Docent / Huisartsbegeleider (HAB)

Docent / Huisartsbegeleider (HAB)

Geplaatst Deadline Locatie
3 jun 17 jun Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 jun 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde, sector huisartsopleiding, bestaat per 1 augustus 2024 (start opleidingsgroep per 1 september 2024) een vacature voor een: Docent: Huisartsbegeleider (HAB), praktiserend huisarts, jaar 1, in Eindhoven, 0,4 fte.

Doel van de functie:
Het begeleiden van en het geven van onderwijs aan artsen in opleiding tot huisarts (Aios-H) en huisartsopleiders alsmede het ontwikkelen van onderwijs in de driejarige opleiding tot huisarts. De vacante functie heeft betrekking op begeleiden van aios die in het eerste jaar van de opleiding, welke gedurende een jaar stagelopen in een huisartspraktijk. De aios onderwijs terugkomdag voor deze functie is de donderdag en vindt plaats in Eindhoven. De tweede beoogde werkdag van de begeleider is bij voorkeur op dinsdag.

Plaats in de organisatie
De Huisartsopleiding maakt onderdeel uit van de vakgroep Huisartsgeneeskunde van Universiteit Maastricht. De Huisartsopleiding is een driejarige opleiding na het artsexamen en bereidt de arts in opleiding tot specialist (aios) voor op het veelzijdige beroep van huisarts. Het eerste en het derde jaar bestaan regulier uit huisartsstages, het tweede jaar bestaat uit externe stages die gevolgd worden in ziekenhuizen, verpleeghuizen of bij geestelijke gezondheidzorg (GGZ) instellingen.

De docent werkt in een aiosgroep samen met een gedragswetenschapper en verder met de andere Gedragswetenschappers (GW’s) en Huisartsbegeleiders (HAB’s) in de begeleiding van aios en huisartsopleiders.

De docent wordt begeleid door een ervaren collega met wie regelmatig alle aspecten ten aanzien van inhoud, programma en opzet van het betreffende opleidingsdeel van het aios-curriculum worden doorgesproken. Daarnaast vinden maandelijks werkbesprekingen (zgn. MOM-besprekingen) van alle stafleden van het betreffende opleidingsjaar plaats. De formele werkbaas t.a.v. verloven, ziekte/ARBO is één van de adjunct-hoofden.

Functiebeschrijving
U verzorgt de vastgestelde en specifieke onderwijsprogramma's, bent verantwoordelijk voor de uitvoering van toetsing en voortgangsadvisering en begeleidt de aios en het koppel aios-huisartsopleider. U werkt als huisarts docent samen met een gedragswetenschappelijke docent. Daarnaast ontwikkelt, organiseert en verbetert u het onderwijs en neemt,
afhankelijk van omvang aanstelling, deel aan werkgroepen en commissies.

Uitgebreidere beschrijving kernactiviteiten
Onderwijsuitvoering

Het verzorgen van onderwijs aan aios en huisartsopleiders.
De docent:
 • Verzorgt, evt. samen met de gedragswetenschappelijke docent of externe docenten het - deels zelf ontwikkelde - onderwijs aan aios met betrekking tot de o.b.v. het Landelijke Opleidingsplan ontwikkelde leerlijnen.
 • Integreert nieuwe vakinhoudelijke en onderwijskundige “evidence” in het onderwijs.
 • Bereidt onderwijsbijeenkomsten met aios voor en voert deze uit.
 • Creëert een krachtige leeromgeving en past daarbij verschillende didactische werkvormen toe.
 • Coacht en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. hun leerproces en competentieontwikkeling op individueel-, koppel- en groepsniveau (supervisie en intervisie).
 • Begeleidt en beoordeelt aios en huisartsopleiders t.a.v. het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Onderwijsevaluatie
Het evalueren van het onderwijs op het niveau van proces en uitkomsten.
De docent:
 • Verdiept zich in het e-portfolio van de aios.
 • Evalueert de vorderingen van de aios en huisartsopleiders, signaleert stagnaties in hun ontwikkeling en stemt wat aios betreft zn. af met de coördinator begeleiding en beoordeling.
 • Adviseert de coördinator begeleiding en beoordeling en het Hoofd van de huisartsopleiding ten behoeve van de beslissing over de voortgang van aios conform de lokale procedure toetsing en beoordeling.
 • Adviseert de huisartsopleider-coördinator met betrekking tot diens beslissing over de inzet en ontwikkeling van de huisartsopleider.
 • Bezoekt periodiek de opleidingspraktijken t.b.v. begeleiding van aios en huisartsopleiders.
 • Neemt deel aan interne werkgroepen en besprekingen inzake onderwijsevaluaties.
 • Analyseert de uitvoering van onderwijsonderdelen met aios, opleiders en andere docenten en levert een bijdrage aan de rapportage daarvan en stemt evaluatiegegevens af met de kwaliteitscoördinator.
 • Levert desgevraagd informatie aan t.b.v. visitaties, audits etc.

