Directeur Algemene zaken, Directeur Onderzoeksbeleid & Directeur Bedrijfsvoering

Directeur Algemene zaken, Directeur Onderzoeksbeleid & Directeur Bedrijfsvoering

Geplaatst Deadline Locatie
29 mrt 19 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen zoekt Chasse Executive Search drie directieleden die gezamenlijk de nieuwe collegiale én complementaire directie vormen.

Functieomschrijving

De dagelijkse leiding van de KNAW-organisatie was voorheen in handen van de algemeen directeur. Het KNAW-bestuur heeft in de zomer van 2023 het voorgenomen besluit genomen om de topstructuur van de KNAW-organisatie aan te passen. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming zijn per 10 oktober 2023 drie directieleden ad interim benoemd. Belangrijk onderdeel van de opdracht aan de interim-directie is – in nauwe afstemming en overleg met bestuur, genootschap, instituten en stafbureau – het voorbereiden van en invulling geven aan de nieuwe topstructuur van de KNAW. In maart 2024 heeft het bestuur – na positief advies van de Ondernemingsraad – besloten tot het vaststellen van de nieuwe topstructuur. Hierdoor ontstaan vacatures voor een collegiale én complementaire directie:  Directeur Algemene Zaken, Directeur Onderzoeksbeleid en Directeur Bedrijfsvoering van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. 

Uitgangspunt collegiale directie

Uitgangspunt is een collegiaal én complementair directieteam. Een collegiaal directieteam vereist gelijkwaardige portefeuilles: van gelijkwaardige zwaarte en omvang. Hierbij is het van belang dat alle directeuren een relatie met de institutenorganisatie hebben, ieder vanuit het eigen kennis- en aandachtsgebied. Het voorzitterschap binnen het directieoverleg kan rouleren en besluiten binnen de directie worden in consensus genomen. Bij gebrek aan consensus wordt geëscaleerd naar het KNAW-bestuur.

De collegiale directie is belast met de dagelijkse leiding over de gehele organisatie. Voor het genootschap, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten betreft dit het organiseren van ondersteuning door het Bureau waarmee de uitvoering van de Forum en Advies taak en de wetenschapsfondsen en prijzen wordt gefaciliteerd. Voor de onderzoekstaak als institutenorganisatie treedt de collegiale directie op als bestuur richting haar instituten. Daarbij gaat het over de KNAW-institutenorganisatie in haar totaliteit waarbij de instituutsdirecteur binnen het instituut het primaat behoudt bij het bepalen van de wetenschappelijke koers. Het collegiale directieteam is er gezamenlijk voor verantwoordelijk dat er verbinding blijft bestaan tussen de genootschapskant en de institutenorganisatie en dat beide onderdelen van de organisatie zich ten volle kunnen ontwikkelen. 

Meer informatie over de context en achtergrond van de gekozen topstructuur is terug te lezen in het uitgebreide profiel op de website van Chasse Executive Search. 

Specificaties

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Functie-eisen

De Directeur Algemene zaken is een bestuurder met ervaring in en kennis van het wetenschappelijk bestel en wetenschapsbeleid, en heeft oog voor relevante ontwikkelingen daarin. De directeur heeft gevoel voor de rol die de KNAW als hoeder en duider van de wetenschap daarin heeft. De directeur heeft als hoofdportefeuille de genootschappen (van de KNAW, De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten) en de daaruit voortvloeiende taken forum, advies en wetenschapsfondsen en prijzen. De directeur adviseert het KNAW-bestuur aangaande deze hoofdportefeuille en werkt mee aan de strategieontwikkeling van de organisatie. De Directeur Algemene Zaken is het eerste aanspreekpunt binnen het directieteam (primus inter pares) voor het bestuur en is het eerste aanspreekpunt voor het ministerie van OCW.

De Directeur Onderzoeksbeleid is een bestuurder met een wetenschappelijke achtergrond die zich bezighoudt met instituutsoverstijgend onderzoeksbeleid. Dat wil zeggen dat de directeur zicht houdt op de nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van onder andere onderzoeksbeleid, kwaliteitsborging, infrastructuur en financiering, en zorgt dat de instituten van de KNAW goed aangesloten blijven op deze ontwikkelingen en zo maximaal gefaciliteerd worden bij het doen van toponderzoek en beheren van collecties. Vanuit de eigen ervaring als senior wetenschapper kan de directeur de instituutsdirecteuren ondersteunen bij de strategieontwikkeling van het instituut en fungeren als sparring partner. De Directeur Onderzoeksbeleid overziet (inter)nationale kansen en weet deze te kapitaliseren. De directeur vertegenwoordigt de KNAW-institutenorganisatie naar buiten zowel nationaal als internationaal en vervult hierbij, waar nodig, een lobbyfunctie.

De Directeur Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het toezien op en bevorderen van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering die de uitvoering van de kerntaken van de KNAW maximaal ondersteunt. Het betreft de bedrijfsvoering van de KNAW in de volle breedte: de bedrijfsvoering van de genootschappen en de bedrijfsvoering die het wetenschappelijk onderzoek en beheer van collecties en faciliteiten van de instituten maximaal ondersteunt, binnen de geldende wet- en regelgeving en kaders van de KNAW. De directeur stuurt grote KNAW-brede bedrijfsvoeringsprojecten, zoals cybersecurity, aan en is proactief in agenderen en aansturen van uitdagingen binnen de bedrijfsvoering. De directeur heeft oog voor de diversiteit aan instituten binnen de organisatie en draagt zorg voor een goede balans tussen efficiency en passende ondersteuning, onder meer door het borgen van stevige functionele lijnen in de verschillende bedrijfsvoeringsdisciplines.

Meer informatie over de specifieke functie-eisen per vacature is terug te lezen in het uitgebreide profiel op de website van Chasse Executive Search.

Arbeidsvoorwaarden

De functies van Directeur Algemene Zaken, Directeur Onderzoeksbeleid en Directeur Bedrijfsvoering zijn ingeschaald in schaal 18 cao Nederlandse Universiteiten. Het salaris bedraagt minimaal € 8.815,- en maximaal € 11.686,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband en exclusief 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Voor alle drie functies geldt dat – in goed overleg met de betreffende voorkeurskandidaat – de betreffende functie voor 0,8 tot 1,0 fte wordt ingevuld.

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (hierna: KNAW) is het forum, de stem en het geweten van de wetenschap in Nederland. Haar instituten behoren met hun onderzoek en hun collecties tot de (inter)nationale top. Aan de basis van al haar activiteiten ligt de overtuiging dat kennis en creativiteit de belangrijkste grondstoffen zijn voor welzijn en welvaart.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf; Management; Financiën
  • Economie; Recht; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
  • 32—40 uur per week
  • €8815—€11686 per maand
  • Universitair
  • AT KNAW 20240327

Werkgever

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kloveniersburgwal 29, 1011 JV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you