Promovendus Rechtswetenschappen

Promovendus Rechtswetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
2 mei 30 mei Heerlen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Je hebt tot taak het onder begeleiding van dr.mr. Derk Venema (dagelijks begeleider) en prof. mr. Ronald Janse (Open Universiteit, eerste promotor) en een nog aan te wijzen tweede promotor uitvoeren van een onderzoeksproject op het terrein van de rechtsfilosofie/algemene rechtswetenschap.

Onderzoek
Het onderzoek mondt uit in een dissertatie over het volgende onderwerp:

'Uitzonderlijk recht. Hoe gedraagt het rechtssysteem zich in uitzonderlijke maatschappelijke omstandigheden en waarom?’

Recht is als beheersingssysteem grotendeels ingesteld op de ‘normaaltoestand’. Uitzonderlijke omstandigheden zijn situaties waarin het rechtssysteem significant anders werkt. Categorieën uitzonderlijke omstandigheden zijn oorlog, transitie, natuurramp en systeemfalen. Dit onderzoek heeft als doel de oorzaken en rechtvaardigingen in kaart te brengen van de reactie van het rechtssysteem op uitzonderlijke situaties: wat blijft hetzelfde en wat wordt anders en waarom? Sommige aspecten van recht in uitzonderlijke omstandigheden zijn in normale omstandigheden al geregeld in delen van het systeem die pas in werking treden wanneer het nodig is, zoals het oorlogsrecht en het staatsnoodrecht. Andere aspecten blijken pas in de uitzonderlijke toestand zelf, zoals bijvoorbeeld de professionele rolvervulling door juristen, overheidscompensatie voor slachtoffers van systeemfalen of de procedure voor het opstellen van een nieuwe grondwet na secessie.
            Dit onderzoek kent in beginsel een niet-normatieve insteek, maar sluit niet uit dat naar aanleiding ervan normatieve aanbevelingen kunnen worden gedaan.

De aanstelling van de kandidaat is bij de Open Universiteit.

De kandidaat kan betrokken worden bij de opzet en/of het verzorgen van onderwijs in de bachelor en/of de master rechtsgeleerdheid. Van de kandidaat wordt verwacht dat zij of hij deelneemt aan wetenschappelijke activiteiten en evenementen (congressen, workshops e.d.).

Specificaties

Open Universiteit (OU)

Functie-eisen

De kandidaat die wij zoeken is enthousiast, breed geïnteresseerd, ambitieus en zelfstandig. Je bent met uitstekende resultaten afgestudeerd met een masterdiploma Nederlands of internationaal Recht en/of de filosofie en/of een andere relevante studierichting. Je bent ofwel jurist en hebt aantoonbare affiniteit met en kennis van filosofie of een ander relevant wetenschapsterrein, ofwel je bent filosoof of sociaal-wetenschapper met aantoonbare affiniteit met en kennis van het recht. Je hebt (aantoonbare) wetenschappelijke interesse en onderzoekskwaliteiten, bijvoorbeeld blijkend uit een wetenschappelijke publicatie of een masterscriptie. Je bent in staat om zelfstandig, maar ook in een interdisciplinair team te werken en het onderzoek in zijn sociale context te plaatsen en sociaal relevant te maken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Tijdelijk dienstverband voor de duur van 1 jaar. Bij een goede voortgang en goed functioneren wordt dit verlengd voor een totale periode van 4 jaar.

Het salaris van de promovendus bedraagt € 2.541,- bruto per maand gedurende het eerste jaar, oplopend tot maximaal € 3.247,- bruto per maand gedurende het vierde jaar, gebaseerd op een volledige werkweek en conform de huidige salarisschalen volgens Bijlage A van de CAO van de Nederlandse Universiteiten.

De Open Universiteit biedt goede secundaire en flexibele arbeidsvoorwaarden op het gebied van onder meer opleiding en mobiliteit, werken in deeltijd, hybride werken en betaald ouderschapsverlof.

In overleg met je begeleiders wordt afgesproken wanneer je op welke locatie werkt: op de campus, op een van de studiecentra van de OU, of thuis.

