie binnen het Bureau. De clusterdirecteur zorgt voor verandering en vernieuwing in het kader van Het Nieuwe Bureau.

De clusterdirecteur heeft oog voor processen en weet wat er moet gebeuren en weet procesmatig wat binnen, maar ook tussen de verschillende clusters, qua werkstromen moet gebeuren. Integraliteit, optimalisatie en interactie met stakeholders zijn belangrijke speerpunten hierbij. Hierbij is het van belang dat de clustermanager kennis heeft van het primaire proces (onderzoek, onderwijs en impact). De clusterdirecteur heeft ervaring met resultaatgericht werken. De clusterdirecteur heeft generieke kennis van het vakgebied van het cluster en zorgt dat specifiek inhoudelijke kennis voldoende belegd is bij de medewerkers. Primaire taak is om het cluster effectief en efficiënt in te richten en draaiend te houden. Affiniteit met de inhoud en het overzien van de specialisaties en reikwijdte van het vakgebied is wel noodzakelijk. Dit geldt voor alle clusters.

De clusterdirecteur is de leider en regisseur van een cluster en heeft een leidende, coördinerende, verbindende en sturende rol op beleids- en tactisch niveau. De clusterdirecteur vormt samen met de directie en de andere clusterdirecteuren het MT van het Bureau. Waar nodig kan de directie besluiten het MT aan te vullen met een vertegenwoordiging uit Corporate & International Relations en Bestuursondersteuning & Juridische Zaken.

De clusterdirecteur beschikt over empathisch vermogen, is communicatief vaardig en is een stevige persoonlijkheid. De clusterdirecteur kan zich verplaatsen in het bestuurlijke en politieke speelveld en onderkent de complexe belangen waar stakeholders mee geconfronteerd worden. De clusterdirecteur treedt onafhankelijk op en weet dat het primaat bij het bestuur ligt.

Het werk van de clusterdirecteur is tweerichtingsverkeer, zij/hij communiceert naar het cluster en naar het MT. De clusterdirecteur legt verantwoording af aan de directie. De clusterdirecteur heeft daar waar nodig een directe lijn naar het College van Bestuur, maar voornamelijk ligt deze bij de directie en de inhoudelijke leidinggevenden van de verschillende afdelingen binnen een cluster.

Doel van de functie is:

Het geven van leiding aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, het bijdragen aan een effectieve en succesvolle uitvoering van de RUG-strategie en het daarvoor ontwikkelen en implementeren van beleidsinitiatieven; het behalen van de afgesproken doelstellingen voor een optimale strategie- en beleidsontwikkeling, -uitvoering en bedrijfsvoeringstaken.

Taken van de clusterdirecteur zijn:

Leidinggeven, management en organisatie
- leiding en sturing geven aan het cluster
- informeren van de leidinggevenden over de doelstellingen en fungeren als gedelegeerd opdrachtgever namens de directie of het College van Bestuur
- het bewerkstelligen van (cultuur)veranderingstrajecten en ontwikkelen van andere manieren van werken in het kader van de veranderende omgeving
- zorgen voor een optimale inrichting van het cluster en zorgen dat het cluster op een gedegen manier kan werken en niet verstoord wordt door allerlei opkomende opdrachten. Vervult hier een kritische rol in en bewaakt ook de workload van het cluster. Organiseert extra capaciteit daar waar nodig
- maken van onderscheid tussen beleidsmatige, ad hoc zaken en continue operationele activiteiten en zorgen dat deze elkaar niet in de weg zitten (vooral met het oog op het veilig stellen van de operationele taken en het voorkomen van verstoringen daarvan of vertragingen in de ontwikkeling)
- coachende en faciliterende rol naar de leidinggevenden en deze weten te inspireren en ondersteunen in hun (kennis)ontwikkeling en -deling. Kent de talenten van de leidinggevenden en weet het beste uit mensen te halen
- verbeteren van werkprocessen en ingrijpen bij onvolkomenheden en problemen
- bevorderen van een goede communicatie en samenwerking binnen en buiten het cluster en met andere onderdelen van de universiteit dan wel met externe partijen
- voeren van R&O-gesprekken met de leidinggevenden binnen het cluster
- medevormgeven en implementeren van het HRM-beleid. De HR-verantwoordelijkheid ligt in de lijn
- formuleren van een Strategische Personeelsplanning (SPP) voor het cluster in samenspraak met de leidinggevenden
- rekening houden in de werkwijze met verschillen tussen (benodigde aansturing) van de diverse afdelingen binnen het cluster
- formuleren van een meerjarige visie samen met leidinggevenden, medewerkers en stakeholders op het beleidsterrein van het cluster
- regievoeren bij in- en externe projecten binnen het cluster.

