Prodecaan - Erasmus School of Health Policy & Management

Prodecaan - Erasmus School of Health Policy & Management

Geplaatst Deadline Locatie
19 aug 24 sep Rotterdam

Functieomschrijving

De nieuwe prodecaan:

 • is of wordt aangesteld als gewoon hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, binnen de Erasmus School of Health Policy & Management;
 • heeft een uitstekend trackrecord in en passie voor onderwijs, onderzoek en (maatschappelijke) valorisatie binnen een voor ESHPM relevante discipline;
 • heeft aantoonbare affiniteit met (samenwerking met) de overige disciplines binnen ESHPM;
 • heeft een relevant nationaal en internationaal netwerk zowel wetenschappelijk als beleidsmatig in de zorg;
 • onderschrijft het belang en de meerwaarde van multidisciplinariteit in het kader van vraagstukken rond gezondheid en gezondheidszorg, in onderwijs en onderzoek; 
 • heeft een grondige kennis van de gezondheidszorg en de relevante ontwikkelingen daarin, ook in relatie tot onderwijs, onderzoek en maatschappelijk impact;
 • draagt bij aan de EUR in bredere zin, onder andere door middel van deelname aan het Decanenoverleg en het College voor promoties;
 • onderhoudt en versterkt de bredere samenwerkingen binnen de EUR en in het bijzonder met het Erasmus MC; en binnen de Convergentie ook met TU Delft;
 • heeft goede contacten in nationale beleidskringen en bij voorkeur bij het Ministerie van VWS;
 • heeft aantoonbaar ruime ervaring met het verantwoordelijkheid dragen voor en leiden van een organisatie(onderdeel) met professionals, bij voorkeur in de context van een universiteit of wetenschappelijk instituut;
 • heeft kennis van en een duidelijke visie op wetenschappelijk onderwijs en onderzoek en de ontwikkelingen daarin (zoals online onderwijs en Open Science);
 • heeft een duidelijke visie op talentontwikkeling en personeelsbeleid in een multidisciplinaire, universitaire omgeving;
 • draagt zorg voor een goed, stimulerend en veilig werk- en studeerklimaat voor alle werknemers en studenten;
 • onderschrijft de Erasmiaanse waarden en draagt bij aan de strategische doelen van ESHPM, waaronder verdere internationalisering in onderwijs en onderzoek, alsmede de convergentie.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De nieuwe prodecaan als persoon:

 • is een verbindend leider, met gevoel voor verhoudingen en diversiteit, die kan samenwerken en draagvlak weet te creëren en de inhoudelijke en sociale vaardigheden heeft om op de verschillende niveaus te kunnen acteren; 
 • is een teamspeler met ervaring in het stimuleren van gemeenschapszin en toont als boegbeeld verbindend, inspirerend en inclusief leiderschap;
 • begrijpt de multidisciplinaire context van ESHPM met resultaatverantwoordelijke secties en weet daarbij de juiste balans te houden tussen het nemen en geven van verantwoordelijkheid;
 • is een inspirerend persoon en flexibel en sensitief om bruggen te slaan met nationale en internationale stakeholders;
 • is benaderbaar, staat open voor argumenten, streeft naar consensus, maar kan ook beslissingen nemen en deze helder uitdragen;
 • denkt en functioneert op strategisch niveau en is in staat lange termijn belangen in het oog te houden en te verdedigen;
 • kan zich uitstekend uitdrukken in het Nederlands en Engels.

Arbeidsvoorwaarden

Een afwisselende baan met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het betreft een vast dienstverband als hoogleraar met een tijdelijke benoeming als prodecaan. De benoeming tot prodecaan is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot een eenmalige herbenoeming.

De positie van prodecaan betreft een parttime positie van 0,67 fte. Deze kan worden gecombineerd met de functie als hoogleraar binnen één van de secties van ESHPM van 0,33 fte, waardoor een volledig dienstverband ontstaat.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 10.272,- bruto per maand (bij een voltijdsdienstverband) + een decanaatstoelage, conform salarisschaal H1, CAO Nederlandse Universiteiten. 

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder een vakantie uitkering van 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% en ruime verloffaciliteiten (o.a. 41 vakantiedagen bij een voltijdse werkweek) voor een goede balans tussen werk en privé. Verder is de EUR aangesloten bij het pensioenfonds ABP en biedt gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en bibliotheek.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is hoogstaand, interactief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft als ambitie door middel van multidisciplinair onderzoek en onderwijs bij te dragen aan een betere gezondheidszorg, nationaal en internationaal. Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

ESHPM verzorgt naast een Bacheloropleiding ook een viertal Masteropleidingen en een schakelprogramma. De instroom van studenten groeit, mede als gevolg van de toenemende belangstelling voor gezondheidszorg. Thans zijn er ruim 1.300 studenten verbonden aan ESHPM. Ons onderzoek wordt hoog gewaardeerd en werd recent door een internationale evaluatiecommissie op alle criteria als ‘excellent’ beoordeeld. Dit heeft niet alleen te maken met de vooraanstaande wetenschappelijke publicaties van onze medewerkers, maar ook met hun maatschappelijke impact. Het combineren van wetenschappelijke excellentie en maatschappelijke relevantie zit in het dna van ESHPM. Dit vertaalt zich ook in een relatief grote werfkracht van externe financiers van onderzoek, zoals de Europese Unie, ZonMW, Ministeries, zorgorganisaties en private partners.

ESHPM bestaat uit ongeveer 200 medewerkers, die gemotiveerd zijn en betrokken. Er heerst een collegiale en informele sfeer. Door de omvang van ESHPM zijn de lijnen kort. ESHPM is geen eigenstandige faculteit, maar onderdeel van de Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Echter, als enige onderdeel van die faculteit dat niet in het Erasmus MC is opgenomen maar onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam, functioneert ESHPM in de praktijk als faculteit. De prodecaan functioneert dan ook als decaan en participeert vanuit die hoedanigheid volwaardig in het CvB/decanen overleg. ESHPM is hierdoor zowel sterk verbonden met het Erasmus MC en tegelijkertijd met de zusterfaculteiten binnen de EUR.

Er zijn tevens drie BV’s, die zich richten op voor ESHPM relevante onderwijs- en onderzoeksterreinen, aan ESHPM verbonden. De totale omzet van ESHPM is ca. 16 miljoen euro per jaar. Ongeveer 5 miljoen daarvan wordt verkregen via externe werving.

Het creëren van positieve maatschappelijke impact is de kern van de EUR-strategie. Excellent onderzoek door het interdisciplinair combineren van verschillende wetenschapsgebieden in onderzoek en onderwijs is daartoe een belangrijk middel. Met de zogenaamde ‘convergentie’ wordt concreet invulling gegeven aan deze pijler. Door vanuit een bredere wetenschappelijke context (sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen, technische wetenschappen) te kijken naar maatschappelijke uitdagingen kunnen nieuwe baanbrekende oplossingen voor maatschappelijke problemen worden gevonden.

Het doel van de convergentie is om het Erasmus MC, inclusief de faculteit Geneeskunde, TU Delft en de Erasmus Universiteit sterker met elkaar te verbinden via tripartite bestuurlijke afspraken, zodat de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van betrokken instellingen verder wordt versterkt met als eerste focus het uitvoeren van gezamenlijk onderzoek, delen van onderzoeksfaciliteiten en het faciliteren van gemeenschappelijke opleidingen. Zij richt zich op onder andere internationalisering in onderwijs en onderzoek, versterking van de interne organisatie en versterking van het postacademisch onderwijs.

De organisatie
De prodecaan leidt en draagt de integrale eindverantwoordelijkheid voor ESHPM, in termen van onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De prodecaan vormt samen met de directeur onderwijs, directeur onderzoek en de directeur bedrijfsvoering het Dagelijks Bestuur (DB) van ESHPM.

ESHPM kent zeven wetenschappelijke secties: Health Technology Assessment, Health Economics, Health Care Governance, Health Systems & Insurance, Health Services Management & Organisation, Socio-Medical Sciences en Law & Health Care. Deze secties zijn resultaatverantwoordelijke eenheden, geleid door sectieleiders. Elke sectie is opgebouwd rond een onderscheiden wetenschappelijke discipline of aandachtsgebied. Alle secties zijn actief in onderwijs en onderzoek, waarbij beiden sterk verweven zijn. Samen met het DB vormen deze sectieleiders het Management Team van ESHPM. Daarnaast heeft ESHPM een faculteitsbureau ESHPM, waarin de professional services vertegenwoordigd zijn. Het faculteitsbureau wordt gevormd door de afdelingen beleid, marketing & communicatie, financiën, onderwijs service center, HR, kantoorfaciliteiten en het secretariaat.

De prodecaan legt verantwoording af aan het CvB van de EUR. De prodecaan is lid van het College van Bestuur en het Decanen overleg alsmede het College voor Promoties en vertegenwoordigt daarin ESHPM. De prodecaan onderhoudt nauw contact met de Decaan Erasmus MC, aangezien ESHPM een onderdeel is van de bredere Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

ESHPM heeft een eigen medezeggenschapsorgaan: de ESHPM Council. De raad fungeert de facto als faculteitsraad en oefent medezeggenschap uit ten opzichte van de prodecaan en het DB. De ESHPM Council telt acht leden: vier personeelsleden en vier studentleden.

Additionele informatie

ESHPM laat zich in deze procedure bijstaan door Perrett Laver. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken via www.perrettlaver.com onder vermelding van referentienummer 5259.

Voor vragen over de vacature kan contact worden opgenomen met Thomas Modder, Senior Research Associate Perrett Laver, via 020-240 4379 of thomas.modder@perrettlaver.com.

Deadline voor kandidaatstelling is vrijdag 24 september 2021, 09:00 uur.

Zodra er momenten zijn vastgelegd waarop de selectie- en adviescommissie met kandidaten zal spreken, wordt u hierover geïnformeerd.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

Specificaties

 • Hoogleraar; Management
 • Gezondheid
 • 25.4—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • ESHPM/19082021

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 24 sep. 2021 8:59 (Europe/Amsterdam).