Promovendus die onderzoekt hoe nieuwe kennis kan worden geïmplementeerd in ouderenzorg - School CAPHRI - vakgroep Health Services Research

Promovendus die onderzoekt hoe nieuwe kennis kan worden geïmplementeerd in ouderenzorg - School CAPHRI - vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
24 mrt 10 apr Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 apr 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bijdragen aan betere ouderenzorg door onderzoek naar implementatie van een bewezen interventie: Preventie van de toepassing van onvrijwillige zorg bij ouderen met dementie.

In de praktijk wordt vaak zorg toegepast tegen de wil van de zorgvrager. We weten hoe zorgverleners dat kunnen voorkomen, maar die kennis wordt nog niet toegepast. In dit project ga je op zoek naar een effectieve manier om kennis over preventie van onvrijwillige zorg in de praktijk te implementeren.

Functieomschrijving

Soms voelen zorgverleners zich genoodzaakt zorg te verlenen zonder toestemming van ouderen met dementie en/of waar dezen zich tegen verzetten. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. Denk bijvoorbeeld aan vastbinden, het toedienen van kalmerende medicatie en gedwongen douchen. Onvrijwillige zorg wordt bij de helft van de thuiswonende ouderen met dementie toegepast. Dit is onveilig, schadelijk en heeft fysieke en psychologische gevolgen. Bovendien is het in strijd met de principes van persoonsgerichte zorg, waarbij autonomie en persoonlijke keuze centraal staan. Binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L) is een interventie ontwikkeld om onvrijwillige zorg in de thuissituatie te voorkomen en te verminderen: PRITAH. Dit staat voor ‘Prevention and Reduction of Involuntary Treatment At Home’. De interventie is ontwikkeld op basis van eerder opgedane inzichten in samenwerking met professionele zorgverleners en bestaat uit 4 pijlers: 1) beleid, 2) scholing en 3) coaching voor het wijkteam en 4) het bieden van alternatieven. PRITAH heeft effect op bekwaamheid en motivatie van verpleegkundigen en verzorgenden en is goed toepasbaar in de praktijk. Een aantal zorgorganisaties heeft aangegeven PRITAH te willen implementeren. Toch leidt dat niet automatisch tot implementatie en verspreiding van kennis om onvrijwillige zorg te voorkomen. Het is belangrijk na te gaan hoe de implementatie van PRITAH en de kennis over onvrijwillige zorg op grote schaal uitgerold en geborgd kan worden. Het is de taak van de promovendus om een studie op te zetten en uit te voeren waarbij onderzocht wordt hoe 1) PRITAH het beste geïmplementeerd kan worden en 2) hoe de kennis en methodieken die voortkomen uit PRITAH geïntroduceerd kunnen worden in het beroepsonderwijs voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Onderzoeksmethoden zijn divers. Voor de eerste doelstelling wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd Hybride Design Type-3. Er wordt gekeken naar o.a. de acceptatie, adoptie, geschiktheid, uitvoerbaarheid, kwaliteit en belemmerende en bevorderende factoren m.b.t. de implementatie van de PRITAH. Voor het in kaart brengen van deze implementatie uitkomsten worden observaties, vragenlijsten, semigestructureerde interviews, registratielijsten en focusgroepen gebruikt. Voor de tweede doelstelling wordt gebruikt gemaakt van een mixed-methods design. Voordat PRITAH geïntroduceerd kan worden in het beroepsonderwijs wordt de context waarin dit dient te gebeuren geanalyseerd en worden factoren in kaart gebracht die de implementatie in het beroepsonderwijs kunnen beïnvloeden.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van organiseren van projecten en het werken in een team. Je bent bekend met kwantitatieve analyse, wetenschappelijk schrijven en beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd. Het salaris bedraagt € 2.443,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.122,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

In de eindfase van de selectieprocedure vindt een assessment plaats. Hiermee wordt beoogd dat zowel de selectiecommissie alsmede de kandidaat een weloverwogen afweging kan maken om het promotietraject te starten.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 20.000 studenten en 4.700 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

Maastricht UMC+
Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg
De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L www.awolimburg.nl) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep Zuid- Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion), Zuyd Hogeschool, mbo’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 medewerkers.

De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats werekn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit minimaal 1 dag per week bij een zorgorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds werken medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen, beleidsmedewerkers e.a.) vanuit de zorgorganisaties samen met de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en mbo. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO-L werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2443—€3122 per maand
  • Universitair
  • AT2022.130

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you