Bijzonder hoogleraar 'Zorg voor de jeugd' (0.2 fte, 5 jaar)

Bijzonder hoogleraar 'Zorg voor de jeugd' (0.2 fte, 5 jaar)

Geplaatst Deadline Locatie
21 dec 23 jan Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University (TiU) gaat, in samenwerking met 15 organisaties uit de jeugdsector, over tot de werving van een hoogleraar voor de bijzondere leerstoel ‘Zorg voor de jeugd’. De leerstoel is ondergebracht in de Academische Werkplaats Jeugd bij het departement Tranzo.

Functieomschrijving

De bijzondere leerstoel Zorg voor de Jeugd
In het onderzoeksprogramma worden fundamenteel wetenschappelijke inzichten toegepast in innovatie, implementatie en evaluatie van de zorg. Opgedane empirische kennis speelt een rol in nieuwe hypothese- en theorievorming. Dit samen wordt gezien als een praktische vertaling van het begrip ‘evidence-based care’.

De leerstoel “Zorg voor jeugd” richt zich op kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders of verzorgers, zowel op preventie als op behandeling van opvoed- en opgroeiproblematiek. Binnen de leerstoel ligt de focus op factoren in de situatie van het kind, de ouder of professional, die van invloed zijn op de resultaten van jeugdzorg, en daarnaast op de relatie tussen het kind enerzijds en de ouder en eventuele hulpverlener anderzijds. De leerstoel zoekt tevens aansluiting bij de binnenkort te verschijnen Hervormingsagenda Jeugd.

Binnen de leerstoelopdracht zijn drie brede onderwerpen te onderscheiden:

 1. Effecten van formele en informele zorg
  Bijvoorbeeld evaluatie van specialistische jeugdhulp bij complexe opgroei- en opvoedproblematiek, onderzoek naar het vergroten van vaardigheden en veerkracht, naar systemisch of wijkgericht werken, of onderzoek naar inzet van preventieve maatregelen zoals begeleiding ziekteverzuim van leerlingen in het onderwijs. 
 2. Factoren die invloed hebben op de effecten van zorg
  Bijvoorbeeld onderzoek naar de invloed van ouders via opvoeding op de uitkomsten van behandelingen, onderzoek naar cliëntgerichtheid in de jeugdzorg, of onderzoek naar de aansluiting van de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp op de behoefte en de situatie van ouders en jeugdigen. 
 3. Samenwerking jeugdhulp – onderwijs  
  Bijvoorbeeld: hoe kan samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs verbeterd worden, welke manieren van samenwerken zijn er die voor alle betrokkenen (professionals, leraren, ouders) werkzaam en prettig zijn, welke samenwerking is voor het kind effectief? 

Taken bijzonder hoogleraar
De bijzonder hoogleraar:

 • verricht onderzoek op het aandachtsgebied “Zorg voor jeugd” en levert een bijdrage aan en/of geeft leiding aan (veelal multidisciplinaire) onderzoeksprojecten;
 • Begeleidt promovendi en masterstudenten;
 • publiceert in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften;
 • doet subsidieaanvragen om externe funding voor onderzoeksprojecten te verwerven;
 • bekleedt een voortrekkersrol in het vakgebied op grond van expertise, kennis en ervaring;
 • bekleedt vanuit het vakgebied een ambassadeursrol , onder andere via gastoptredens op congressen en symposia, en communicatie op (social) media;
 • vervult een brugfunctie tussen het universitair wetenschappelijk onderzoek en kennisbehoefte vanuit de praktijk;
 • draagt zorg voor kennisuitwisseling met kennisinstellingen en veldwerkpartners;
 • onderhoudt contact met het cliëntenpanel jeugd 
 • zorgt, waar mogelijk in samenwerking met werkveldpartners en HBO, voor een vertaalslag naar een handelingsrepertoire voor professionals werkzaam op het gebied van jeugd;
 • werkt samen met andere onderzoekers binnen Tranzo, in het bijzonder binnen de Academische Werkplaats Jeugd, en met andere onderzoekers binnen TSB en TiU, en neemt deel aan het onderzoeksprogramma van het Herbert Simon Research Instituut van TSB;
 • ontwikkelt nationale en internationale samenwerkingsverbanden;
 • verzorgt onderwijs op zijn/haar vakgebied binnen het (post)initiële onderwijs van Tranzo en in voorkomende gevallen binnen bachelor en master opleidingen van andere departementen.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Voor de aan te trekken hoogleraar gelden de volgende functie-eisen:

