Wetenschappelijk Directeur T.M.C. Asser Instituut / Hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Internationaal Privaatrecht of Europees Recht

Wetenschappelijk Directeur T.M.C. Asser Instituut / Hoogleraar Internationaal Publiekrecht, Internationaal Privaatrecht of Europees Recht

Geplaatst Deadline Locatie
29 apr 29 mei Den Haag

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het T.M.C. Asser Instituut en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam werven voor een wetenschappelijk directeur, die bij aantreden ook hoogleraar wordt/is aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit van Amsterdam. De taken als wetenschappelijk directeur, die tevens voorzitter is van het bestuur van het T.M.C. Asser Intituut beslaan tachtig procent van de werktijd; de werkzaamheden in het kader van het hoogleraarschap beslaan twintig procent van de werktijd.

De wetenschappelijk directeur/voorzitter van het bestuur is een (als zodanig aan de UvA te benoemen/benoemde) hoogleraar op het vakgebied van het internationaal publiekrecht, het Europese recht of het internationaal privaatrecht.

Wat ga je doen

Plaats binnen de organisatie

De stichting T.M.C. Asser instituut wordt geleid door een tweehoofdig bestuur, bestaande uit een wetenschappelijk en een zakelijk directeur. De wetenschappelijk directeur is ook voorzitter van het bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) van de stichting ziet toe op het functioneren van het instituut en het bestuur.

De twee directeuren zijn gezamenlijk integraal verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het Instituut. De wetenschappelijk directeur is primair verantwoordelijk voor (de kwaliteitsbewaking van) de inhoud van de activiteiten en de werving van nieuwe tweede - en derde geldstroom projecten, de zakelijk directeur is primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, financiën en het personeelsbeleid. De directeuren zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor organisatie en uitvoering van de acquisitie, valorisatie, het educatief programma en de PR. Als voorzitter van het bestuur vertegenwoordigt de wetenschappelijk directeur het instituut naar buiten en overlegt zij/hij met de voorzitter van de RvT.  Als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam wordt/is de wetenschappelijke directeur lid van de desbetreffende afdeling op het gebied van het internationaal publiekrecht, het Europees recht of het internationaal privaatrecht.

Taken en verantwoordelijkheden:

De wetenschappelijk directeur heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Leidinggeven aan de ontwikkeling en uitvoering van het strategisch beleid en het jaarlijkse beleidsplan van het instituut; in dit kader ook zorgdragen voor de aansluiting van de strategie van het instituut met de strategische agenda van de UvA;
 • Representatie van het instituut in de wereld van wetenschap, rechtspraktijk, beleid en politiek/publiek debat;
 • Onderhouden van contacten en voeren van overleg met de UvA en met relevante externe partners (instellingen, stakeholders), alsmede het onderhouden en uitbouwen van het (Haagse) internationale netwerk ter verdere versterking van de positie van het Instituut;
 • Initiëren en stimuleren van het verwerven van tweede - en derde geldstroomonderzoek;
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen en deze vertalen naar de strategie van het instituut, i.h.b. naar initiatieven op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie;
 • Directe leiding en sturing geven aan de wetenschappelijke staf van het Instituut; werving, selectie en beoordeling van de wetenschappelijk medewerkers;
 • Bewaken van kwaliteit van onderzoek en onderzoekers: functioneringsgesprekken, loopbaan- en talentontwikkeling, invoering en bewaking van prestatie-indicatoren, begeleiding en mentoring van individuele onderzoekers (met de strandcoördinatoren);
 • Inrichting/organisatie van het onderzoek en de verdeling van werkzaamheden;
 • Ontwikkeling van een (herkenbaar) onderzoeksprogramma en zorgdragen voor de uitvoering ervan;
 • Initiëren van en zorg dragen voor de acquisitie van onderzoeks- en valorisatieprojecten binnen de kaders van het onderzoeksprogramma;
 • Organiseren van de programma’s voor promovendi en visiting scholars;
 • Zorgdragen voor de inhoudelijke kwaliteit van de (post-) graduate en professional education activiteiten en de afstemming tussen het onderzoeks- en onderwijsprogramma;
 • (Mede)zorg dragen voor het opstellen en bewaken van het onderzoeksbudget;
 • Stimuleren dat de Asser onderzoeksgemeenschap als een lerende organisatie functioneert.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Wat vragen we van jou

Jouw ervaring en profiel:

De wetenschappelijk directeur/voorzitter van het bestuur beschikt over:

 • Een uitstekende staat van dienst op het gebied van onderzoek, blijkend uit een proefschrift en overige relevante (inter-)nationale publicaties op het terrein van het internationaal en Europees publiek- of privaatrecht;
 • Wetenschappelijk creativiteit en wetenschappelijk gezag, tot uiting komend in (inter-)nationale erkenning door vakgenoten, wetenschappelijke publicaties in toonaangevende publiciteitsorganen van (inter)nationaal niveau en onderzoeksresultaten in vooraanstaande onderzoeksverbanden;

 • Ruime ervaring als hoogleraar of UHD 1 of in een functie op vergelijkbaar niveau;

 • Ervaring en affiniteit met het acquireren van extern gefinancierd onderzoek en het leiden van dergelijke projecten, zowel nationaal als internationaal;

 • Ervaring en affiniteit met valorisatie van onderzoek en kennisdisseminatie;

 • Een gedegen trackrecord op het gebied van academisch onderwijs, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties (zoals BKO, SKO);

 • Bestuurlijke ervaring binnen of buiten de academische wereld;

 • Ervaring met het leiding geven aan onderzoeksgroepen;

 • Relevante netwerken binnen en buiten de academische wereld, en in het bijzonder in het internationale circuit in Den Haag;

 • Een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel het Nederlands als het Engels.

