Postdoc Convergentie 1,0 FTE (ESSB/DPAS): ‘Dynamiek van precair werk in Rotterdam Zuid’

Postdoc Convergentie 1,0 FTE (ESSB/DPAS): ‘Dynamiek van precair werk in Rotterdam Zuid’

Geplaatst Deadline Locatie
29 mrt 17 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 17 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het Resilient Delta initiatief - thema ‘Stad’ zoeken we een postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Resilient Delta verbindt academische kennisontwikkeling met maatschappelijke uitdagingen. Als onderzoeker binnen de RDI-community ben je enthousiast over het ontwikkelen van deze nieuwe manier van werken en het genereren van maatschappelijke impact. Als postdoctoraal onderzoeker draag je bij aan het samenwerken tussen professionals, sociale partners, bedrijven, sociaal ondernemers, en bewonersorganisaties, en het overstijgen van disciplinaire grenzen in wetenschap en beleid. Methodologisch heb je een diverse achtergrond, waarbij je zowel vertrouwd bent kwalitatief als kwantitatief onderzoek, en bij voorkeur ook met het werken met registerdata (CBS-microdata). Je bent ook bekend met participatief onderzoek en citizen science.

Functieomschrijving

Precair werk is werk waarbij de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en sociale bescherming relatief slecht zijn. Doorgaans draagt de werknemer bij precair werk (deels) zelf de sociale risico’s van arbeid, in plaats van de werkgever of de overheid. Tijdelijke contracten, oproepcontracten, platformwerk of freelance werk zijn voorbeelden van precair werk. Veel literatuur wijst op de negatieve gevolgen van precair werk, zoals financiële onzekerheid, mentale problemen en verminderd werkplezier. In sommige gevallen kan precair werk de opstap zijn naar regulier werk. De beelden over precair werk staan in schril contrast met talloze andere inzichten over de waarde van werk, waarin wordt gesteld dat werk onder meer bijdraagt aan een goede gezondheid, zelfontplooiing, financiële zekerheid en sociale contacten. 

Rotterdam Zuid is een deel van Rotterdam waarin veel sociale problemen samenkomen: werkloosheid, armoede, slechte woonomstandigheden, schooluitval en criminaliteit. Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) heeft als doel de leefbaarheid op Rotterdam Zuid te verbeteren. Een van de aandachtspunten daarbij is het verminderen van de bijstandsafhankelijkheid en het vergroten van de uitstroom naar werk vanuit de bijstand. Tot op heden is er daarbij echter nog weinig aandacht geweest voor de kwaliteit van werk.

In dit postdoc project onderzoek je de kwaliteit van werk van inwoners van Rotterdam Zuid vanuit zowel kwantitatief als kwalitatief perspectief. Vanuit kwantitatief perspectief analyseer je de achtergronden, dynamieken en gevolgen van precair werk en vergelijk je dit met inwoners in andere delen van Rotterdam en daarbuiten. Je kijkt onder meer hoe vaak inwoners van Rotterdam Zuid de stap van precair werk naar regulier werk of juist naar werkloosheid maken en welke factoren hierop van invloed zijn, welke rol hun inkomen in het huishouden speelt, en hoe hun gezondheidssituatie is. Je hebt daarbij ook aandacht voor de invloed van migratieachtergronden. Voor dit deel maak je vooral gebruik van registerdata.

Daarnaast onderzoek je op kwalitatieve wijze de betekenis van precair werk voor inwoners van Rotterdam Zuid. In diepgaande gesprekken met precaire werkers van verschillende achtergronden probeer je een integraal beeld te krijgen van de achtergronden en gevolgen van precair werk. Onregelmatige werktijden en onzekere arbeidsvoorwaarden kunnen van grote invloed zijn op de sociale relaties van precaire werknemers, zowel binnen gezinnen en huishoudens als voor wat betreft hun bredere participatie in de samenleving. In de literatuur is hieraan tot op heden relatief weinig aandacht besteed. Voor dit onderdeel betrek je ook belangrijke stakeholders zoals werkgevers, scholen en maatschappelijke organisaties. In het kwalitatieve onderzoek richt je je ook op de veerkracht van precaire werkers. Hoe gaan zij om met de uitdagingen van precair werk, welke hulpbronnen zetten zij daarbij zelf in en aan welke vormen van ondersteuning hebben zij behoefte?

Voor dit onderzoek combineer je kennis en methoden vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven, waaronder sociologie, bestuurskunde, economie en gezondheid. Daarnaast geef je het onderzoek vorm en voer je het uit in nauw overleg met de doelgroep van je onderzoek, werkgevers en andere relevante stakeholders.

Deze vacature maakt onderdeel uit van 5 postdoc posities bij Convergentie in het kader het SSH sectorplan domein ‘Welvaart, werk en ondernemerschap’.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je bent een intellectueel nieuwsgierige, nadrukkelijke teamspeler die wil begrijpen wat de kern is van de veerkracht en sociaal-ruimtelijk-economische ongelijkheden. Je staat open voor nieuwe inzichten en perspectieven, en wilt graag ‘het verschil maken’. Je voelt je comfortabel in multidisciplinaire en experimentele omgevingen en hebt oog voor de behoeften van collega’s en maatschappelijke partners. Je wilt actief bijdragen aan de vorming van de transdisciplinaire onderzoeksgemeenschap van Resilient Delta en de Convergentie.

Je beschikt over de volgende kenmerken:

 • Een PhD in de sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, economie of een andere discipline die relevant is voor deze positie.
 • Je bent empathisch, een teamspeler, houdt van samenwerken en kunt goed luisteren.
 • Je bent conceptueel sterk, intellectueel nieuwgierig en vasthoudend.
 • Je hebt ervaring met of staat open voor inter- en transdisciplinair onderzoek en een grote variëteit aan onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief en bijvoorbeeld citizen science.
 • Je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in het Engels en het Nederlands.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is zo snel mogelijk, en de functie is gevestigd in Campus Woudestein, bij ESSB/DPAS. De functie bedraagt 1 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974, - en € 4670, - bruto per maand (schaal 11, maximale trede 11.5), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.n

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €3974—€4670 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPAS/28032023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you