Promovendus verbeteren van de zoetwaterkwaliteit in Nederland: juridische aspecten (0,8 - 1,0 fte)

Promovendus verbeteren van de zoetwaterkwaliteit in Nederland: juridische aspecten (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
17 feb 19 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie zoekt een promovendus die gedurende vier jaar promotieonderzoek wil doen. Lees snel verder!

Functieomschrijving

Gedurende een periode van vier jaar ga je onder begeleiding van diverse collega’s promotieonderzoek doen. Het streven is dat jouw onderzoek relevante resultaten genereert voor de Nederlandse maatschappij en rechtspraktijk. De vormgeving van het onderzoek gebeurt in samenspraak met de promotoren, prof. mr. H.F.M.W. (Marleen) van Rijswick en prof. mr. F.A.G. (Frank) Groothuijse.

De ecologische en chemische kwaliteit van zoetwatereenheden is essentieel voor ecosystemen en menselijk welzijn. In de EU wordt via de Kaderrichtlijn Water (KRW) gestuurd op zoetwaterkwaliteit. EU-lidstaten moeten in 2027 de KRW-waterkwaliteitsdoelen hebben bereikt, maar velen hebben moeite om hieraan te voldoen. Dit geldt in het bijzonder voor Nederland, een van de dichtstbevolkte lidstaten met een hoge mate van industrialisering en een intensieve landbouwsector die negatief bijdragen aan waterkwaliteit. Het bereiken van de KRW-doelen in deze complexe setting is een multi-dimensionele opgave die cross-sectorale medewerking vereist, wat het een lastige opgave maakt. Omdat het probleem niet uniek is voor Nederland, kunnen innovatieve manieren om uit de sectorale aanpak van waterkwaliteitsbeleid te breken waardevolle lessen voor andere lidstaten opleveren.

STOWA, de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer heeft opdracht gegeven tot een onderzoeksproject waarin twee promovendi en vijf senior onderzoekers participeren. Het doel is om te analyseren wat nodig is om de KRW doelen in Nederland vóór en na 2027 te realiseren en om wetenschappelijke inzichten te vertalen in praktische tools en handreikingen voor watermanagers en andere stakeholders. De twee promovendi zullen nauw samenwerken, ieder vanuit een eigen kennisdomein. De ene promovendus zal de beleids- en sturingsdimensies van het vraagstuk adresseren, terwijl de andere promovendus de juridische aspecten zal adresseren.

Promovendus 1 zal zich richten op de volgende onderwerpen:
 • Transitiepaden om uit de lock-in situatie te breken die momenteel een grote belemmering vormt voor cross-sectorale samenwerking voor de verbetering van de waterkwaliteit. Het gaat hierbij onder meer om de verschillende perspectieven op waterkwaliteitsdoelen, de hardnekkige organisatie van beleid in gespecialiseerde ‘kokers’ en vrijwilligheid als leidend principe in cross-sectorale samenwerking. Wat is in dit licht de potentie van gebiedsgerichte samenwerking?
 • Instrumenten om actoren buiten het watermanagementdomein (in het bijzonder de landbouw, industrie en ruimtelijke ordening) te stimuleren om effectieve waterkwaliteitsmaatregelen te implementeren.
 • Monitoringsystemen die continue evaluatie en aanpassing van waterkwaliteitsbeleid stimuleren, om hiermee de effectiviteit van dat beleid te vergroten.
Promovendus 2 zal zich richten op de volgende onderwerpen:
 • Hoe moeten de KRW-verplichtingen worden uitgelegd, ook in relatie tot andere maatschappelijke uitdagingen in het licht van integraal gebiedsgericht beleid?
 • Welke mogelijkheden bieden de KRW en andere wetgeving voor een meer integrale, gebiedsgerichte benadering van waterkwaliteitsbeleid? En indien dergelijke opties daadwerkelijk bestaan, waarom worden deze dan niet toegepast?
 • Op welke wijze kunnen doelen, verantwoordelijkheden en de implementatie van beleidsinstrumenten zodanig worden toebedeeld en gecoördineerd dat hiermee de KRW-waterkwaliteitsdoelen en daaraan gerelateerde beleidsdoelen kunnen worden bereikt vóór en na 2027?
Methoden van onderzoek omvatten desk research, analyse van jurisprudentie, interviews, focusgroep-sessies en comparatieve case studies in andere EU Lidstaten waar dezelfde problematiek speelt.

Parallel aan het onderzoek zal STOWA frequente interactie tussen de onderzoekers en watermanagers en andere stakeholders organiseren, met als doel toegang tot informanten en andere databronnen te geven en om de relevantie en bruikbaarheid van (tussentijdse) bevindingen te borgen (valorisatie).

