Lid college van bestuur

Lid college van bestuur

Geplaatst Deadline Locatie
18 aug gisteren Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Bedrijfsvoering wordt binnen de wettelijke en de beleidskaders van de EUR georganiseerd vanuit het perspectief van onderwijs en onderzoek. De portefeuilles (op de grensvlakken) van de bedrijfsvoering, onderwijs en onderzoek worden verdeeld over de leden van het college van bestuur, waarbij heldere verantwoordelijkheden zijn toebedeeld.

Voor het nieuwe lid college van bestuur zijn de belangrijkste aandachtsgebieden: financiën, IV/IT en bedrijfsvoering/operations. De verdere portefeuilleverdeling binnen het college van bestuur wordt vastgesteld op basis van ieders expertise en voorkeuren op het moment van aantreden van het nieuwe lid. Dat het CvB een goed werkend en complementair team moet zijn, is vanzelfsprekend.

Het nieuwe lid geeft in constructieve samenwerking met de universitaire gemeenschap en de medezeggenschapsorganen en in collegiale samenwerking binnen het bestuur, effectief leiding aan haar/zijn portefeuilles. Hierbij staat wederzijds en onderling vertrouwen centraal. Dit vraagt om maatwerkoplossingen binnen de afgesproken kaders. Zij/hij is daarom niet alleen iemand met ervaring met het goed organiseren en laten functioneren van de bedrijfsvoering ten behoeve van het primaire proces, maar ook iemand die kennis en ervaring heeft met de primaire processen van onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact. De ideale kandidaat legt (strategisch inhoudelijke) verbindingen en laat de bedrijfsvoeringsfuncties het onderwijs en onderzoek zichtbaar en merkbaar ondersteunen. Vanuit haar/zijn rol worden de diensten die ondersteuning leveren daadkrachtig aangestuurd en wordt voor samenhang in de bedrijfsvoeringsfuncties en een goede verbinding tussen de diensten, faculteiten en Algemene Bestuursdienst gezorgd.

Opdracht

 • Het college van bestuur wil de bedrijfsvoering binnen de wettelijke en de beleidskaders van de EUR organiseren vanuit het perspectief van onderwijs en onderzoek en realiseert derhalve een infrastructuur en ondersteuning die maximaal bijdraagt aan succesvol onderwijs, onderzoek en impact. De bedrijfsvoering beperkt zich niet tot de centrale ondersteunende diensten. Ook binnen de faculteiten is ondersteuning georganiseerd, onder verantwoordelijkheid van een (facultaire) directeur bedrijfsvoering. De samenwerking en samenhang tussen de decentrale en centrale ondersteuning is een belangrijk aandachtspunt van het lid college van bestuur.
 • In de afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het verbinden van de bedrijfsvoeringsprocessen aan het primaire proces van onderwijs en onderzoek. De uitdaging in de komende periode is om dit te versterken, verder in te richten, maar ook om de vruchten te plukken van wat bereikt is en daarmee, ten dienste van onderwijs en onderzoek, zich te richten op het bereiken van de strategische doelen van de universiteit. Dit betekent het borgen van de in gang gezette processen, het verder optimaliseren van die (keten)processen, intensiveren van de samenwerking tussen de afdelingen en het verhogen van de kwaliteit. Het versterken van de facilitering van onderwijs en onderzoek in de faculteiten/instituten moet geschieden door gedifferentieerd in te spelen op de diversiteit van hun vraag en behoefte. De financiën van de universiteit zijn op orde en dat moet vanzelfsprekend ook zo blijven. De universiteit heeft er bewust voor gekozen de (hoge) reserves af te bouwen. Daarnaast zullen de effecten van de COVID-19 crisis hun weerslag hebben op de (financiële) situatie van de universiteit. Deze ontwikkelingen vragen verhoogde aandacht om de financiële situatie van de universiteit solide te houden. Daarom ligt de nadruk op het strakker organiseren van de financiële processen, het vergroten van de budgetdiscipline, het intensiveren van de rapportagecyclus inclusief full-year updates en het verbeteren van de projectcontrol. Inrichting van een strakke planning- en controlcyclus is daarvoor onontbeerlijk. De nieuwe bestuurder is hierbij nadrukkelijk zelf in de lead.
 • Op het gebied van IV/IT is een nieuwe weg ingeslagen. Door de historische structuur van de universiteit liggen er nog uitdagingen, zowel in de ondersteuning (van de vernieuwing) van het onderwijs en onderzoek, in het creëren van een optimale leeromgeving voor de studenten als binnen de algemene ondersteunende processen van de universiteit als organisatie. De basis(infrastructuur), inclusief IT-veiligheid, en een eenduidige architectuur moet goed werken. De aansturing hiervan vindt plaats in nauwe samenwerking met de directeur IT/Chief Information Officer.
 • De centrale ondersteuning moet voor de bedrijfsvoering professioneel functioneren ten behoeve van een optimale ondersteuning van onderwijs en onderzoek. Dat betekent dat gestuurd moet worden op een aantal kritische succesfactoren/indicatoren (hard en zacht) waarbij klanttevredenheid van onderwijs en onderzoek uitgangspunt is. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de directie van de ondersteunende diensten. Het gaat daarbij om het vertalen van de EUR-strategie naar helder beleid en doelen met betrekking tot de dienstverlening en het gaat om het doorlichten en professionaliseren van de administratieve en operationele organisatie en van de dienstverlening aan de onderdelen van de EUR. Voor financiën geldt aandacht voor het faciliteren van budgethouders en voor de relatie tussen budgetten en de strategische doelen. Projectcontrol, de rapportagecyclus en het ontsluiten van relevante en actuele managementinformatie moeten worden geprioriteerd. Voor het vastgoed geldt het herijken van de huidige vastgoedstrategie passend bij het primaire proces van onderwijs, onderzoek en valorisatie en bij de financiële en duurzaamheidsdoelstellingen van de EUR.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Profiel

