Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte)

Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
5 jan 8 feb Tilburg
Voor het departement Management, onderdeel van Tilburg School of Economics and Management zijn wij op zoek naar een:
Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte).

Functieomschrijving

Introductie leerstoel
Tilburg University (TiU) en het Capaciteitsorgaan (CO) willen nauwer samenwerken op het gebied van onderzoek naar beroepskrachtenramingen in de zorg. Voor het CO is dit onderzoek van strategisch belang gezien de wens zijn activiteiten meer te onderbouwen met (en toetsen middels) wetenschappelijk onderzoek. Voor TiU is onderzoek van belang voor wetenschappelijke kennisontwikkeling en versterking van haar maatschappelijk profiel op de gebieden Zorg en Welzijn (“Enhancing Health and Wellbeing”) en Data Science (“Creating value from Data”). De Capaciteitsorgaanleerstoel ‘Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg’ heeft als doel bij te dragen aan het verbinden van theorie en praktijk op deze gebieden. 

Inbedding van de leerstoel
TiU biedt verschillende aanknopingspunten voor het onderzoek in de leerstoel ‘Beroepskrachtenraming in de zorg’. Ten eerste biedt TiSEM, de faculteit Economie en Management, inbedding in internationaal georiënteerd onderzoek naar het management van organisaties en netwerken (in het Department of Management) en naar statistische methoden voor de analyse van meer-jaren datasets (Departement of Econometrics and Operational Research). Ten tweede biedt JADS, als centrum voor Data Science onderzoek, aanknopingspunten voor de ontwikkeling van methoden en technieken voor de analyse en presentatie van meer-jaren datasets. Ten derde biedt Tranzo, het onderzoeksinstituut naar Transformatie van de Zorg, de mogelijkheid om onderzoek naar management van zorgorganisaties en zorgsystemen te toetsen. 

De leerstoel beoogt bij te dragen aan kennis over ‘effectief gebruik van informatiesystemen’, in het bijzonder systemen (zoals online enquête-instrumenten) die worden gebruikt op verschillende managementniveaus (binnen een afdeling, binnen een instelling, binnen een regio en landelijk) en door verschillende organisaties. Recent onderzoek naar factoren die effectief gebruik van EPD-systemen in ziekenhuizen bevorderen benadrukt dat verschillende gebruikers hetzelfde systeem gebruiken met uiteenlopende doelen, variërend van ‘betere behandelplanning voor een patiënt’ en ‘verbetering van de behandelmethoden voor een ziekte’ tot ‘betere zorg voor een regio of een populatie’. Meer onderzoek is nodig naar hoe het effectief gebruik van deze informatiesystemen kan worden verbeterd (Burton Jones en Volkoff, Information Systems Research, 2017). 

De werkzaamheden van de leerstoel worden uitgevoerd in projecten. De projecten zijn direct verbonden aan beroepskrachtenraming in Nederland. Zo heeft elk project praktische impact. Daarnaast leveren de projecten ook een uitstekende basis voor onderzoek en wetenschappelijke output in de vorm van publicaties in de ‘top-core’ en ‘core’ tijdschriften in het vakgebied (zoals Information Systems Research, MIS Quarterly, Decision Support Systems, Electronic Markets en Journal of the Operational Research Society), waarin externe validiteit en generalisatie van de bevindingen wordt gewaarborgd. De projectenportfolio en het onderzoeksplan van de leerstoel worden in het eerste kwartaal na benoeming nader uitgewerkt. Evaluatie en bijstelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de sponsor en de raad van toezicht. 

De leerstoel wordt organisatorisch ingebed in het departement Management van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). In dit departement vindt onderzoek plaats naar effectief gebruik van informatiesystemen in organisaties in de vakgebieden informatiemanagement, operations management en strategisch management. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Het profiel van de bijzonder hoogleraar kan als volgt worden omschreven: 

 • Kandidaat is gepromoveerd 
 • Kandidaat heeft gedegen kennis van en ruime werkervaring op het terrein van beroepskrachtenraming in de gezondheidszorg 
 • Kandidaat heeft wetenschappelijke expertise op het gebied van beroepskrachtenraming in de gezondheidszorg, informatiemanagement en data science. Deze expertise blijkt uit uitstekende wetenschappelijke publicaties gedurende de afgelopen vijf jaar
 • Kandidaat is in staat deze wetenschappelijke expertise voor partijen in de sector toe te passen op praktische vraagstukken over het zorgstelsel
 • Kandidaat heeft uitstekend prestaties op het gebied van onderwijs geleverd gedurende de afgelopen vijf jaar
 • Kandidaat heeft uitstekende communicatieve vaardigheden 

