Universitair Docent Private Law, met aandacht voor IE/IT-recht

Universitair Docent Private Law, met aandacht voor IE/IT-recht

Geplaatst Deadline Locatie
4 jan morgen Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een UNIVERSITAIR DOCENT PRIVATE LAW, MET AANDACHT VOOR IE/IT RECHT voor het Departement Private, Business and Labour Law (PBLL)

Functieomschrijving

Het Departement Private Law, Business Law and Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School heeft per direct ruimte voor een universitair docent die onderzoek verricht op het gebied van het privaatrecht (met bijzondere aandacht voor IE/IT) en onderwijs verricht in de bachelor- en masterfase. 

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde. De internationale oriëntatie van Tilburg Law School is terug te zien in het aanbod van bachelor en masterprogramma’s, de internationale staf en het internationale netwerk. Het onderzoek is gericht op maatschappelijke relevantie en via het onderwijs bieden wij studenten de kennis en vaardigheden om maatschappelijke problematiek op een academisch niveau te bestuderen en aan te pakken. Het onderzoek is georganiseerd in vier interdepartementale Signature Plans: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Legal Relations in a Sustainable Society; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Het departement Private, Business, and Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School omvat per 1 januari 2022 omstreeks 59 fte. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Organizations, naast het sectorplan onderzoek Modes of Lawmaking. Het privaatrecht wordt bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek en andere disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op de rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Functiebeschrijving 
Van de UD wordt een mede-dragende rol verwacht in het departement, zowel wat betreft onderwijs en onderzoek als ten aanzien van bestuur en beheer. Het onderwijs en onderzoek zal zich concentreren op het gebied van privaatrecht, in het bijzonder met aandacht voor de invloed van technologische ontwikkelingen op het privaatrecht. Veel actuele ontwikkelingen binnen het privaatrecht worden momenteel beïnvloed door IT, zoals servitization, smart objects, de Digital Agenda van de EU, platformen, blockchaintechnologie en big data. Waar IT in het spel is, speelt ook de IE-regulering van IT een rol nu software en in mindere mate data mede door IE-recht wordt gereguleerd. Daarnaast is het IE-recht in het algemeen (zoals auteursrecht, merkenrecht, en octrooirecht) een belangrijk element  van het privaatrecht, getuige het vak IE-recht in de master Rechtsgeleerdheid. Ontwikkelingen op het gebied van IE- en IT-recht zijn uit hun aard niet beperkt tot Nederland, waardoor rechtsvergelijkend onderzoek cruciaal is. Daarnaast vergt een goed inzicht in deze materie en ook een zekere mate van vertrouwdheid met de techniek.

Binnen PBLL is er al lange tijd bijzondere aandacht voor deze ontwikkelingen, wat mede tot uitdrukking komt in het Signature Plan Connecting Organizations. Ter versterking van de formatie zoekt het departement een enthousiaste, ervaren kandidaat op dit gebied, die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het profiel van het departement in de wetenschappelijke gemeenschap. De kandidaat zal deze rol uitoefenen in een multidisciplinair en interdisciplinair team van wetenschappers op het terrein van privaatrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Hierbij hoort het verzorgen van (interdisciplinair) onderwijs in internationale en nationale programma’s op verschillende niveaus en het doen van internationaal en nationaal juridisch en interdisciplinair onderzoek. 

Het onderwijs, dat niet alleen voorbereidt op de juridische beroepspraktijk en het rechtswetenschappelijk onderzoek, maar ook plaatsvindt binnen opleidingen van andere vakgebieden en discplines als data science en bedrijfseconomie, is een belangrijk deel van het takenpakket. Het vormt de basis van de departementale inkomsten en biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te dragen en te toetsen. De aan te trekken UD verzorgt onderwijs bij diverse vakken in de bachelor- en masteropleidingen van TLS en andere faculteiten, zowel in het Nederlands als in het Engels. Het kan hierbij gaan om kernvakken in de Nederlandse juridische opleiding zoals contractenrecht en aansprakelijkheidsrecht, maar ook Engelstalig (rechtsvergelijkend) onderwijs in het privaatrecht in de Global Law Bachelor of inleidend juridisch onderwijs in de data science opleidingen. Daarnaast zal worden verwacht dat de kandidaat ook onderwijs in IE-recht kan verzorgen. Kennis en/of belangstelling in het privacy-recht strekt tot aanbeveling. 