De grote en kennisintensieve organisatie vormt voor de nieuwe bestuurder een prachtige en uitdagende werkomgeving maar wel in een complexe context. De strategische en universiteitsbrede verantwoordelijkheden vragen om een (strategisch) inhoudelijk sterke, analytische en verbindende persoonlijkheid. Het nieuwe lid college van bestuur:

 • is een gezaghebbende teamspeler die over de eigen portefeuilles heen kijkt en in staat is om op strategisch niveau in andere disciplines mee te komen;
 • brengt stevige inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van financiën, IV/IT en bedrijfsvoering in;
 • heeft veel ervaring met de aansturing van (strategische) veranderprocessen met name in de ketenprocessen van de bedrijfsvoering;
 • kan continu de verbinding leggen tussen (inhoudelijke) ontwikkeling en de strategische doelstellingen van de universiteit;
 • heeft bij voorkeur ervaring in hoger onderwijs of aanverwante (non profit-)organisaties;
 • benut netwerken en bouwt allianties.

Kortom, een prachtige strategische positie om te werken aan de verdere ontwikkeling van een (internationaal) uitstekende en gerenommeerde universiteit. Een kansrijke positie om het onderwijs en onderzoek vanuit de bedrijfsvoering zo goed mogelijk te ondersteunen en verder te brengen.

Selectiecriteria

 • Een stevige inhoudelijke kennis van en ervaring met financiën (met name business control), IV/IT en (bedrijfsvoering)operations, met name ook in relatie tot de karakteristieken van de universiteit als gemeenschap en grote complexe organisatie.
 • Een uitstekend ontwikkeld gevoel voor de bestuurlijke en organisatorische verhoudingen binnen de universiteit, waarin faculteiten en de medezeggenschapsorganen belangrijke partners zijn. Hij/zij is een ervaren bestuurder dan wel iemand die de stap vanuit een directiefunctie naar de bestuurdersrol kan zetten en zich die rol snel eigen kan maken. Heeft een dienende en verbindende stijl van leidinggeven.
 • Combineert de bestuurlijke oriëntatie met een scherp gevoel en oog voor een effectieve organisatie van de ondersteunende processen en de kwaliteit daarvan. Heeft aantoonbare ervaring in het sturen van veranderingsprocessen gericht op versterking van de kwaliteit van (keten)processen en professionaliteit van mensen in het domein van de bedrijfsvoering van de EUR als totaal.
 • Affiniteit met wetenschappelijk onderwijs, onderzoek en valorisatie. Ervaring in het hoger onderwijs en/of aanpalende sectoren als (toegepaste) onderzoeksinstituten en de academische zorg en/of gepromoveerd zijn is een pre. Zij/hij voelt zich senang binnen kennisintensieve omgevingen, waarbinnen de vraagstukken van complexe aard zijn. 
 • Heeft zich bij voorkeur ook bewezen binnen organisaties die opereren in een internationale context. Samenwerking tussen personen met gevarieerde culturele achtergronden en het hanteren van een leiderschapsstijl die deze diversiteit helpt productief te maken staat hierbij centraal. Een uitstekende beheersing van de Engelse taal is een belangrijke basisvoorwaarde.
 • Onderschrijft de belangrijke EUR-beleidsuitgangspunten zoals versterking van het diversiteits- en inclusiebeleid, het stimuleren van sociale veiligheid en een positief werkklimaat en het uitbouwen van de contacten met de (Rotterdamse) samenleving. Verder is er een duidelijk affiniteit en ervaring met duurzaamheid op alle niveaus.

