Lector Business Ethics

Lector Business Ethics

Geplaatst Deadline Locatie
29 nov 6 jan Rotterdam

Functieomschrijving

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes jaar op zoek naar een Lector Business Ethics (0,4-0,6 fte).

Het nieuwe lectoraat business ethics onderzoekt de wijze waarop het (grotere) MKB bedrijfsleven zijn ethisch handelen kan versterken. De moraliteit van zaken doen krijgt in de maatschappij steeds meer aandacht en raakt ook het MKB bedrijfsleven. Goed ondernemerschap krijgt bij deze bedrijven impliciet wel aandacht, maar het ontbreekt vaak aan een systematische benadering met alle risico’s van dien.

De leeropdracht laat zich samenvatten in de volgende vraagstelling:

 • Hoe worden MKB ondernemingen geconfronteerd met ethische dilemma’s?
 • Hoe kunnen MKB ondernemingen beter omgaan met ethische dilemma’s?
 • Wat is de waarde van ethisch handelen in het perspectief van MKB ondernemingen?

Achtergrond en functie

Zaken doen is niet amoreel, maar heeft veel morele aspecten. Immers, zaken doen raakt de belangen van veel partijen en dus aan hun normen en waarden. In de hedendaagse concurrerende markt en complexe maatschappij is ethisch ondernemen niet vanzelfsprekend, maar wel steeds meer noodzakelijk. Steeds meer worden ondernemingen uitgedaagd om een standpunt in te nemen over maatschappelijke thema’s, aan stringentere (data)wetgeving te voldoen, ethische afwegingen te maken en verantwoording af te leggen aan stakeholders. Bijvoorbeeld bij het binnenhalen van orders, het doen van investeringen, het aantrekken van personeel en het beheersen van risico’s. De maatschappij bakent het speelveld voor het bedrijfsleven steeds meer af met nieuwe regelgeving en maatschappelijke druk.

Een stevige bedrijfsethiek biedt tegenwoordig een concurrentievoordeel. Zo werken jongeren graag bij een organisatie ‘met een ziel’. De basis wordt gevormd door de bedrijfscultuur, ondersteund door infrastructuur waaronder beleid, regels en procedures. In de bedrijfscultuur speelt leiderschap een voorname rol. Bij leiderschap gaat om een beïnvloedingsproces, waarbij de leider ervoor zorgt dat de volgers dingen willen én doen die ze anders misschien niet zouden doen. In bedrijfsethiek kan elke werknemer een leider zijn en niet alleen de managers.

In MKB bedrijven gaat de directeur-eigenaar voorop. Daarmee is er bijna letterlijk bezieling in de organisatie: zijn of haar normen en waarden geven richting. Enerzijds maakt dat ethisch handelen in MKB bedrijven makkelijker, want persoonlijker en directer. Anderzijds is het moeilijker, want er is minder distantie in de organisatie, waardoor het lastig is om morele problemen aan te kaarten. Bovendien vraagt het omgaan met ethische vraagstukken om kennis, kunde, regels en procedures en daar kunnen MKB bedrijven vaak niet in voorzien. Veelal is er niets over principes en normen vastgelegd, waardoor er geen basis is voor gesprek en ontwikkelingsrichting.

De toenemende maatschappelijke aandacht voor ethisch handelen gaat steeds meer ook MKB bedrijven raken. Hun tekortkomingen op dit terrein kunnen uitgroeien tot bedreigingen. Het is van belang om kennis te ontwikkelen om MKB bedrijven te ondersteunen bij het sterker neerzetten van hun bedrijfsethiek. Naast een kennisvraag vanuit de praktijk wordt het lectoraat ook ingericht om een bijdrage te leveren aan het versterken van het ethische handelingsvermogen van studenten van de HR Business School. Herkend wordt dat deze invalshoek van steeds groter belang wordt voor toekomstige professionals. De nieuwe lector ontwikkelt kennis met en voor de praktijk, in samenwerking met studenten en docenten. Op deze wijze en via publicaties over onderzoek klinkt de kennis door in het onderwijs.

De focus van het nieuwe lectoraat ligt op de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Deze regio is in vele opzichten in transitie naar de ‘Next Economy’ en de ‘Next Society’. Er spelen veel maatschappelijke vraagstukken, op het gebied van onder andere klimaat, inclusiviteit en veiligheid, die aanleiding zijn voor fundamentele keuzes in het bedrijfsleven. Deze keuzes hebben ethische aspecten in zich. De lector levert een bijdrage aan de transitie van het regionale bedrijfsleven door business ethics te versterken.

De projecten van de lector maken deel uit van de onderzoekslijn startup economy van het kenniscentrum, waarin in bredere zin gekeken wordt naar versterking van de kwaliteit van ondermerschap bij startende en bestaande bedrijven. Maar er zijn ook raakvlakken met beide andere onderzoekslijnen digital economy en circular economy. De lector werkt samen met de andere lectoren, die deelaspecten van ondernemerschap onderzoeken op het gebied van onder andere risicomanagement, finance en strategie.

Specificaties

Hogeschool Rotterdam (HR)

Functie-eisen

Er wordt gezocht naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
 • Is gepromoveerd op een voor de leeropdracht relevant thema en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen;
 • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €5.080,14 bruto per maand (schaal 14) en maximaal €7.114,12 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Werkgever

Hogeschool Rotterdam

Concerndoelen van Hogeschool Rotterdam zijn het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector business ethics zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Afdeling

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het Kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van mkb bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en de studenten van Hogeschool Rotterdam. Binnen het Kenniscentrum werken momenteel vijf lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied, maar samenwerkend aan transitievraagstukken van het mkb bedrijfsleven. Het kenniscentrum maakt deel uit van de HR Business School.

Additionele informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 010-794 6735.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • 16—24 uur per week, tijdelijk
 • €5080—€7114 per maand
 • Universitair
 • SP 1017321

Werkgever

Hogeschool Rotterdam (HR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Rotterdam (HR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 6 jan 2019.