Van een kandidaat die geen of onvoldoende Nederlands spreekt wordt verwacht dat zij/hij gedegen kennis heeft van de Nederlandse bestuurscultuur en binnen twee jaar na aantreden het gevorderde niveau Nederlands bereikt, passend bij de taken en verantwoordelijkheden van de functie.

Voor een goede uitoefening van de functies zijn de volgende kerncompetenties van belang:

 • Omgevingsgerichtheid: goed geïnformeerd zijn over de (inter-)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en effectieve benutting van deze kennis voor de eigen functie en organisatie;
 • Visie: afstand kunnen nemen van de dagelijkse praktijk; concentratie op hoofdlijnen en lange termijnbeleid;
 • Sturen op resultaat: richting en sturing geven aan medewerkers en projectgroepen om doelstellingen en resultaten te realiseren;
 • Inventiviteit: komen met nieuwe of originele ideeën, gezichtspunten en oplossingen;
 • Overtuigingskracht: anderen winnen voor ideeën en plannen;
 • Ondernemerschap: signaleren van kansen en mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingsgebieden. Hiernaar handelen en daarbij verantwoorde risico’s durven nemen;
 • Verbindend leiderschap: synergie aanbrengen in een groep medewerkers, onderlinge betrokkenheid stimuleren en medewerkers motiveren tot doeltreffende samenwerkingsverbanden, daarbij rekening houdend met de diversiteit in het team;
 • Interculturele sensitiviteit: bewust zijn van de eigen en de andere culturen en goed kunnen handelen en communiceren binnen een andere cultuur

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden we jou

Je zult in hoofdzaak werkzaam zijn bij het T.M.C. Asser Instituut in Den Haag, dat via de UvA wordt gefinancierd en waarmee de UvA in 2020 een nieuwe strategische relatie is aangegaan.

We bieden een dienstverband als hoogleraar bij de UvA en tevens een benoeming als wetenschappelijk directeur bij het T.M.C. Asser Instituut. De benoeming als wetenschappelijk directeur is voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid van verlenging. De werktijd wordt ingevuld met tachtig procent taken als voorzitter van het bestuur van het instituut/ wetenschappelijk directeur en twintig procent hoogleraarschap.

Het dienstverband is voor 38 uur per week. Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, €6.533 tot €9.382 bruto per maand, op basis van 38 uur per week, exclusief 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut

Het T.M.C. Asser Instituut is een nationaal en internationaal gerenommeerd onderzoeksinstituut voor het internationaal en Europees publiek- en privaatrecht. Het instituut draagt bij aan de ontwikkeling van het internationaal publiekrecht, het internationaal privaatrecht en Europees recht door het doen van onafhankelijk fundamenteel onderzoek, beleidsgericht onderzoek en onderzoek in opdracht en initieert, faciliteert en verzorgt professioneel onderwijs, academische- en expertmeetings en publieksevenementen gericht op de verspreiding van kennis van het internationaal en Europees publiek- en privaatrecht.

Het instituut is verbonden met de Universiteit van Amsterdam (UvA), in het bijzonder de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR-UvA). De UvA voorziet in een jaarlijkse basissubsidie voor het Instituut. De samenwerking tussen het instituut en de UvA is vastgelegd in een overeenkomst met een looptijd tot 2030.

Het Intituut coördineert en initieert ook interuniversitaire onderzoeksnetwerken (CLEER, NNHRR, IHCL-platform) en andere samenwerkings- en ontmoetingsstructuren voor de Nederlandse faculteiten rechtsgeleerdheid en onderhoudt een internationaal actieve uitgever (Asser Press).

De jaarlijkse omzet van het instituut is ongeveer € 7.000.000, waarvan 2/3 wordt verworven door extern gefinancierd onderzoek en educatieve activiteiten. De personele bezetting bedraagt ongeveer 50 fte, waarvan de helft onderzoekers. De onderzoeksstaf is ondergebracht in vier thematische onderzoeksgroepen, die worden gecoördineerd door een senior onderzoeker. De ondersteunende staf bestaat uit 6 eenheden, waarvan twee met een coördinator.

Het instituut heeft een sterk internationaal profiel. Het maakt deel uit van een groot aantal internationale (juridische) netwerken; driekwart van de onderzoekers is afkomstig uit het buitenland. Door de vestiging in Den Haag, stad van vrede en recht, is het instituut verankerd in de Haagse netwerken van internationale gerechtshoven, tribunalen en organisaties, ambassades, kennisinstellingen en Ngo’s.

Universiteit van Amsterdam
De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Betrokken, verantwoordelijk en met een open blik. Zo kijken we bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid naar de rol van het recht in een (internationale) samenleving die voortdurend verandert. Met ruim 5.000 studenten en 550 medewerkers zijn we één van de grotere juridische faculteiten in Nederland. We leiden juristen op die het recht effectief weten in te zetten met als doel daadwerkelijk bij te dragen aan oplossingen voor de samenleving. Met vernieuwend en grensverleggend onderzoek spelen we in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo houden we altijd de verbinding met de samenleving.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • €6533—€9382 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22-8869

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

R.J. Schimmelpennincklaan 20-22, 2517JN, Den Haag

Bekijk op Google Maps

Interesting for you