We verwachten dat de kandidaat gedurende de aanstelling papers submit bij en publiceert in tijdschriften die opgenomen zijn in de lijst met toptijdschriften op het gebied van Information Systems van het departement Management. Een deel van de aanstelling van 0,2 FTE is bedoeld voor bijdragen op het terrein van onderwijs aan de universiteit. Medio 2024 vindt een evaluatie van de benoeming plaats.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 FTE en wordt voor een periode van vijf jaar gefinancierd door het Capaciteitsorgaan. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.749,- en maximaal € 8.371,- bruto per maand (salarisschaal HGL2) bij een fulltime aanstelling, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het UFO profiel Hoogleraar 2 is van toepassing. Daarnaast beschikt de universiteit over uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Tilburg School of Economics and Management

Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) staat hoog aangeschreven. Het onderzoek, verenigd in CentER, behoort tot de Europese top. De Bachelor- en Masteropleidingen, waarvan er drie Bachelors en zestien Masters volledig in het Engels worden verzorgd, staan op de internationale kaart met het in 2002 verworven AACSB-keurmerk. Medewerkers en studenten vormen een ambitieuze, internationale gemeenschap.

Tilburg School of Economics and Management

Additionele informatie

Maatschappelijk belang
Het Capaciteitsorgaan is in 1999 opgericht door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst. Het doel van het Capaciteitsorgaan is, kort gezegd, het adviseren aan de Minister en de veldpartijen over de benodigde aantallen zorgverleners in de toekomst en de daarmee samenhangende benodigde instroom in de opleidingen, zodat het zorgaanbod steeds blijft afgestemd op de zorgvraag. Het Capaciteitsorgaan raamt de te verwachten zorgbehoefte in de komende 5 à 18 jaar en berekent de benodigde capaciteit aan professionals in de zorg momenteel voor 79 verschillende beroepen waaronder medisch specialisten, huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen. Het maatschappelijk belang van beroepskrachtenramingen in de zorg is evident omdat goede ramingen bijdragen aan het voorkomen van tekorten en overschotten in het zorgaanbod. Goede ramingen vormen de basis voor het verkrijgen van de juiste aantallen opgeleide professionals en voor toegankelijke zorg. De maatschappelijke kosten van een overschot aan zorgprofessionals zijn hoog; die van een tekort aan zorgprofessionals nog hoger. In de afgelopen decennia heeft het Capaciteitsorgaan diverse beleidsinstrumenten ontwikkeld om ramingen op te stellen. Ten eerste zijn dat de (enquête-)methoden waarmee het Capaciteitsorgaan (jaarlijks) gegevens verzamelt bij en over zorgaanbieders. Ten tweede zijn dat de rekenmodellen waarmee het Capaciteitsorgaan de ramingen opstelt. En ten derde is dat het grote netwerk van Kamers, Bestuur en adviesorganen in de zorg waarbinnen het CO de ramingen en adviezen afstemt en toetst voordat ze worden gepubliceerd. Ontwikkelingen in informatietechnologie en data science leiden tot steeds nieuwe mogelijkheden voor innovatie van de beleidsinstrumenten van het Capaciteitsorgaan. 

Wetenschappelijk perspectief en functie-inhoud
De leerstoel ontwerpt, ontwikkelt en toetst de beleidsinstrumenten en zorgt voor innovatieve oplossingen voor beroepskrachtenraming. De zorgsector is nationaal en internationaal een belangrijke sector, waaraan een substantieel deel van de collectieve middelen wordt uitgegeven. Onafhankelijk onderzoek vergroot het begrip van de oorzaken van de snelle stijging van de uitgaven in de zorgsector, de baten van de geleverde zorg en de effectiviteit van ingezet beleid. Het onderzoek kent zowel een theoretische component als een empirische component. Vanuit de theorie worden inzichten gebruikt en ontwikkeld vanuit de vakgebieden Informatiemanagement en Data Science. Informatiemanagement houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van ICT-oplossingen voor automatisering, management en innovatie van organisaties. Voor beroepskrachtenraming betekent dit bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens met online toepassingen, afgestemd op de belangen en interesses van de organisaties die de gegevens invoeren en niet (alleen) afgestemd op het belang van de gebruiker(s) van de gegevens. Data Science houdt zich bezig met het opschonen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde datasets en het vinden en presenteren van patronen en trends daarin. De empirische component betreft het combineren van deze twee vakgebieden voor het ontwikkelen van nieuwe ramingsinstrumenten voor het Capaciteitsorgaan. Het onderzoek naar de toepassing van ramingsinstrumenten in het Nederlandse zorgsysteem is niet alleen praktijkgericht maar leidt ook tot toetsing en ontwikkeling van theorie over de effectiviteit en efficiëntie van complexe besluitvormingssystemen. Uit eerder onderzoek blijkt dat het Capaciteitsorgaan internationaal een voorlopersrol heeft op het gebied van beroepskrachtenramingen in de zorg. Het Capaciteitsorgaan wil die positie graag vasthouden en verder verstevigen. Wetenschappelijk onderzoek is daartoe noodzakelijk. 