 

Werkgever

Open Universiteit

Flexibel studeren overal in Nederland en Vlaanderen
De Open Universiteit (OU) is de deeltijduniversiteit van Nederland. Studenten volgen er gepersonaliseerd en activerend academisch afstandsonderwijs en binnen de verschillende wetenschapsgebieden wordt disciplinair onderzoek verricht. Studenten kunnen universitaire bachelor- en masteropleidingen in acht vakgebieden doorlopen. Kenmerken van het onderwijs zijn openheid, flexibiliteit en kwaliteit (zie www.ou.nl/rankings). Er is veel aandacht voor verbetering van het studiesucces van studenten. Aan de OU studeren ruim 18.000 studenten en werken meer dan 750 medewerkers. De OU heeft vestigingen in Nederland en België (zie www.ou.nl/studiecentra). De hoofdvestiging bevindt zich in Heerlen.

De nieuwste technologieën en onderwijskundige inzichten worden toegepast, zowel in de bachelor- en masteropleidingen en cursussen, als in projecten en programma's met partners. Nationaal en internationaal speelt de OU een belangrijke rol in de innovatie van het hoger onderwijs. Het onderwijs is verweven met het onderzoek waardoor tevens wordt gegarandeerd dat de actuele stand van de wetenschap wordt verwerkt. De OU investeert niet alleen in vakinhoudelijk onderzoek op acht wetenschapsgebieden, maar ook in onderzoek in een multidisciplinair programma: Innovating for resilience.

Afdeling

Faculteit Rechtswetenschappen

De faculteit RW heeft circa negentig medewerkers en is momenteel sterk aan het vernieuwen. De lijnen zijn kort, initiatief en doortastendheid worden op prijs gesteld en er is volop ruimte voor de verwezenlijking van goede ideeën. De faculteit kent twee vakgroepen: de vakgroep Privaatrecht en de Vakgroep Publiekrecht. De sectie Privacy & Gegevensbeschermingsrecht is onderdeel van de vakgroep Privaatrecht. Onderwijs en onderzoek worden ondersteund vanuit het Bureau Onderwijs en Onderzoek (BOO).

De kern van het juridisch onderwijs bestaat uit de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.B) en de masteropleiding Rechtsgeleerdheid (LL.M) met vijf afstudeervarianten (privaatrecht, strafrecht, bestuursrecht, staatsrecht & rechtstheorie en Europees & internationaal recht). De faculteit is momenteel bezig met de ontwikkeling van een masteropleiding Gegevensbescherming en Privacyrecht (LL.M).  Daarnaast zijn er schakelprogramma’s. Ook verzorgt de faculteit zowel in de bachelor, de master als in het PhD-programma enkele cursussen in samenwerking met buitenlandse partners (waaronder de FernUni in Hagen, Duitsland en de UNED in Madrid, Spanje) in het strategisch partnerschap EDELNet. Medewerkers van de faculteit nemen deel aan andere OU-masteropleidingen zoals Gezondheidswetenschappen.

De faculteit vindt onderwijsvernieuwing belangrijk en loopt binnen de OU voorop met de ontwikkeling van serious games, podcasts en andere innovatieve vormen van online begeleiding. F2F-onderwijs wordt echter beslist niet vergeten: de studiecentra worden goed benut voor verschillende typen onderwijs. Bij onderwijsontwikkeling en onderwijsvernieuwing werken docenten van de faculteit nauw samen met collega’s van het onderwijskundig expertisecentrum van de OU, het ECO. Het onderwijs wordt door studenten goed gewaardeerd: de faculteit Rechtswetenschappen staat op de eerste plaats in de Nationale Studenten Enquête 2021 en op de gedeelde eerste plaats in de Studiekeuzegids van 2021.

Rechtswetenschappen heeft een vakgebiedoverstijgend onderzoeksprogramma, ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’. Het accent van het onderzoek ligt op het positieve recht, maar de faculteit heeft ook een sterke groep Empirical Legal Studies (met hoogleraren ELS, criminologie en rechtsantropologie) en rechtstheorie. Er zijn tien fulltime promovendi en acht postdocs werkzaam aan de faculteit. Daarnaast zijn er veel buitenpromovendi. De OU neemt evenals de zusterfaculteiten sinds juli 2019 deel aan het Sectorplan Rechtsgeleerdheid, in het bijzonder het speerpunt Transformatieve werking van globalisering in recht in Nederland (met de UvA, UvT en UM). Ook werken we samen met andere faculteiten en instellingen in onderzoek en valorisatie, bijvoorbeeld met het NSCR en met de UvT in www.nederlandrechtsstaat.nl, en zijn verschillende medewerkers zeer actief in valorisatie en wetenschapscommunicatie.

 

Specificaties

  • PhD
  • Recht
  • max. 37.9 uur per week
  • Universitair
  • AC/RW/23058

Werkgever

Open Universiteit (OU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Postbus 2960, 6401 DL, Heerlen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you