Decaan Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Decaan Tilburg School of Catholic Theology (TST)

Geplaatst Deadline Locatie
30 sep 17 okt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University - Tilburg School of Catholic Theology heeft een vacature voor:
Decaan Tilburg School of Catholic Theology (TST) (minimaal 0,6 fte).
U krijgt de opdracht de Tilburg School of Catholic Theology (TST) verder te ontwikkelen en te leiden in het licht van het Strategisch Beleidsplan 2022-2027 ‘Religieuze (lees)vaardigheid voor de 21ste eeuw’.

Functieomschrijving

Tilburg School of Catholic Theology
De Tilburg School of Catholic Theology (TST) is gericht op de wetenschappelijke opleiding en het wetenschappelijk onderzoek in de theologie ten behoeve van alle geïnteresseerden, in het bijzonder diegenen die zich voorbereiden op pastorale of educatieve functies in de Rooms-Katholieke Kerk of met een zending van een bisschop. De TST is de enige faculteit voor de katholieke theologie in Nederland die door Rome kerkelijk erkend is en volledig als zodanig functioneert. De TST kent de volgende studierichtingen: Bachelor Theologie (zowel in het Nederlands als in het Engels), Master Theologie, Master Universitaire Lerarenopleiding Godsdienst en Levensbeschouwing, kerkelijk baccalaureaat en licentiaat en Master Christianity and Society. De faculteit is gevestigd te Utrecht (hoofdvestiging) en Tilburg en verzorgt onderwijs op beide locaties. De TST heeft een formatie van circa 33.7fte wetenschappelijk personeel en 5.4fte ondersteunend en beheerspersoneel, en een begrotingsbudget van circa 3.9 miljoen. Zie voor meer informatie de homepage van de School.

Uw opdracht
Als decaan heeft u de algemene leiding van de School, met inbegrip van de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie van de wetenschapsbeoefening en het onderwijs, c.q. de wetenschappelijke opleiding ten behoeve van ambten en functies waaraan een kerkelijke zending (ambtsopleidingen) dan wel kerkelijke akkoordverklaring is verbonden (leraren godsdienst/levensbeschouwing). Tevens voert u het mandaat uit van het college van bestuur inzake het personeel en financieel beheer over de School, waarbij u wordt bijgestaan door een aan de School verbonden directeur. Als decaan werkt u mede aan het bestuur van de Universiteit door het voeren van overleg met het college van Bestuur bij de implementatie van het strategisch plan en de universitaire begroting. U legt verantwoording af aan het college van Bestuur en bent actief betrokken bij het afleggen van verantwoording over kerkelijke aspecten aan de Grootkanselier. Daartoe voert u regulier overleg met de Grootkanselier van de TST.

U krijgt de opdracht de Tilburg School of Catholic Theology (TST) verder te ontwikkelen en te leiden in het licht van het Strategisch Beleidsplan 2022-2027 ‘Religieuze (lees)vaardigheid voor de 21ste eeuw’.
(Strategie TST)

Belangrijke aandachtsvelden waar u als eindverantwoordelijke van de School de komende jaren voor staat, zijn de versterking van het wetenschappelijk onderzoek, onder andere via promotieprojecten, de versterking van de verbinding met Tilburg University en van de maatschappelijke impact van de TST, de verdere ontwikkeling van onderwijs voor niet-Nederlandstalige theologie-opleidingen, een voortgezette internationalisering van de School en een verhoging van de inkomsten uit tweede en derde geldstroom.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