De werkzaamheden en inhoud van de leerstoel betreffen: 

 1. De ontwikkeling van modellen en online-methoden voor beroepskrachtenraming zoals sinds 2015 is gedaan voor de raming van verpleegkundige beroepen (FZO en ZIAP), de ambulancezorg (AVP) en de geestelijke gezondheidszorg. Doel is hier steeds het afstemmen van de gegevensverzameling en ramingsmethode op de specifieke omstandigheden in de beroepsgroepen. Uitgangspunt bij deze projecten is steeds het basisinstrument zoals gespecificeerd door Jac Geurts (2000) en NIVEL (2009). 
 2. De analyse van de (meer-jaren) datasets uit de diverse enquêtes en het ontwikkelen van op data science methoden gebaseerde inzichten in de ontwikkelingen van zorgaanbod en zorgvraag, zoals de recente meer-jaren analyses van de datasets voor verpleegkundige beroepen.
 3. De ontwikkeling van online methoden voor het opzetten en onderhouden van groepen respondenten voor de data-invoer in de enquêtes. Het gaat hier om de systematiek waarbij verschillende gebruikersrollen (de zorginstellings-coördinator (ZC), de gegevensinvuller (BC) en regio-coördinator (RC) worden toegepast om de respons van de enquête te vergroten. Uitgangspunt hierbij is het aantrekkelijk maken van data-invoer door het (direct) beschikbaar maken van rapporten voor de invullers en hun organisatie(s).

Informatietechnologie biedt mogelijkheden om de beleidsinstrumenten verder te ontwikkelen zodat niet alleen op landelijk niveau inzicht in vraag en aanbod van zorg ontstaat, maar ook op lokaal, regionaal en instellingsniveau. Op alle niveaus is behoefte aan de ontwikkelingen van methoden en technieken om inzicht te krijgen in deze data. Hierin ligt een belangrijke praktisch bijdrage van de leerstoel. 

Het onderzoek draagt bij aan kennis van ontwerpprincipes voor ‘governance van beleidsprocessen’, een onderbelicht, maar, door ontwikkeling van ICT en Data Science, erg relevant domein. De wetenschappelijke bijdrage van de leerstoel ligt vooral in de theorie over hoe data (grote datasets over zorgvraag en -aanbod) en technologie (voor online-enquêtesystemen en dataverwerking) kunnen bijdragen aan politieke besluitvorming. 

Met deze leerstoel verkrijgt het CO de mogelijkheid om gedurende vijf jaren gestructureerd te werken aan kennisontwikkeling van beroepskrachtenraming en beleidsvorming in de zorg op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Raming op deze drie niveaus sluit aan bij recente inzichten in het gebruik van regiovisies voor management van de zorg. Daarnaast verkrijgt het CO inzicht in alternatieve manieren van dataverzameling over aanbod en vraag naar zorg.

Naast het onderzoek (in projecten) zal de leerstoelhouder participeren in het onderwijs aan studenten. De leerstoelhouder zal waar mogelijk master- en PhD-studenten (NWO, ZON-MW en/of eerste geldstroom gefinancierd) begeleiden en een bijdrage leveren aan het onderwijs door het geven van colleges op het gebied van beroepskrachtenraming in de zorgsector. 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gezondheid; Economie
 • max. 8 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • 17121

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met dr. Aswin van Oijen, e-mail: A.A.C.J.vOijen@tilburguniversity.edu. Informatie over werken bij Tilburg University vind je op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/werken-bij

Sollicitatie
Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, dient uiterlijk 8 februari 2021 te zijn verstuurd. Sollicitatiegesprekken vinden online plaats.

 

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Informatie
Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met dr. Aswin van Oijen, e-mail: A.A.C.J.vOijen@tilburguniversity.edu. Informatie over werken bij Tilburg University vind je op: https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/werken-bij

Sollicitatie
Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, dient uiterlijk 8 februari 2021 te zijn verstuurd. Sollicitatiegesprekken vinden online plaats.

 

Solliciteer uiterlijk op 8 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).