Onderwijsontwikkeling
Het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s en materialen t.b.v. aios en huisartsopleiders.

Het formuleren van diverse vormen van opdrachten, zowel vakinhoudelijk als didactisch.
De docent:
 • Signaleert benodigde aanvullingen en verbeteringen van het curriculum i.h.a. en onderwijsprogramma’s in het bijzonder i.s.m. de andere staf van het betreffende jaar en zo nodig de kwaliteitscoördinator.
 • Ontwikkelt nieuwe programma’s.
 • Expliciteert de functionele eisen vastgelegd in het Competentieprofiel van de Huisarts en de thema’s en kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) van het landelijke opleidingsplan voor de toegewezen delen van het aios- curriculum.
 • Stemt deze eisen af met andere delen van het aios-curriculum en het curriculum voor de huisartsopleiders.
 • Stelt een plan van aanpak op voor de ontwikkeling van onderwijsprogramma’s inclusief onderwijsmateriaal en voert het uit
 • Publiceert onderwijsmateriaal t.b.v. de onderwijsbank op de electronische leeromgeving (Canvas).

Organisatie
De docent is verantwoordelijk voor zijn competentieontwikkeling en draagt bij aan het
goed functioneren van de organisatie.
De docent:
 • Neemt deel aan deskundigheidsbevordering en intervisie voor docenten (docentprofessionalisering) gegeven het competentieprofiel van de docent en het UFO-profiel’.
 • Neemt deel aan werkgroepen, commissies, projectteams en reguliere overlegvormen (MOM-overleg, stafoverleg, stafdagen, bijeenkomsten met huisartsopleiders) binnen de afdeling en z.n. aan werkgroepen op landelijk niveau.

Functie-eisen
Wij vragen een praktiserend huisarts, met bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring en nog 2 dagen per week werkzaam in een vaste praktijksetting. Ervaring met onderwijs aan professionals strekt tot aanbeveling. De kandidaat moet aantoonbaar kunnen samenwerken, leidinggeven en organiseren.

Wat biedt de UM?
Als Docent / Huisartsbegeleider (HAB) bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:
 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal 12 conform UFO-profiel Teacher met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €5247,00 en €6737,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 0,4 FTE. Bij gebleken geschiktheid zal de arbeidsovereenkomst omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie klik hier.

Universiteit Maastricht
Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst. Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Voor meer informatie over de UM klik hier.

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)
In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt.

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

Nieuwsgierig?
Informatie over deze vacature kan worden ingewonnen bij het Hoofd van de huisartsopleiding te Maastricht: drs. Matthijs Limpens, matthijs.limpens@maastrichtuniversity.nl of 043-3882340 / 06-39199972, of bij het adjunct-hoofd/curriculum-coördinator Eindhoven: Dr. Merijn van de Laar, merijn.vandelaar@maastrichtuniversity.nl.

Solliciteren?
Of ben je al overtuigd en word jij onze nieuwe Docent / Huisartsbegeleider (HAB)? Solliciteer dan nu, uiterlijk 7 juli 2024, op deze functie. Voeg aan je sollicitatie een CV en motivatiebrief toe.

De vacature staat open voor interne- en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Universiteit Maastricht zet zich in voor het bevorderen en behouden van een diverse en inclusieve gemeenschap. Wij geloven dat diversiteit in onze medewerkers- en studentenpopulatie bijdraagt aan de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan de UM. Dit willen we mogelijk maken door middel van inclusief beleid en innovatieve projecten in samenwerking met studenten en medewerkers. We moedigen je aan om voor deze functie te solliciteren.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Specificaties

 • Onderwijs
 • Gezondheid
 • max. 15.2 uur per week
 • €5247—€6737 per maand
 • Universitair
 • 942

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you