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Organizations. In dat kader wordt van de UD in aansluiting op het Signature Plan een eigen onderzoekslijn ontwikkelt, en deelneemt aan het nationale en internationale juridische privaatrechtelijke debat op het gebied van technologische ontwikkelingen, mede vanuit een interdisciplinair perspectief. Het (vernieuwende) onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. Tot slot wordt van de UD verwacht zich in te spannen in het verwerven van tweede- en derde geldstroominkomsten, onder meer door het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO en ERC en het verzorgen van PAO-cursussen en ander onderwijs buiten de reguliere curricula.

Bestuur en beheer
Het departement PBLL telt omstreeks 80 medewerkers (59 FTE), waaronder 20 fte gepromoveerden. Van de UD wordt een medebepalende en inspirerende rol verwacht bij de uitbouw en nationale en internationale positionering van het departement. Voorts participeert de UD in de facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Profiel
Voor deze functie beschikt u over de volgende kwaliteiten. U heeft een WO-opleiding op het gebied van recht met specialisatie in het privaatrecht. Affiniteit en/of kennis van IE-recht en/of IT-recht strekt tot aanbeveling. U hebt aantoonbare affiniteit met de connectie tussen het privaatrecht en informatietechnologische ontwikkelingen. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, bij voorkeur ook over aantoonbare onderwijservaring. U heeft aantoonbare affiniteit met nationaal en internationaal onderzoek. U kunt systematisch en gestructureerd werken, en bent in staat om onafhankelijk onderzoek verrichten. U hebt aantoonbare bestuurlijke ervaring binnen de academische wereld. Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheerst u het Engels in woord en geschrift. U bent bereid de BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen binnen de contractperiode. Verder bent u goed in staat om in teamverband te werken en bent u flexibel.  

Functie-eisen
Het departement PBLL is op zoek naar een uitstekende, wetenschappelijk opgeleid privaatrechtelijk jurist die over aantoonbare affiniteit met de inhoud van de vacature beschikt, blijkend uit een proefschrift en verdere publicaties op het gebied van het privaatrecht. In elk geval zijn nodig:

 • Uitstekende kennis van het Nederlandse privaatrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) nationale of internationale publicaties; 
 • Interesse en bij voorkeur kennis van intellectueel-eigendomsrecht en/of IT-recht, blijkend uit publicaties, onderwijs of onderzoek of praktijkervaring; 
 • Interesse en bij voorkeur onderzoekservaring op het gebied van het Signature Plan Connecting Organizations.
 • Een (beginnend) netwerk binnen de Nederlandse (en internationale) rechtswetenschap op het gebied van het privaatrecht. 
 • Het vermogen om samen te werken en verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers;
 • Het vermogen om onderzoeksresultaten te delen met de maatschappij en relevante praktijk;
 • Didactische bekwaamheid en aantoonbare (Nederlands- en Engelstalige) onderwijservaring op universitair niveau;
 • Bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

Het bruto salaris varieert tussen €3.821 en €5.230 per maand (full time) op basis van schaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. 

De werknemer ontvangt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 18 maanden (voor externe kandidaten) of 12 maanden (bij interne kandidaten). Bij gebleken geschiktheid zal dit contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change.

Afdeling

Departement Private, Business, and Labour Law (PBLL)

Het departement Private, Business, and Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School omvat per 1 januari 2022 omstreeks 59 fte. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Organizations, naast het sectorplan onderzoek Modes of Lawmaking. Het privaatrecht wordt bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek en andere disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op de rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Additionele informatie

Informatie
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Prof. Mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, email T.F.E.TjongTjinTai@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €3821—€5230 per maand
 • Gepromoveerd
 • 19121

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van Curriculum Vitae, cijferlijst(en) en een (weblink naar een) juridisch afgerond werk (bijvoorbeeld scriptie of gepubliceerd artikel, dan wel dissertatie) dient uiterlijk 26 januari 2022 (elektronisch) verstuurd te zijn. Voeg minimaal twee referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  

Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 7 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Mr. Stéphanie van Gulijk, lid

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van Curriculum Vitae, cijferlijst(en) en een (weblink naar een) juridisch afgerond werk (bijvoorbeeld scriptie of gepubliceerd artikel, dan wel dissertatie) dient uiterlijk 26 januari 2022 (elektronisch) verstuurd te zijn. Voeg minimaal twee referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  

Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 7 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Mr. Stéphanie van Gulijk, lid

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen

Solliciteer uiterlijk op 26 jan. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).