Het dissertatieonderwerp valt binnen het onderzoeksprogramma Water en Duurzaamheid, dat wordt uitgevoerd binnen het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Het onderzoek betreft de vraag naar de wijze waarop Nederlandse wateren kunnen worden beschermd met behulp van juridische instrumenten die verschillende bevoegde overheidsorganen ter beschikking hebben in het bredere omgevingsrecht (zoals water, natuur, milieu, ruimtelijke ordening, landbouw) en hoe en door wie deze instrumenten kunnen worden ingezet om te komen tot gebiedsgerichte beleids- en besluitvorming. We zien in jouw motivatiebief graag alvast terug wat je aanspreekt in dit onderwerp en welke ideeën je hebt over de uitvoering van het promotieonderzoek.

Naast het opzetten en uitvoeren van je eigen onderzoek, houd je je ook bezig met het delen van kennis. Je neemt daartoe deel aan interne en externe bijeenkomsten over onderzoek, en je bent betrokken bij de organisatie van bijeenkomsten.

Er wordt werktijd voor je gereserveerd voor opleiding en ontwikkeling, zoals voor het bijwonen van promovendi-cursussen. Daarnaast doe je, voor een klein deel van je tijd, ervaring op in het geven van onderwijs.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wat breng je mee?
 • Je bent graag onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door open te staan voor samenwerking in diverse verbanden, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een collegiale, open en inclusieve werkomgeving.  
 • Je hebt goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt interesse in waterbeleid en -recht.
 • Je hebt de ambitie om vernieuwend en grondig onderzoek te verrichten en binnen vier jaar te promoveren op dat onderzoek.
 • Je hebt goede onderzoeksvaardigheden (bij voorkeur heb je ervaring met empirisch onderzoek) en staat er voor open om deze verder te verbeteren met hulp van feedback van je begeleiders.
 • Je bent bereid om voor een klein deel van je werktijd onderwijs te geven.
 • Je hebt een universitaire Rechtenstudie behaald. Kennis van en belangstelling voor Europees en Nederlands omgevingsrecht is vereist.
 • Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal op niveau C1 (CEFR). Dit is relevant in verband met beoogde interactie met Nederlandse waterbeheerders en stakeholders (zowel voor dataverzameling als interactie/valorisatie).
Daarnaast is beheersing van beide talen van belang, omdat wij in beide talen onderwijs verzorgen en omdat wij werken met een internationale groep studenten en medewerkers. Wij bieden cursussen aan om medewerkers te helpen bij het bereiken van het juiste taalniveau.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte voor de duur van 18 maanden. Bij goed functioneren volgt verlenging naar een dienstverband van in totaal 4 jaar of in totaal 5 jaar bij een dienstverband van 0,8 fte. Het salaris bedraagt minimaal € 2.541,- en maximaal € 3.247,- (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk hier voor meer informatie over werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Het departement Rechtsgeleerdheid maakt onderdeel uit van faculteit REBO. ‘Recht in Utrecht’ staat voor multi- en interdisciplinair onderzoek op en vanuit de hoofdgebieden van het recht en voor intensief en gevarieerd juridisch onderwijs in een kleinschalige academische gemeenschap. Het onderwijs en onderzoek richt zich primair op de kerngebieden van het recht en de verbanden daartussen. Het departement wil een actieve en onderscheidende rol spelen met innovatief juridisch onderzoek naar wetenschappelijk en maatschappelijk relevante thema’s. En met uitdagend onderwijs, dat studenten opleidt tot juristen die leiding kunnen geven aan maatschappelijke veranderingen.

We werken met een divers samengestelde groep medewerkers en studenten. We vinden een werkomgeving waarin iedereen erkend en gewaardeerd wordt, zich durft uit te spreken en met respect wordt behandeld, zeer belangrijk. We vragen al onze medewerkers bij te dragen aan een open en inspirerende werk- en leeromgeving voor medewerkers en studenten van alle achtergronden. We zorgen er samen voor dat iedereen zich welkom voelt en zich kan ontplooien.

Quote van een collega: Martijn van Gils, Promovendus Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law: Promoveren bij het Utrecht University Centre for Water Oceans and Sustainability Law is een uitgelezen kans om je verder te ontwikkelen als jurist en onderzoeker én tegelijkertijd bij te dragen aan een duurzame samenleving. Als promovendus heb je veel vrijheid om je eigen onderzoek in te richten, maar word je tegelijkertijd begeleid door gedreven experts op het terrein van het omgevings- en waterrecht.

Specificaties

 • PhD
 • Recht
 • 28—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 1205778

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Newtonlaan 201, 3584 BH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you