 • gepromoveerd binnen een voor het vakgebied relevante discipline;  
 • ervaring met het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek, bij voorkeur als co-promotor van promovendi;
 • ruime ervaring met het leiden van (extern gefinancierde) onderzoeksprojecten;
 • kennis van en ervaring met co-creatie: door praktijkvragen ingegeven wetenschappelijk onderzoeksvragen, wetenschappelijke kennis vertalen naar de praktijk, dit in samenwerking met de praktijk; 
 • affiniteit met (onderzoek naar) de jeugdzorg;
 • aantoonbare ervaring met het opzetten en uitvoeren van interdisciplinair onderzoek;
 • in staat zijn tot het leggen van goede, bestendige relaties met het veld en ervaring in samenwerking met verschillende sectoren en stakeholders;
 • de beschikking over een dynamisch (inter)nationaal netwerk;
 • goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • goede didactische kwaliteiten. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: periode van 5 jaar.

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De benoeming zal geschieden in de rang van Hoogleraar 2 voor een tijdelijke periode van vijf jaar. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Afdeling

Tranzo: het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn binnen de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). De missie van Tranzo is het verbinden van wetenschap en praktijk op het terrein van zorg en welzijn, door in co-creatie met de zorgpraktijk evidence-based kennis te ontwikkelen en te delen. In het evidence-based werken zijn drie kennisbronnen van belang: wetenschappelijke kennis, de expertise van de professional, en de kennis en de expertise van burger, cliënt of patiënt. In de academische werkplaatsen van Tranzo werken de universiteit en veldpartners op basis van een langdurend onderzoeksprogramma, volstrekte gelijkwaardigheid en persoonlijk contact aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Onder de ca. 75 structurele samenwerkingspartners van Tranzo bevinden zich vele organisaties uit het Nederlandse zorgveld, zoals ziekenhuizen, GGZ-instellingen, GGD-en en gerenommeerde onderzoeksinstituten, zoals het RIVM, het NIVEL en het Trimbosinstituut. 

Academische Werkplaats Jeugd
In de Academische Werkplaats Jeugd (AW Jeugd) wordt samengewerkt door cliëntorganisatie LOC Waardevolle zorg, 3 gemeentes (Tilburg, Breda, Eindhoven) GGz instellingen (GGzE, De Viersprong), GGD-en (GGD BzO, GGD WB), Jeugdzorginstellingen (St. Sterk Huis, Combinatie Jeugdzorg, St. Koraal), de Nederlandse stichting voor het dove en slechthorende kind (NSDSK) en HBO-instellingen Avans (Sociale Studies) en Fontys (Sociale Studies en Pedagogiek) en Tranzo. 

Het doel van de AW Jeugd is het bevorderen van het evidence en practice based werken in de jeugdsector in zijn algemeenheid en voor de betrokken organisaties in het bijzonder. De ambitie is het verbeteren van de situatie van het kind en/of het gezin en het ontwikkelen en onderzoeken van een effectieve praktijk. De werkwijze is tweeledig:

 1. Het uitvoeren van een langlopend onderzoeksprogramma op het gebied van verbetering van de kwaliteit van hulp aan jeugdigen. 
 2. In co-creatie met ouders en kinderen/jongeren (cliënten), praktijk, beleid, onderwijs werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. 

De AW Jeugd bestaat inmiddels 7 jaar en heeft zich ontwikkeld tot een zeer levendige werkplaats op het brede terrein van preventie, effecten van hulpverlening, organisatie van hulp voor jongeren en ouderschap. 

De organisaties die samenwerken in de AW Jeugd maken twee leerstoelen mogelijk; de bijzondere leerstoel ‘Transformeren voor de jeugd’ en de bijzondere leerstoel ‘Zorg voor jeugd’. Beide leerstoelen richten zich op de transformatie van de jeugdzorg en zijn complementair. 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 18902

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you