Beleidsontwikkeling en -uitvoering
- samenwerken met het MT aan strategie- en beleidsvorming en vertaling van de strategie naar integraal uitvoeringsbeleid
- samen met het cluster implementeren van beleid, bewaken en bijsturen en evalueren van het geïmplementeerde beleid
- procesbegeleider/procesverantwoordelijke in het kader van beleidsinitiatieven die de strategie van de organisatie ondersteunen
- continu zoeken naar vernieuwing en innovatie binnen het vak- en aandachtsgebied
- opstellen van de jaarbegroting van het cluster, het opstellen van financiële rapportages en het afleggen van verantwoording aan de algemeen directeur. Realiseert met de afdelingen het financiële resultaat voor het cluster
- in samenwerking met het MT zorgen voor het verdelen van opbrengsten uit de algemene middelen van de universiteit.

Samenwerking
- samenwerken met de leidinggevenden van afdelingen in het cluster aan zorgvuldige en adequate uitvoering van bedrijfsvoerings- en operationele taken
- bevorderen van een goede communicatie binnen en buiten het cluster en met andere onderdelen van de universiteit dan wel buiten de instelling
- afstemmen van werkzaamheden met de andere clusterdirecteurs om integraliteit te realiseren
- sturen op doorlopende processen binnen en tussen de verschillende clusters.

Deze hoofdtaken zijn voor alle clusters identiek. Het vakgebied vraagt generieke kennis en een visie op ontwikkelingen. Qua uitgangspunt is het van belang dat de clusterdirecteuren werkervaring en/of affiniteit en visie hebben of kunnen ontwikkelen op het werkgebied van het cluster. De clusterdirecteur weet waar hij/zij het over heeft, concentreert zich op de hoofdlijnen van het te realiseren beleid. De focus ligt voornamelijk op management.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Op basis van bovenstaande taken moet de clusterdirecteur over de volgende competenties beschikken:

Samenwerken

Bijdragen aan een gezamenlijk resultaat met andere personen of groepen, ook wanneer dit niet van direct persoonlijk belang is.

- deelt informatie en ervaringen met anderen
- biedt hulp aan wanneer collega’s daar behoefte aan hebben
- levert bijdragen, ideeën of voorstellen gericht op groepsresultaten en benut daarbij de onderlinge verschillen
- reageert actief en op constructieve wijze op ideeën van anderen
- past zich aan de groep aan als het erom gaat tot een gezamenlijk resultaat te komen
- overbrugt tegenstellingen en verschillende zienswijzen tussen personen.

Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit

Onderkennen van de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de eigen organisatie en daarnaar handelen, rekening houdend met de politieke context.

- kan bestuurlijke besluiten doorvertalen naar de organisatie
- spreekt de juiste persoon aan, zonder anderen te passeren
- houdt rekening met belangen van anderen
- kent en houdt rekening met de meningen en gevoeligheden in de organisatie
- houdt bij het doen van voorstellen rekening met de acceptatie binnen de organisatie
- toetst bij de juiste personen of er voldoende draagvlak is voor een voorstel
- verandert de aanpak als de cultuur van een organisatieonderdeel dat vereist.


Visie

Afstand nemen van de dagelijkse praktijk. Zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid.

- neemt de tijd om vooruit te denken op hoofdlijnen
- geeft aan waar kansen en mogelijkheden voor de toekomst van het cluster of organisatie liggen, zowel nationaal als internationaal
- zoekt inspiratiebronnen, oriënteert zich op visies met betrekking tot zijn of haar functie- of vakgebied
- schetst een helder beeld van de toekomst van het cluster of organisatie en haar omgeving
- heeft een eigen doelstelling of missie geformuleerd in het licht van interne en externe ontwikkelingen
- geeft aan hoe de strategie moet veranderen om adequaat te kunnen reageren op interne en externe ontwikkelingen.

Analytisch vermogen

Ontleden van situaties of een hoeveelheid informatie in hoofd- en bijzaken. Zien van onderlinge verbanden en doordringen tot de kern.

