Universitair Hoofddocent Straf- en strafprocesrecht

Universitair Hoofddocent Straf- en strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
28 sep 30 okt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de vacature van Universitair Hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht vacant. Wij zoeken een enthousiaste wetenschapper die vanaf 1 februari 2023 deze functie gaat bekleden, of zoveel eerder als mogelijk is.

Functieomschrijving

De aan te stellen universitair hoofddocent (UHD) verzorgt colleges in vakken in de Nederlandstalige Bachelor Rechtsgeleerdheid en de track Strafrecht binnen de Master Rechtsgeleerdheid en/of de Engelstalige bachelor Global Law en begeleidt daarnaast Masterscripties. U bent nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van vakken en de onderwijsmethodiek en in staat docenten inhoudelijk te coachen op het terrein van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht. U bent een belangrijke spil in het onderzoek van de vakgroep en levert daaraan een substantiële bijdrage, waaronder aan de realisering van het signature plan Law and Security. U kunt daaraan uw eigen accenten toevoegen. Ervaring met empirische onderzoeksmethoden en een internationale oriëntatie strekt tot aanbeveling. U draagt in belangrijke mate bij aan het verwerven, coördineren en uitvoeren van projecten met financiering uit de tweede en/of derde geldstroom. Voorts levert u een bijdrage aan bestuurlijke taakopdrachten van de vakgroep en de faculteit. Tilburg University stelt zich ten doel om maatschappelijke vraagstukken niet alleen te doorgronden en kritisch te beschouwen, maar ook kennis actief in te zetten ten behoeve van de samenleving. Als UHD wordt van u verwacht dat u daar een bijdrage aan levert. Het departement Criminal Law kenmerkt zich door een inclusieve, informele en op gelijkwaardigheid en samenwerkingsbereidheid gebaseerde cultuur. Samenwerking op het terrein van zowel onderwijs als onderzoek wordt gestimuleerd. U bent een ‘team player’ en draagt op een positieve wijze bij aan deze cultuur. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij? 
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop u kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar u deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk inzicht in uw kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder treft u de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie. 

 • Gepromoveerd in het Nederlands strafrecht of een andere relevante discipline. 
 • Ervaring met en bewezen kwaliteiten ten aanzien van het coördineren en verzorgen van strafrechtelijk onderwijs in de Bachelor- en Masterfase. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. U kunt uw kennis op een enthousiaste en heldere manier overbrengen op studenten en collega’s. 
 • Een behaalde BKO-kwalificatie of een vergelijkbaar certificaat, is een vereiste.
 • U bent in staat om collega-docenten inhoudelijk te coachen inzake het Nederlandse straf- en strafprocesrecht.
 • U bent aantoonbaar in staat om uw onderzoeksresultaten in het onderwijs te integreren.
 • U bent aantoonbaar in staat om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van het mede innoveren van het onderwijs, of het mede ontwikkelen van een nieuw vak. 
 • Een uitstekend trackrecord op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit (nationale en internationale) publicaties, alsmede uit professionele publicaties met een direct maatschappelijk belang.
 •  Aantoonbare ervaring met het verwerven van financiering uit de 2e en/of 3e geldstroom, waaronder tevens het verwerven van opdrachten voor het verzorgen van postacademisch onderwijs kan worden begrepen.
 • Wij zien graag kandidaten die ervaring hebben met het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek dan wel met het doen van onderzoek in een internationale en/of multidisciplinaire setting. 
 • Aantoonbare ervaring met het geven van postacademisch onderwijs.
 • Aantoonbare ervaring met het uitvoeren van bestuurlijke taken.
 • U vertoont in onderwijs, onderzoek en in de werkverhoudingen met collega’s, een open en op gelijkwaardigheid en samenwerking gerichte houding. 
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.
 • U toont persoonlijk leiderschap: u neemt verantwoordelijkheid voor uw werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • U heeft teamspirit: u voelt uzelf onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd.

Wat bieden wij?
Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0,8 – 1,0 fte (32 - 40 uur per week).
 • Het is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris van minimaal €5.506 en maximaal €6.702 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Hoofddocent en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%).
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek).
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten.
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan.
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP).
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling.
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Tilburg Law School
Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Criminal Law

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en interculturele forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Universitair hoofddocent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21014

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you