Promovendus “big” data sociaal domein

Promovendus “big” data sociaal domein

Geplaatst Deadline Locatie
16 okt 15 nov Rotterdam
Wij zijn op zoek naar een promovendus “big” data in het sociale domein. Aanleiding vormt de decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar de gemeenten. Spreekt dit thema jou aan? Lees dan snel verder.

Functieomschrijving

In de afgelopen jaren zijn veel taken op het terrein van zorg, zekerheid en ondersteuning de verantwoordelijkheid van gemeenten geworden. Deze decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden in de Nederlandse verzorgingsstaat pakt in de praktijk heel verschillend uit. Zo experimenteren gemeenten steeds vaker met het gebruik van (big) data in het sociale domein (maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, werk). De verwachting is dat gemeenten dankzij het koppelen en integreren van (big) data bijvoorbeeld beter kunnen voorspellen welke jongeren verhoogd risico lopen om uit huis geplaatst te worden of welke uitkeringsaanvragers een mogelijk fraude risico zijn. Het gebruik van data is echter niet onomstreden. Zo is recentelijk het omstreden data-koppelingsysteem SyRI in het nieuws gekomen en zijn gemeenten terug gefloten door de rechter. Dit vormt echter wel de uitzondering. Veruit de meeste experimenten naar datagestuurd werken zijn ‘stille’ transities. Zij spelen zich vrijwel geheel bui­ten het zicht van politiek en maatschappij af. Er is daarom sprake van een institutionele leegte waarin di­verse actoren, zoals ambtenaren, wetenschappers en/of betrokken bedrijven, vanuit de praktijk vorm geven aan de betreffende thematiek. Werkendeweg ontstaat zo een nieuwe bestuurlijke en politieke realiteit waarbij antwoorden op vragen worden gezocht zoals: Van wie is de data eigenlijk (burgers, gemeenten, bedrijven)? Hoeveel data mag worden verzameld en met welke doeleinden? Welke vooroordelen worden eventueel versterkt door het gebruik van data? En hoe weeg je met verschillende stakeholders af wat ‘goed’ data gebruik is en welke normen kunnen hiervoor ontwikkeld worden?

Op deze vragen bestaan nog geen kant en klare antwoorden in het sociale domein: deze worden al experimenterende en werkende weg ontwikkeld. Daarom is er verkennend kwalitatief onderzoek nodig naar de werkpraktijken van ‘data gebruik’ waarbij verschillende actoren -gemeenten, zorgaanbieders, burgers- worden gevolgd ‘in action’.

Het PhD onderzoek behelst in eerste aanleg een kwalitatief etnografisch onderzoek naar (succesvolle en falende) praktijken van het gebruik van data in het lokale sociale domein. Het doel is een systematische literature review uit te voeren en ten minste 3 case studies op basis van observaties, interviews en documentanalyse.

De vacature is voor een functie binnen de sectie Health Care Governance (beleid en bestuur in de gezondheidszorg). Bij de sectie werken onderzoekers met verschillende disciplinaire achtergronden zoals bestuurskunde, antropologie, sociologie, gezondheidswetenschappen en wetenschaps- en techniekonderzoek. Zij doen onderzoek naar de ontwikkeling van gezondheidszorgbeleid, de bestuurlijke inrichting van de gezondheidszorg en de consequenties daarvan voor de zorgpraktijk. In de sectie werken op dit moment 22 promovendi.

Prof. dr. Kim Putters (ESHPM) en Prof dr. Liesbet van Zoonen (ESSB) zijn promotor. Dr. Lieke Oldenhof is co-promotor en verbonden aan de faculteit ESHPM. 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • WO master diploma in een relevante sociaal-wetenschappelijke discipline (e.g. sociologie, antropologie, bestuurskunde, organisatiewetenschappen, gezondheidsmanagement).
 • Ervaring met kwalitatief onderzoek (e.g. interviews, observaties, discours analyse).
 • Aantoonbaar vermogen om leesbare en gedegen wetenschappelijke teksten te schrijven in het Nederlands en Engels.
 • Aantoonbaar enthousiasme voor het werken met diverse disciplines en maatschappelijke partners.
 • Aantoonbare interesse in de betekenis van verschillende soorten data in bestuur en samenleving.
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden. Het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van de onderzoeksopzet waarbij de promovendus eigen initiatief toont en comfortabel is met een bepaalde mate van onzekerheid/flexibiliteit.
 • Waar mogelijk initiatie van en deelname aan kennisoverdracht naar externe partijen

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en wordt bij goed functioneren verlengd met een periode van drie jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.395, - en € 3.061, - bruto per maand (schaal ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Additionele informatie

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Meer informatie over de EUR en ESSB en ESHPM kun je vinden op www.eur.nl/essb­­­­­­­­­ of www.eur.nl/eshpm.

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij Lieke Oldenhof via oldenhof@eshpm.eur.nl.

Specificaties

 • PhD
 • 32—40 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • ESSB/20201016/

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met 15-11-2020 per e-mail
versturen aan application.dpas@essb.eur.nl onder vermelding van ”AIO Big data”

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met 15-11-2020 per e-mail
versturen aan application.dpas@essb.eur.nl onder vermelding van ”AIO Big data”

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Solliciteer uiterlijk op 15 nov. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).