- maakt in informatie onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
- ontleedt een vraagstuk of probleemsituatie tot de kern
- controleert vanuit meerdere invalshoeken of een geconstateerd probleem ook daadwerkelijk het echte probleem is
- beschrijft de interne samenhang tussen onderdelen van een probleem of vraagstuk
- stelt gerichte vragen om de mogelijke oorzaken te achterhalen van een complex vraagstuk
- geeft duidelijk de gevolgen van een bepaalde keuze aan.

Omgevingsbewustzijn

- laat blijken goed geïnformeerd te zijn over de (inter)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen. Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie
- kent de actuele nieuwsonderwerpen die van belang zijn voor het functiegebied
- stelt zich op de hoogte van economische, sociale, vakinhoudelijke en andere ontwikkelingen
- is op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op vakgebieden die een raakvlak hebben met het eigen vakgebied
- gaat adequaat om met cultuurverschillen
- vertaalt ontwikkelingen in de maatschappij naar het eigen werkterrein
- heeft externe contacten die hem of haar informeren over maatschappelijke trends en ontwikkelingen die van belang zijn voor het eigen functie- of vakgebied.

Sturen op resultaat

- richting en sturing geven aan medewerkers of een projectgroep om doelstellingen en resultaten te realiseren
- geeft prestaties of resultaatverwachtingen aan in duidelijke, specifieke en tijdgebonden afspraken (SMART)
- zorgt dat er in een groep of werkgroep een duidelijke taakverdeling komt gericht op de doelstelling
- neemt een richtinggevend standpunt in als mensen twijfelen over een gekozen aanpak
- houdt de voortgang van resultaten in relatie tot de doelstelling in de gaten
- spreekt bij tegenvallende prestaties de betrokken personen aan
- geeft waardering aan medewerkers die afgesproken doelen en resultaten halen.

Vanwege het internationale karakter van de universiteit en de reikwijdte van de functie is uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal een vereiste.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. Zij verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. De UFO-indeling van de functie is Directeur Dienst.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 6.009,– tot maximaal € 7.748,– (schaal 15) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband)
- goede scholingsactiviteiten
- in eerste instantie een contract voor een periode van één jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet. Bij goed functioneren volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ingangsdatum: 1 januari 2022, of zo snel mogelijk daarna

Afdeling

Bureau van de Universiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) behoort tot de top van de Europese researchuniversiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de meer dan 36.000 studenten en ruim 7.500 medewerkers worden zoveel mogelijk gehonoreerd.

Met een rijke geschiedenis en een academische traditie die teruggaat tot 1614, is de Rijksuniversiteit Groningen een academische gemeenschap met een sterk saamhorigheidsgevoel en een cultuur van innovatief onderwijs en onderzoek. Het is een academische gemeenschap waarin nieuwsgierig zijn, vragen stellen zonder te oordelen, en betrokken zijn bij elkaar en bij de samenleving belangrijke kernwaarden zijn. Het is een gemeenschap die haar studenten in staat stelt actieve, onafhankelijke, kritische en verantwoordelijke wereldburgers te worden.

Innovatie, een open blik en vooral betrokkenheid bij en voor de samenleving staan daarom centraal in het nieuwe strategische plan voor 2021-2026. Zij zijn de sleutel voor de toekomst van de universiteit. Dat geldt niet alleen voor Groningen: het komt ook nadrukkelijk aan de orde in discussies over de toekomst van universiteiten in Europa.

De samenleving staat voor enorme wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatbestendigheid, duurzaamheid, sociale veerkracht, vergrijzing en digitale verandering. Uitdagingen waarin de Rijksuniversiteit Groningen, als brede universiteit, een belangrijke rol kan en moet spelen met onderwijs, onderzoek en activiteiten met maatschappelijke impact. De Rijksuniversiteit Groningen gelooft dat zij deze rol kan vervullen door verbindingen te leggen en te versterken: verbindingen tussen disciplines, verbindingen tussen onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact, verbindingen binnen de academische gemeenschap, en verbindingen met de regio, Europa en de rest van de wereld. Door grensoverschrijdend te leren, te werken en onderzoek te doen kunnen de hedendaagse multidimensionale uitdagingen aangepakt worden.

De Rijksuniversiteit Groningen bestaat uit o.a. elf faculteiten en een aantal ondersteunende diensten, waaronder het Bureau van de Universiteit.

De faculteiten worden bestuurd door de faculteitsbesturen, die verantwoording verschuldigd zijn aan het College van Bestuur. Aan het hoofd van het Bureau van de Universiteit staat een tweehoofdige leiding, die ook qq. adviseur is van het College van Bestuur. Faculteitsbesturen, de Bureaudirectie, de Bibliothecaris en de dienst-directeuren hebben het personeelsmandaat.

Het College van Bestuur wordt ondersteund door het Bureau van de Universiteit en daarnaast heeft het Bureau een dienstverlenende functie ten behoeve van de faculteiten en de Universiteitsraad. De taken van het Bureau van de Universiteit zijn onder te verdelen in drie hoofdgebieden:

- Beleids- en bestuursondersteuning: in het kader van het instellingsbeleid ten behoeve van College van Bestuur, College van Decanen, Managementberaad, Universiteitsraad en andere bestuurlijke organen
- Concernadministratie: financieel, studenten, personeel
- Dienstverlening: aan onder andere studenten, medewerkers, faculteiten, diensten, alumni, bedrijven, journalisten enzovoort.

Het Bureau wordt geleid door een tweehoofdige directie. In de begroting voor 2021 is voor het hele Bureau 465 fte opgenomen met een begroting van €45 miljoen.

In 2020 is binnen het Bureau gestart met een verandertraject met het oog op een toekomstbestendig, wendbaar en beter bestuurbaar Bureau, dat ook kan bijdragen aan de nieuwe RUG-strategie en nog meer interdisciplinair kan werken. In de hoofdstructuur is gekozen voor een beperkt aantal “piramides” waarin beleid en uitvoering gekoppeld zijn en waar ook veel aandacht is voor dwarsverbanden, interdisciplinariteit en managementaandacht voor medewerkers. Na een positief advies van de Dienstraad met daarbij een aantal kanttekeningen en voorwaarden en een positieve reactie van het CvB is de hoofdstructuur vastgesteld: vijf clusters en een bestuursbureau (bestaande uit twee onderdelen: Bestuursondersteuning & Juridische zaken en Corporate & International Relations).

Er is gekozen voor vijf clusters die elk worden geleid door een clusterdirecteur. Het betreft hier een nieuwe functie, waarin leidinggeven aan het cluster gecombineerd wordt met strategisch advies en het in stand houden en uitbouwen van het regionale, nationale en internationale netwerk.

Per 1 januari 2022 zoekt de RUG daarom een clusterdirecteur Onderwijs & Studenten (https://www.publicspirit.nl/2021/10/clusterdirecteur-onderwijs-studenten-3053/) en een clusterdirecteur Onderzoek & Impact (https://www.publicspirit.nl/2021/10/clusterdirecteur-onderzoek-impact-3054/), die als taak hebben leiding te geven aan een cluster vanuit een integrale verantwoordelijkheid, bij te dragen aan een effectieve en succesvolle uitvoering van de RUG-strategie en daarvoor beleidsinitiatieven te ontwikkelen en implementeren.

Additionele informatie

Drs. Jeanette Breekveldt MBA, senior consultant (voor inhoudelijke vragen)
033-4459050
info@publicspirit.nl

Audrey Valentijn, projectassistente (voor vragen over de sollicitatieprocedure)
033-4459050
info@publicspirit.nl

Direct solliciteren
Vacaturepagina PublicSpirit

Specificaties

  • Management
  • Economie
  • max. €7748 per maand
  • HBO+
  • 221592

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 30 oktober 2021.

Je kunt je sollicitatie indienen via de website van PublicSpirit: https://www.publicspirit.nl
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7551 voor Onderwijs en 7566 voor Onderzoek) en een cv indienen.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Concept Planning procedure:

Reactietermijn : t/m 30 oktober 2021
Voorselectiegesprekken PublicSpirit : tussen 1 en 11 november
Presentatie sollicitaties kandidaten bij de RUG : week 46
1e Selectieronde : week 47
2e Selectieronde : week 48
Benoeming : z.s.m.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk zaterdag 30 oktober 2021.

Je kunt je sollicitatie indienen via de website van PublicSpirit: https://www.publicspirit.nl
Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7551 voor Onderwijs en 7566 voor Onderzoek) en een cv indienen.

Als je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Concept Planning procedure:

Reactietermijn : t/m 30 oktober 2021
Voorselectiegesprekken PublicSpirit : tussen 1 en 11 november
Presentatie sollicitaties kandidaten bij de RUG : week 46
1e Selectieronde : week 47
2e Selectieronde : week 48
Benoeming : z.s.m.

Solliciteer uiterlijk op 30 okt. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).