Competenties en persoonlijkheid

Het is van belang dat de achtergrond, expertise, en het karakter van de nieuwe bestuurder een verrijking is van het gehele college van bestuur en een versterking vormt van de zittende leden. Het nieuwe lid college van bestuur:

 • heeft een sterk analytisch en conceptueel vermogen. Kan voortdurend de verbinding leggen tussen de strategische doelstellingen en bedrijfsvoering;
 • is samenwerkingsgericht. Een teamspeler. Kijkt over de eigen portefeuilles heen en is in staat op strategisch niveau in andere dossiers mee te denken;
 • is gezaghebbend, bezit overtuigingskracht, is besluitvaardig en kan zaken afmaken. Luistert goed, is vertrouwenwekkend, stelt zich open en kwetsbaar op én heeft ruggengraat. Blijft ook bij tegendruk of tegenspel standvastig, maar geeft andersdenkers wel de ruimte;
 • heeft sterk verbindende kwaliteiten om resultaten te boeken. Maakt gemakkelijk aansluiting bij de (internationale) wereld van het wetenschappelijk en ondersteunend personeel, decanen en studenten. Gaat de dialoog aan;
 • handelt integer en is helder, eerlijk en transparant.

Arbeidsvoorwaarden

Beloning

De functie is gewaardeerd binnen de geldende Wet Normering Topinkomens.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

In 2019 vierde de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) tijdens haar dies natalis dat ‘haar’ professor Jan Tinbergen vijftig jaar geleden de Nobelprijs voor de Economie ontving. Voor de EUR is het werk van Tinbergen nog steeds relevant. Net als hij neemt de universiteit haar verantwoordelijkheid om complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Lokaal, in Rotterdam en internationaal. Denk aan de technologisering van de maatschappij, geopolitieke verschuivingen, migratie, ethische vraagstukken, de wijze waarop markten werken, onderzoek naar ongelijkheid, de toekomst van de stad, sociale cohesie en samenwerking in Europa.

De complexiteit van dergelijke moderne maatschappelijke vraagstukken dwingt tot het samensmelten – de convergentie - van traditionele alfa-, bèta- en gammawetenschappen in nieuwe wetenschapsgebieden. Vanuit deze convergentiegedachte ligt intensivering van de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en EUR voor de hand. De afgelopen jaren kreeg dit beslag in de Strategische Alliantie Leiden-Delft-Erasmus (LDE) waarbinnen onderzoekers en docenten elkaar vonden en ook binnen het samenwerkingsverband Medical Delta (met Erasmus MC en LUMC). Ook internationaal zocht de universiteit naar nieuwe samenwerkingsvormen. De EUR werd als eerste Nederlandse universiteit lid van de European University Foundation (EUF). Doel van dit netwerk van twintig universiteiten is het versnellen van de modernisering van het hoger onderwijs in Europa. Diversiteit en sociale rechtvaardigheid staan hierin centraal.

De Erasmus Universiteit Rotterdam is nauw verbonden met de dynamiek van de stad Rotterdam en combineert dat met een sterk internationale oriëntatie. De universiteit heeft een specifiek profiel door de focus op een select aantal disciplines te verbinden aan een smeltkroes voor talent van alle leeftijden en vele culturele achtergronden. De studentenpopulatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van diversiteit en de opleidingen kennen een grote internationale instroom. De EUR is een universiteit met lef en heeft de ambitie om excellentie na te streven om aantrekkelijk te zijn voor toptalent maar tegelijkertijd ook toegankelijk te blijven voor brede groepen. Zij onderscheidt zich door goede studiesuccessen, arbeidsmarktrelevantie van haar opleidingen, full career aanbod, een scherpe focus in het onderzoek en wijdvertakte samenwerking onder wetenschappers.

Afdeling

Bestuur en management

Het college van bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid en het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Het CvB werkt collegiaal samen en bestaat uit drie leden: prof. dr. Ed Brinksma (voorzitter met ingang van 1 september 2020), prof. dr. Rutger Engels (rector magnificus) en drs. Roelien Ritsema van Eck (vertrekkend lid). Binnen het CvB zijn de aandachtgebieden verdeeld waarbij het gewenst en normaal is dat er ook in en met elkaars portefeuille wordt meegedacht. De voorzitter is verantwoordelijk voor algemeen bestuurlijke aangelegenheden en houdt zich bezig met het strategisch beleid, internationale aangelegenheden en externe contacten, onder meer met de regio Rotterdam, het bedrijfsleven, ministeries, politiek en de andere kennisinstellingen. De rector is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek, met inbegrip van het wetenschappelijk personeel(sbeleid), studenten en wetenschapsvoorlichting. Het lid CvB is verantwoordelijk voor financiën, IV/IT en bedrijfsvoering.

Specificaties

 • Management; Beleid- en staf
 • CvB-20200818

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps