Healthy Start: promovendus jongerenparticipatie (1 fte)

Healthy Start: promovendus jongerenparticipatie (1 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
1 mei 1 jun Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

In de adolescentie hebben jongeren een sterke behoefte om gehoord te worden. Zij hebben creatieve ideeën hoe om te gaan met actuele maatschappelijke uitdagingen. Een groot deel van de jongeren voelt zich echter ongehoord, en politieke en maatschappelijke initiatieven bereiken hen slecht. Hoe kunnen we ze betrekken aansluitend op hun belevingswereld?

Functieomschrijving

Jongeren worden ook wel de ‘toekomstige ruggengraat van de samenleving’ genoemd, maar onderzoek laat zien dat zij zich vaak ongehoord voelen. Initiatieven gericht op maatschappelijke en politieke participatie van jongeren weten grote groepen jongeren (bijvoorbeeld jongeren die opgroeien met een lagere sociaal-economische status) bovendien slecht te bereiken. Zo missen deze jongeren kansen om hun stem te laten horen, (democratische) vaardigheden te ontwikkelen, en hun gevoel van eigenwaarde en relevantie te versterken. Daarnaast kunnen overheden beter inspelen op wat er leeft bij jongeren als zij hen beter zouden weten te bereiken. Er zijn dus verschillende redenen om jongeren meer te betrekken bij politieke en maatschappelijke projecten.

Een kansrijke ingang om jongeren te bereiken is via het laagdrempelige jongerenwerk. Jongerenwerkers sluiten aan bij de leef- en beleefwereld en spreken de taal van jongeren. Het doel van dit project is daarom om te onderzoeken wat het beste werkt – en waarom – om ondervertegenwoordigde jongeren via jongerenwerkers actief te betrekken bij jongerenparticipatie projecten.

In de eerste fase van het project wordt met diepgravend kwalitatief onderzoek achterhaald hoe jongeren én jongerenwerkers zelf aankijken tegen verschillende politieke en maatschappelijke projecten, en participatie daarin. Wat vinden zij daarvan? Waarom zijn zij wel of niet geneigd om daaraan mee te doen? Op welke manier kunnen jongerenwerkers als schakel fungeren tussen ongehoorde jongeren en politieke en maatschappelijke participatieprojecten? Wat hebben jongerenwerkers hiervoor nodig? De antwoorden op die vragen voeden de tweede fase van het project, waarin onder andere met experimenten wordt onderzocht met welke wervingsstrategieën jongeren het beste kunnen worden bereikt en betrokken. In beide fasen zal sprake zijn van ontwerp-gericht onderzoek. We werken transdisciplinair en zijn gericht op het daadwerkelijk veranderen van de participatie van ongehoorde jongeren. BVJong, de beroepsvereniging van en voor kinder- en jongerenwerkers in Nederland zal vanaf de start van dit onderzoeksproject nauw betrokken zijn.

Projectteam

Een multidisciplinair team is betrokken bij dit promotietraject. Jeroen van der Waal (hoogleraar stratificatiesociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam) is de promotor, Milene Gonçalves (Universitair Docent Creativity in Product and Service Design, Technische Universiteit Delft) en Lysanne te Brinke (Universitair Docent Klinische Psychologie en Healthy Start Fellow) zijn de dagelijks begeleiders van de promovendus. Bianca Boender is vanuit van BVJong en You!nG intensief betrokken bij het project.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar iemand met:

-          een (research) master in een relevante sociaalwetenschappelijke discipline (afgerond voor einde zomer 2023), en aantoonbare ervaring met zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden;

-          het talent om langdurige en diepgravende interviews of focusgroepen te houden met moeilijk bereikbare jongeren en jongerenwerkers;

-          interesse in interdisciplinaire samenwerking in een team bestaande uit psychologen, sociologen, en ontwerpers;

-          interesse in onderzoek uitgevoerd in co-creatie met jongeren, jongerenwerkers, en mogelijk scholen, en daarover wetenschappelijk te publiceren;

-          aantoonbare kennis van en affiniteit met jongerencultuur in Nederland;

-          over het vermogen beschikken om aan te sluiten bij de leef- en beleefwereld van jongeren;

-          een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1 september 2023, en de functie is gevestigd in Rotterdam en Delft, bij respectievelijk de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en Faculty of Industrial Design Engineering. De functie bedraagt 1 FTE. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling het eerste jaar € 2.541,- bruto per maand oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar (schaal P) conform de CAO-NU. De totale contractduur is vier jaar; je start met een jaarcontract welke kan worden vervolgd met een contract voor drie jaar. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Convergence | Healthy Start

Deze PhD positie maakt deel uit van het Convergentie programma Healthy Start.

Convergentie is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. De Convergentie combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, urbanisatie kansenongelijkheid, druk op de gezondheidszorg en digitalisering aan te pakken. Bij deze uitdagingen werkt de Convergentie samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Door de regio als een living lab te gebruiken, creëert de Convergentie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland, met grote (inter-) nationale uitstraling en ambities. Zie meer op convergence.nl.

Het Healthy Start programma spant zich in voor een gezonde en kansrijke start voor toekomstige generaties. Met een divers team van wetenschappers en professionals wordt gewerkt aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken - gericht op preventie en interventie - voor het versterken van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jeugd, van conceptie tot jongvolwassenheid. De integratie tussen medische, sociaal-maatschappelijke en technische topwetenschap gecombineerd met de kennis uit en toepassing in de samenleving is hierbij cruciaal.

Dit PhD -project is onderdeel van ambitie 6 van Healthy Start: Youth participation and involvement. Als PhD kandidaat maak je deel uit van Healthy Start, de Healthy Start (Young) Community en al haar activiteiten. Zie meer op convergence.nl/healthy-start

Bekijk ook de andere vacatures binnen Healthy Start. Zie https://convergence.nl/healthy-start/

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • 38—40 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • Universitair
  • ESSB/DPAS/230501

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you