De decaan

 • is, of wordt, een aan de Tilburg University verbonden hoogleraar en voldoet aan de daarvoor geldende wetenschappelijke eisen;
 • is in staat in een complexe bestuurlijke context, strategisch beleid voor het bijzondere karakter van deze faculteit te formuleren,  daarvoor draagvlak te creëren en te implementeren, daarbij alert en flexibel inspelend op externe ontwikkelingen en veranderingen betreffende onderwijs en onderzoeksmogelijkheden;
 • beschikt over aantoonbare kennis, ervaring en capaciteiten op het gebied van het universitair bestuur en beheer;
 • heeft, naast het eigen wetenschappelijk specialisme dat past binnen een van de kerndisciplines van de School, een brede oriëntatie op de andere wetenschapsgebieden van de School;
 • beschikt over leiderschapskwaliteiten en draagt de leiderschapsvisie (Connected Leading) van Tilburg University uit;
 • draagt actief de waarden uit waar wij als Tilburg University voor staan; 
 • heeft de bereidheid en het vermogen over de grenzen van de eigen School te kijken;
 • is in staat om de School een herkenbare positie binnen de universiteit en in de samenleving te geven en daartoe relevante verbindingen te leggen;
 • is katholiek en beschikt over aantoonbare betrokkenheid bij de R.-K. Kerk;
 • onderscheidt zich door zijn/haar rijkdom aan kennis, getuigenis van het christelijke en kerkelijke leven en verantwoordelijkheidsgevoel;
 • kenmerkt zich door kennis, kunde en karakter zodanig, dat hij/zij effectief kan bijdragen aan de juiste doelen van een canoniek erkende faculteit;
 • voldoet tevens aan de eisen zoals verwoord in de apostolische constitutie Veritatis Gaudium, de Bijzondere Regelen (Special Statutes) en aan de eisen voor een missio canonica of venia docendi, af te geven door de Grootkanselier en voor een nihil obstat het Discasterie voor de Cultuur en de Opvoeding;
 • is in staat de School in de kerkelijke context van Nederland effectief te vertegenwoordigen;
 • is een inspirerende en verbindende persoonlijkheid met een open en exploratieve leiderschapsstijl gericht op dialoog;
 • geniet op basis van persoonlijkheid en inhoudelijke achtergrond het vertrouwen en gezag van de professionals van de School, de ondersteunende medewerkers en van de facultaire gemeenschap, vertegenwoordigd in de faculteitsraad. Geniet tevens het vertrouwen van de kerkelijke overheid;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden en is gericht op samenwerking; 
 • beschikt over een voor de School relevant (internationaal) netwerk en is bereid dit ten dienste van de School in te zetten en verder te ontwikkelen;
 • toont creativiteit en vernieuwingskracht waar het gaat om de werving en het inspireren van studenten en promovendi.

Het volledige profiel is hier te vinden.

Arbeidsvoorwaarden

De functie van decaan wordt gewaardeerd conform de richtlijnen van de CAO van de Nederlandse Universiteiten in het ufo-profiel van decaan. Tevens wordt een decaantoelage toegekend. De decaan wordt in beginsel benoemd voor een periode van vier jaar, waarna het hoogleraarschap aan de Tilburg University kan worden gecontinueerd. De arbeidsomvang van decaan bedraagt minimaal 0,6 fte.

Tilburg University behoort tot Nederlands beste werkgevers en kent een buitengewoon goed arbeidsvoorwaardenpakket, zoals een vakantie-uitkering van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een ruim aantal verlofdagen en een keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De CAO Nederlandse Universiteiten is van toepassing. 

Vrouwen worden uitdrukkelijk gevraagd te solliciteren.

Werkgever

Tilburg School of Catholic Theology

Tilburg School of Catholic Theology (TST) verricht wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in de theologie met het oog op het doorgeven van de katholieke traditie vanuit de bronnen naar de hedendaagse cultuur en samenleving. Zij staat open voor allen die hun geloof willen verdiepen en kritisch willen doordenken. De faculteit heeft vestigingen in Utrecht en Tilburg en is een door de bisschoppen erkende instelling die onder meer studenten voorbereidt op een ambt of functie waaraan een kerkelijke goedkeuring is verbonden. De kleinschalige faculteit wordt gekenmerkt door korte lijnen en een open, ongedwongen sfeer.

Tilburg School of Catholic Theology 

Specificaties

 • Hoogleraar; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf; Management
 • Taal en cultuur; Gedrag en maatschappij
 • 24—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 21016

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwegracht 61-65, 3512 LG, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you